palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

OKM pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására

okm pályázatokA Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7-es számú mellékletének f, pontja alapján az oktatási és kulturális miniszter pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására.  Valamennyi altéma esetén a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy több éves önkormányzati támogatási szerződéssel rendelkező színházak pályázhatnak. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!!!!!!!

A teljes pályázati keretösszeg négyszáz millió forint. A bírálatra felkért szakértők valamennyi altéma esetében a beérkezett pályázatok függvényében módosíthatnak az egyes altémákra meghatározott keretösszegeken.

Pályázni a 2009. szeptember 1. és 2010. május 31. között megvalósuló előadásokkal kapcsolatos költségekre lehet az egyes altémákban meghatározott jogcímek szerint, ám az előadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások véghatárideje nem lehet későbbi, mint 2009. december 31.

A különböző altémákra benyújtott pályázatokat az Előadó-művészeti Tanács javaslatára az oktatási és kulturális miniszter által felkért szakértői testület bírálja el, és tesz javaslatot döntésre a miniszternek.

A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott, egy összegben folyósított vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatnak valamennyi altéma esetében tartalmaznia kell:

 1. Az altémában megjelölt szakmai kritériumoknak megfelelő tartalmi pályázati anyagot.
 2. A kitöltött és a pályázó által aláírt, a fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzat által ellenjegyzett pályázati űrlapot.
 3. A pályázó színház hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát.
 4. A pályázathoz csatolni kell a pályázó aláírt nyilatkozatát:
  • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről,
  • arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, és milyen összegben nyert támogatást, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
  • annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
  • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
  • arról, hogy nincs köztartozása.
  • ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a támogatás elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár és a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet(továbbiakban R.)16. § (1) bekezdésében meghatározott szervek felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
  • a támogatás célja tekintetében a R. 19. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltételekről,
  • arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban, valamint arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelenti, ha ellene a fenti eljárások valamelyike indult,
  • arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a R. 16. § (1) bekezdésében meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
  • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozó támogatás esetén a törvény 14. §-ában foglaltakról,
  • annak tudomásulvételéről, hogy köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban Áht.)13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül;
  • arról, hogy megfelel az Áht. 15. § (7) bekezdésében meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános követelményeinek, vagy arról, hogy tekintetében e követelmények az Áht. fenti rendelkezése alapján nem alkalmazandóak,
  • az Ámr. 83. § (2) bekezdésének j) pontja szerinti hozzájárulásáról,
  • együttműködés esetén az együttműködő felek megállapodását.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat a fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzathoz kell benyújtani egy eredeti és 4 másolati példányban 2009. október 5-ig.

A helyi önkormányzatok a pályázatokat 2009. október 14-ig a (területileg illetékes) kincstárnak nyújtják be.

A kincstár az Áht. 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, és a pályázati felhívásnak nem megfelelő pályázatokat elutasítják, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti és 2 másolati példányban 2009. október 29-ig továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztályára (1054 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A borítékra írják rá: Kiemelt művészeti célok támogatása pályázat (altéma pontos megjelölésével.)

A támogatás felhasználása:
Az OKM a pályázat minisztériumhoz történő benyújtásától számított 45 napon belül értesíti a döntésről a pályázókat és a helyi önkormányzatokat. Az eredményt közzéteszi a minisztérium honlapján, mellyel egyidejűleg a támogatásban részesített helyi önkormányzatot, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati Minisztériumnak.

A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat köteles egy összegben a támogatást a nyertes pályázónak átadni. A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-áig kell elszámolni.

A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

A támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik. Ezen túlmenően az OKM jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

A támogatás folyósítására, felhasználására, felhasználásának ellenőrzésére és elszámolására az Áht., illetve az Ámr. a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A támogatásból kifizetett tiszteletdíj, megbízási díj a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles (az esetlegesen felmerülő adót és járulékot a szerzői tiszteletdíjban részesülőnek kell megfizetni).

I. Magyar drámajátszást támogató pályázatok

1. altéma: Katona József produkciós pályázat
Pályázati keretösszeg: 55 millió forint

A pályázat célja: kortárs magyar színművek színpadra kerülésének támogatása, függetlenül attól, hogy az adott művet korábban bemutatták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. dramatizált változatával lehet. Kortárs drámának minősül minden élő szerző magyar nyelven íródott színpadi műve.

