palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Budapest jelenlegi előcsarnokának funkcionális átalakítására

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Budapest Bábszínház jelenlegi előcsarnokának funkcionális átalakítására.

Az előcsarnok-átalakítás három területet érint:

 • a közönségforgalmi teret a bejárattól a színházteremig (beleértve az utcai kirakatokat);
 • a közönségforgalmi teret a színházteremtől a Játszó-térig;
 • az előcsarnok közönség elől elzárt tereit.

Az előcsarnok átalakítása nem érintheti a bejárati üvegajtókat, az előcsarnokbeli pénztárat és aszervezési részleget,  továbbá a portákat, a büfét és a ruhatárakat. Szintén meghatározott a könyvárusító pult helye, és az aljzat márványburkolata sem változhat. A kiállítótér elvben elmozdítható, az elmozdítás feltétele azonban az, hogy a kiállítótér összterülete ne csökkenjen.

Az átalakítással szemben támasztott elvárások

 • Az átalakítás ne legyen hatósági engedélyköteles.
 • Az átalakítás során egységes látványvilág jöjjön létre oly módon, hogy az ne befolyásolja az épület statikai adottságait.
 • Az átalakításnak meg kell felelnie a hatályos tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb előírásoknak, vonatkozó jogszabályoknak.
 • A helyszín adottságaival összhangban az akadálymentesítés szempontjait az átalakítás során figyelembe kell venni.
 • Az átalakítás eredményeként az előcsarnokban olyan könnyen alakítható, mobil mikroterek jöjjenek létre, ahol – jellemzően hétvégenként  – kézműves foglalkozásokra, játszóházra kerülhet sor, előadások alatt pedig a kisebb gyerekek és a velük érkező, rájuk vigyázó szülők „pihenőként”, várakozó térként használhatják.

Egyéb pályázatértékelési szempont

A pályázatok elbírálása során a gyerek- és családbarát környezet szempontjai a legmagasabb prioritást élvezik. A színház hagyományos és jelentős felnőtt repertoárja miatt az előcsarnoknak azonban nem csupán gyerekeknek szánt funkciót kell ellátnia.

A pályázat alanyi részvételi feltételei

Pályázatot nyújthat be: bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó.

A pályázat tartalmi részvételi feltételei

A nyertes pályázat anyagának felhasználására a színház teljes és kizárólagos jogot szerez. Amennyiben a nyertes pályázat felhasználása során a színház részéről felmerül a módosítás igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését.

A pályázó tudomásul veszi, hogy pályamunkája közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja lehet.

A nyertes pályamű tulajdonosával a színház a pályaműre és annak  a megrendelő által kért módosításaira tervezői szerződést köt. A pályázat nyertese esetleg további arculati tervezési feladatokra is kaphat szerződéses megbízást a színháztól, erre azonban garancia nincs.

A pályázó kijelenti és teljes jogi  felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját szellemi alkotása, illetve amennyiben nem, kizárólagosan és tovább engedélyezhetően, illetve harmadik személyre átruházhatóan megszerezte a szükséges jogokat, továbbá a pályázat anyaga semmilyen szerzői és egyéb szellemi alkotást védő  jogokat, illetve személyiségi jogokat nem sért. A pályázó továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges  az előzőekben körülírt  jogsértésből adódó kárért felel.  Az itt leírt feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a színház által már esetlegesen kifizetett díjazást visszaszolgáltatni. A pályázó szavatossággal tartozik azért, hogy a benyújtott pályamunkán nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználói joga, amely a pályamű a kiíró általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

A pályázati anyag leadandó dokumentumai

A pályázatokat elektronikus (CD, DVD) vagy nyomtatott formában kell leadni három példányban, cégszerű aláírással ellátva.

A pályázatnak tartalmaznia kell a koncepció részletes ismertetését és látványtervét; a három területet érintő átalakítás megvalósításának becsült költségét áfa nélkül, szakaszosan a következő időbeli bontásban: a közönségforgalmi tér a bejárattól a színházteremig (beleértve az utcai kirakatokat); a közönségforgalmi tér a színházteremtől a Játszó-térig; a közönség elől elzárt terek); valamint a tervezés költségeit.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentáció

 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti, vagy vezető tisztségviselő által hitelesített elektronikus cégkivonat.
 • Aláírási címpéldány (közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített).
 • Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt idejű köztartozása.
 • Referencialista, amely tartalmaz két darab, 2 évnél nem régebbi referenciát.
 • A pályázathoz csatolni szükséges továbbá a jelen kiírás mellékletét képező jelentkezési nyilatkozatot, mellyel pályázó elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába és aláveti magát a kiíró döntésének.

Pályázati határidő, beküldési cím

A pályázatokat lezárt borítékban, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 1062 Budapest, Andrássy út 69. címre várjuk postai úton vagy személyes leadással.

A pályázatok beadási határideje személyes leadás esetén: 2013. február 8. 16 óra.

Személyes leadás a színház gazdasági titkárságán (VI. emelet, 619. szoba) lehetséges. A postán feladott pályázatok esetében a határidő a beérkezés idejét jelenti.

Letölthető dokumentumok

Előcsarnok funkcionális átalakítása
Jelentkezési lap letöltése

Eredményhirdetés

A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a színház honlapján, a www.budapest-babszinhaz.hu weboldalon, 2013. február 17-én 24 óráig teszi közzé. A pályázaton indulók vállalják, hogy nyertes pályázatuk esetén a teljes dokumentációt a színház részére átadják.

A pályázat leadását követően a színház a pályázót hiánypótlásra kérheti.

A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Tájékoztatás és részletes információ

Műszaki adatok, bejárási lehetőség, időpont-egyeztetés stb. tekintetében kapcsolattartó a kiíró részéről: Bognár Zoltán főmérnök (Elérhetőségei: telefon: 06-30-719-2398, e-mail: bognarzoltan@budapest-babszinhaz.hu)

Web: www.budapest-babszinhaz.hu