palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

Támogatási program, olyan hazai nagy- és középvállalkozások beruházásainak támogatására, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához. A vissza nem térítendő támogatásra legalább 100 millió Ft értékű projekttel lehet pályázni, a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Támogatásban részesíthetők köre, a támogatható tevékenységek köre, valamint a támogatás célja: A 9/2018. PM rendeletben a Nagyvállalati beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzatra előírtak szerint.

A támogatás nyújtásának szempontrendszere

A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:

 1. a beruházás milyen mértékben járul hozzá a termelési folyamat modernizálásához,
 2. a projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési, illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik,
 3. a beruházás milyen mértékben járul hozzá a Kormány bérfelzárkóztatási célkitűzésinek megvalósításához
 4. a beruházás milyen mértékben járul hozzá a meglévő munkahelyek megőrzéséhez
 5. a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam,
 6. a beruházás által érintett járás elmaradottsága,
 7. a projekt újdonság/innováció1 tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető innovatívnak,
 8. a tervezett beruházás milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását a támogatást igénylőnél,
 9. a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat,
 10. a beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése,
 11. a támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz,
 12. a beruházás eredményeként elérhető energia-megtakarítás, növekvő megújuló energia felhasználás,
 13. a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra,
 14. a fejlesztéshez biztosítandó támogatás a projekt fenntartási időszakában az államháztartás részére milyen mértékben térül meg (pl. többletfoglalkoztatás, bérfejlesztés, gazdálkodási eredmény növekedés hatására).

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében vissza nem térítendő támogatás kerül megítélésre. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.
Az elszámolható költségeken belül a gépek, berendezések beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 25%-ot, továbbá az infrastrukturális és ingatlan beruházás aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

 1. Induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások támogatása
  A támogatás önállóan az Ácsr. 13-14. cikke szerinti regionális beruházási támogatási jogcímen, vagy a De minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatásként nyújtható.
  Regionális beruházási támogatás jogcímen az Atr. 25.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban középvállalkozások, illetve nagyvállalkozások támogatására induló beruházások esetében van lehetőség. Regionális beruházási támogatás jogcímen a Közép-magyarországi régiónak az Atr. 25.§ (1) bekezdés da)-db) alpontjai szerinti településein a középvállalkozások támogatására induló beruházások, míg a nagyvállalatok támogatására csak új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások esetében van lehetőség. A Közép-magyarországi régió egyéb településein az 5.1. pont szerinti beruházások vonatkozásában kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.
  A regionális beruházási támogatás esetén alkalmazandó támogatási intenzitás maghatározásánál figyelembe kell venni az Átr. 25. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott maximális támogatási intenzitásokat illetve, ha ennek feltételei fennállnak, az Ácsr. 8. cikke szerinti támogatáshalmozási szabályokat.
  Csekély összegű támogatás esetén a támogatás összege maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a De minimis rendelet ezt lehetővé teszi.
  A regionális beruházási támogatáshoz / csekély összegű támogatáshoz kapcsolódóan az Ácsr. 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás továbbá az Ácsr. 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás nyújtható.
 2. Bővítő vagy pótló beruházások támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából

A támogatás azon nagy- és középvállalkozások részére nyújtható, amelyeknek

a) a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei keletkeztek és
b) a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett továbbá
c) amelyek nem felelősek a gazdasági visszaesésért, gazdálkodásuk során a tőlük elvárható gondossággal jártak el
d) és amelyek 2019. december 31-én nem minősültek az Atr. 6.§. (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható.
Az ezen a jogcímen nyújtott támogatás(ok) teljes összege vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladja meg a 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

 1.  A támogatás nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt.
 2. A fejlesztendő tevékenységnek az alábbi (al)ágazatok valamelyikébe kell esnie:
  • feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33)
  • építőipar (TEÁOR 41-43)
  • raktározás, tárolás (TEÁOR 52.1)
  • nagykereskedelem és kiskereskedelem (TEÁOR 46-47): ebben az esetben a fejlesztésnek élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására kell irányulnia.
 3. A fejlesztendő tevékenységnek
  • az 5.1 pont szerinti támogatás esetén a támogatást igénylő technológiai korszerűsítésére, kapacitásainak bővítésére kell irányulnia,
  • az 5.2. pont szerinti támogatás esetén ezen túlmenően a fejlesztendő tevékenység meglévő kapacitások fenntartására, felújítására is irányulhat.
 4. A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
 5. A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.
 6. A támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 7. A támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 8. A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.
 9. Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül.
  Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő

  • kapcsolódó vállalkozásának,
  • partnervállalkozásának, vagy
  • támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak,
  • a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.
  • Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít.
 10. A támogatást igénylő a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett a beruházást
  • az 5.2 pont szerinti támogatás vagy középvállalkozás kedvezményezett esetén legalább a projekt befejezését követő 3 évig
  • egyéb esetben legalább a projekt befejezését követő 5 évig köteles fenntartani.

  k) Munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – vagy amennyiben a i) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban már meglévő – vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő – foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, és a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt köteles fenntartani. A kölcsönzött munkaerő csökkentésére csak abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére.7
  l) A támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa. Saját forrásként a támogatást igénylő által a projekthez igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás vehető figyelembe.
  m) Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése8 előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)
  n) Nagyvállalati vagy középvállalati támogatást igénylő által Magyarországon foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt. (A foglalkoztatási adatok meghatározása az Ácsr. 1. mellékletében rögzített módszertan szerint, a kapcsolt- és partnervállalkozások adatainak figyelembe vételével történik.)
  o) Amennyiben a támogatást igénylő középvállalkozás, akkor a támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást igénylő vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, és a fenntartási időszak alatt sem csökken ezen szint alá.
  p) Amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalat úgy vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi.

Elszámolható költségek:

a) Technológiai korszerűsítést eredményező egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, továbbá

 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
 • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

b) Az eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
c) Az eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás (ide nem értve a bontást), korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).
d) Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
e) Eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
f) Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
g) Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.
h) Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítés kiállításának napját követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.
i) A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
j) A beruházás esetében az Sztv. 47-51. §-ában meghatározott költségek számolhatók el, a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel.
k) Az eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének időpontja.
l) Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

1. kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
2. az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
3. piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
4. legalább fenntartási időszak végéig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
5. az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.

m) A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

1. a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen vagy az Atr. 25.§ (1) bekezdés szerint azonos, vagy magasabb támogatási intenzitású régióban működő vállalkozásnál a támogatást igénylővel piaci áron kötött beszállítói szerződés birtokában használhatja fel, azzal a feltétellel, hogy a támogatásban részesült és kihelyezett eszközöknek a támogatást igénylő tulajdonában kell maradniuk, valamint a beszállító vállalkozás a kihelyezett eszközökkel a támogatást igénylő részére gyárt és szállít alkatrészeket,
2. a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet.

n) Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
o) Ha a támogatást igénylő ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
p) A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi.
q) Az 5.1 pont szerinti támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie.

A támogatás igénylése és a támogatási döntés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az 1. § 23. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ezért a gazdálkodó szervezetek a támogatási kérelmet – melynek formanyomtatványa a Pénzügyminisztérium honlapjáról tölthető le – kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a https://epapir.gov.hu/ címen elérhető, egységes személyre szabott ügyintézési felületen keresztül, cégkapus azonosítást és a feltöltött dokumentumok egyenként történő azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítését (AVDH) követően. Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a kérelmező cégkapujával történő azonosítást követően küldjék meg részünkre, ügyfélkapuval azonosított kérelmeket nem tudunk befogadni.
A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a támogatást igénylőt írásban értesíti.
A kérelem befogadását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
Kérjük, hogy a tervezett beruházás szakmai tartalmának a támogatási program feltételrendszeréhez való illeszkedésének előzetes vizsgálata, továbbá a támogatási programra az egyes évek vonatkozásában rendelkezésre álló költségvetési források aktuális helyzetének tisztázása érdekében még a támogatási kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot a Pénzügyminisztérium Kiemelt Vállalati Kapcsolatok Főosztályával.

A támogatás folyósítása, támogatási előleg
A támogatás folyósítása – a támogatási előleg kivételével – a támogatást igénylő által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.
Támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 100%-áig terjedhet.
A támogatási összeg (ideértve a támogatási előleget is) folyósításának feltétele a 9. pontban részletezett biztosíték támogató részére történő rendelkezésre bocsátása

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Letölthető dokumentumok

NBT támogatási tájékoztató

Elszámolható költségek

Támogatási kérelem formanyomtatvány

Benyújtási határidő

A tárgyévi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására tárgyév (ez esetben) július 31-éig van lehetőség.