A pályázó színház annyi pályázatot nyújthat be, ahány állandó játszóhelye van.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • bérleti díjra,
 • PR-költségre

Ősbemutató esetén a szerző a megítélt támogatási összegből 600 ezer Ft, új bemutató esetén 300 ezer Ft szerzői támogatásban részesül.

A színház a bemutató jellegétől függetlenül nagyszínpadi előadás esetén legfeljebb 3,5 millió Ft, kamara-előadásnál legfeljebb 2,5 millió Ft, stúdió-előadásnál pedig legfeljebb 1,5 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet.
A játszóhely besorolása (nagyszínpad, kamraszínpad, stúdiószínpad) nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatásra kerülő dráma jellegétől is függ (szereplők, helyszínek száma, szcenikai igénye, stb).

A támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles.

Előnyben részesülnek:

 • azok a színművek, melyek a pályázó társulat színpadi interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek,
 • kitüntetett figyelmet élveznek a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselő eredeti drámák,
 • az önrésszel rendelkező produkciók

A nagyszínpadi, kamara- illetve stúdiószínházi produkciók arányát a kuratórium határozza meg, a beérkezett pályamunkák alapján.
A pályázó színház egy pályázatot nyújthat be, amelyben több támogatási célt is megjelölhet.
Pályázat bírálatában részt vevő szakértők: Thúróczy Katalin, Bezerédi Zoltán, Upor László, Nánay István, Árkosi Árpád

További információ kérhető: Losonczi Júlia 473-76-53

Letölthető dokumentumok:

Adatlap
Költségterv

2. altéma: Weöres Sándor bábszínházi pályázat
Pályázati keretösszeg: 20 millió forint

A pályázat célja:
1. Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi előadások megszületésének elősegítése, azzal a céllal, hogy igényes, valódi irodalmi értéket képviselő, színpadra szánt darabokkal gazdagodjon a bábirodalom.
A pályázatot a művet bemutatni kívánó bábszínház nyújthatja be.
Pályázni eredeti, színpadon, vagy bábszínpadon be nem mutatott művel, illetve új adaptációval lehet. (Adaptáció esetében nem feltétel, hogy a kiindulás alapjául szolgáló irodalmi mű magyar nyelvű alkotás legyen).
Pályázni a szövegkönyvíró tiszteletdíjára és annak járulékaira lehet.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló pályaművek.
A benyújtott mű legalább 45 perces játékidejű legyen, forgatókönyvszerűen tartalmazza az irodalmi szöveghez rendelt színpadi megoldásokra vonatkozó utasításokat.

Elnyerhető támogatás:
A nyertes pályázók – a szakértői testület javaslatának megfelelően bruttó 300-tól 500 ezer forintig terjedő elismerésben részesülnek. Az elnyert támogatás a személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek kiegyenlítésére is használható. A színháznál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támogatás nem igényelhető.

2. (A pályázat célja:) olyan új kortárs bábszínházi darabok színpadra kerülésének támogatása, amelyeket korábban sem színpadon, sem bábszínpadon nem mutattak be. A pályázaton való részvételnek nem feltétele a szövegkönyvírói pályázaton való részvétel.

Pályázni eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, szövegkönyvének stb. dramatizált változatával, vagy kortárs irodalmi mű új adaptációjával lehet.

A pályázat előnyben részesíti azokat a műveket, melyek a bábműfaj korosztálytól független értékeit képviselik és gazdagítják a színpadokon.

Az elnyerhető támogatás: A Weöres Sándor bábprodukciós pályázat a tervezett produkciók költségeihez (művészek tiszteletdíja és annak járulékai, jelmezköltség, díszletköltség, kellék, szállítási díj, bérleti díj, PR-költség) járul hozzá a következők szerint:
A produkciós támogatás minimális összege 500 ezer forint, maximális összege 2 millió forint. A színháznál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támogatás nem igényelhető.
A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, előnyben részesülnek azonban az önrésszel rendelkező produkciók.
A pályázó színház egy pályázatot nyújthat be, amelyben több támogatási célt is megjelölhet.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők: Nánay István, Horváth Péter, Horgas Péter, dr. Venczel Sándor

További információ kérhető: Losonczi Júlia 473-76-53

Letölthető dokumentumok:
Adatlap
Költségterv

3. altéma: Magyar szerzők műveinek bemutatása, repertoáron tartása, felújítása
Pályázati keretösszeg: 20 millió forint

A pályázat célja: a régmúlt és a közelmúlt magyar nyelvű klasszikus drámairodalmának színpadi támogatása.

Támogatás kérhető:

•    szerzői, alkotói jogdíjra, annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
•    művészek tiszteletdíjára,
•    jelmezköltségre,
•    díszletköltségre,
•    kellékre,
•    szállítási díjra,
•    bérleti díjra,
•    reklám- és PR-költségre
Az altémában elnyerhető támogatás bemutatott produkciónként 1-3 millió forint, repertoáron tartott produkciónként 500 ezer – 1,5 millió forint.

A pályázó színház egy pályázatot nyújthat be, amelyben több támogatási célt is megjelölhet.

Pályázat bírálatában részt vevő szakértők: EMT színházi szakkollégiuma

További információ kérhető: Losonczi Júlia 473-76-53

Letölthető dokumentumok:
Adatlap
Költségterv

II. Táncművészet támogatása

4. altéma: Hazai hivatásos táncművészeti szervezetek előadásainak országos forgalmazása
pályázati keretösszeg: 45 millió forint.

A pályázat célja: a kiemelkedő jelentőségő táncelőadások országos vendégjátékának elősegítése.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra
 • reklám- és PR-költségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást
 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját,
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó intézmény pályázata esetén)

Egy pályázó szervezet által elnyerhető támogatás 500 ezer és 5 millió forint közötti összeg a benyújtott vendégjáték-terv nagyságától függően.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.
Pályázat bírálatában részt vevő szakértők: EMT táncművészeti szakkollégiuma

További információ kérhető: Losonczi Júlia 473-76-53

Letölthető dokumentumok:

Adatlap
Költségterv

5. altéma: Hazai hivatásos táncművészeti szervezetek nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjátékon való részvételére, és táncelőadások befogadására
Pályázati keretösszeg 75 millió forint

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • reklám- és PR-költségre,
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról

Az altémában elnyerhető legkisebb összeg 200 ezer forint, a legnagyobb támogatás 5 millió forint.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.
Pályázat bírálatában részt vevő szakértők: EMT táncművészeti szakkollégiuma

További információ kérhető: Losonczi Júlia 473-76-53

Letölthető dokumentumok:
Adatlap
Költségterv

III. Színházi támogatás

6. altéma: Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek támogatása
Pályázati keretösszeg: 170 millió forint

Pályázat célja: mindazon jelentős progresszív színházi célok elősegítése, amelyek magas művészi vagy társadalmi célt szolgálnak, mint

 • a 2008/2009-es évad kimagasló színvonalú előadásainak országos megjelenésének támogatása,
 • a 2008/2009-es évad kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó előadó-művészeti szervezetek kiemelkedő projektjeinek, együttműködéseinek támogatása,
 • gyermek- és ifjúsági előadások továbbjátszásának támogatása,
 • nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjátékon való részvétel
 • színházi mobilitás elősegítésére, vendégalkotók meghívása,
 • gyermekek színházba utaztatásának támogatása.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra
 • reklám- és PR-költségre.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.
Pályázat bírálatában részt vevő szakértők: EMT színházi szakkollégiuma

További információ kérhető: Szakonyi Zsófia 473-7243

Letölthető dokumentumok:
Adatlap
Költségterv

7. altéma: Nemzetiségi színházak anyaországi előadásaira, tájolására és anyaországból érkező vendégjátékok fogadására
pályázati keretösszeg: 15 millió forint

A pályázat célja: a hazai nemzetiségi színházak anyaországi, illetve az adott nyelvterület országaiban történő előadásainak támogatása, a nemzetiségi színházakba ezen országokból érkező vendégprodukciók bemutatása valamint a nemzetiségi színházak hazai tájolásának támogatása.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra
 • reklám- és PR-költségre.

Ebben az altémában 500 ezer és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, amelyben támogatási célként több különböző vendégjáték, és egy előadás többszöri meghívására kérhet támogatást.
Pályázat bírálatában részt vevő szakértők: EMT színházi szakkollégiuma

További információ kérhető: Szakonyi Zsófia 473-7243

Letölthető dokumentumok
Adatlap
Költségterv

Forrás: OKM