palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására

esza-pályázatokAz Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 80. § (2) bekezdése és a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendeletben foglaltak alapján pályázatot hírdet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására.

A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje

 • A pályázatokat az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére (1134.  Budapest, Váci út 45. „C” épület) írásban, hat példányban (1 pld. eredeti + 5 pld. másolat) kell benyújtani.
 • A benyújtás határideje: 2011. január 31.
 • A megjelölt határidő után érkezett, a támogatható célok közé nem sorolható, valamint az előírtakhoz képest hiányosan beérkező pályázatok nem vehetők figyelembe.
 • A támogatásról a munkavédelmi felügyeletet ellátó hatóságok véleményének, valamint az OÉT Munkavédelmi Bizottsága javaslatának figyelembe vételével a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a pályázat benyújtási határidejétől számított 90 munkanapon belül dönt.
 • A döntésről a pályázók a döntés meghozatalától számított 30 munkanapon belül levélben értesülnek, a pályázat eredményét ezzel egyidejűleg a Nemzetgazdasági Minisztérium a Hivatalos Értesítőben, továbbá a honlapján, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint az OMMF honlapján közzéteszi.

A támogatás célja, keretösszege: A pályázatra fordítható keretösszeg 725.515.- eFt, amelyből kamatmentesen visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás is adható.

A támogatás felhasználható különösen:

 • a munkaeszközök és védőeszközök, a technológiák, a technológiában felhasznált és keletkezett anyagok, a munka világában fellépő új kockázati tényezők kutatására, megelőző vizsgálati módszerekkel történő értékelésére,
 • a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelőzését szolgáló tájékoztatásra, továbbá a munkavédelmi célú ismeretterjesztésre, képzésre, továbbképzésre, kutatásra,
 • az Európai Közösség munkavédelmi előírásainak megfelelő, a megelőzésre irányuló helyes gyakorlat átvételére, illetve a vállalkozások és a munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek támogatására ennek megvalósításában.

Általános támogatási feltételek

 • Támogatás a belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarország területén telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók részére nyújtható.
 • Jelen pályázati felhívás alapján elnyert (vállalkozásoknak gazdasági jellegű tevékenységekhez nyújtott) támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L  379.,2006.12. 28., 5-10.o.) tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, illetve a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban

 • (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások,
 • (b) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. sz. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások,
 • (c)    a (b) pontban meghatározott termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • (d)   a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások,
 • továbbá a támogatás nem vehető igénybe
 • (e)    az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez,
 • (f)     az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében,
 • (g)     a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások esetén a teherszállító járművek megvásárlásához,
 • (h)     valamint a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megsegítésére

A támogatottnak a támogatást nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés megkötését megelőző három pénzügyi évben milyen összegű „de minimis” támogatásban részesült.

A támogatottnak a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles benyújtani.

A támogatás csak eseti lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem szolgálhatja a pályázó alapvető gazdasági működésének fenntartását.

Nem támogatható az olyan pályázat, amely olyan munkavédelmi követelmények megvalósításának támogatását igényli, amelyek teljesítésére a pályázó a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak alapján egyébként is köteles.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akit a pályázat benyújtása előtti három naptári évben a munkavédelmi jogszabályok (pl. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény) megsértése miatt jogerősen legalább 500 000 forint munkavédelmi bírság megfizetésére köteleztek.

A pályázaton végelszámolás, csődeljárás (ideértve az adósságrendezési eljárást is) vagy felszámolási eljárás alatt álló, illetve köztartozással bíró gazdálkodó szervezet nem vehet részt.

A saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás együttesen fedezetet kell, hogy teremtsenek a pályázati cél megvalósulására.

A támogatás olyan pályaműre nyújtható (legyen az technikai vagy módszert kidolgozó), amelynek megvalósítása a benyújtás időpontjában még nem kezdődött meg.

Az odaítélt támogatás rendeltetésének megfelelően, szerződésben meghatározott ütemezésben használható fel, átütemezésére csak rendkívül indokolt ok alapján kerülhet sor.

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezettel a támogatás összegéről, felhasználásának feltételeiről, pénzügyi teljesítéséről, ütemezéséről az OMMF támogatási szerződést kössön.

Az előző mondat szerint létrejött szerződéstől az OMMF a szerződésekre vonatkozó polgári jogi szabályozás szerint elállhat, így különösen ha

 • a támogatásban részesülő pályázó a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül a teljesítést nem kezdi meg,
 • hamis vagy a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltat, illetve
 • a vállalt feladat meghiúsulása vagy a teljesítés tartós akadályozását előidéző körülmény a kedvezményezettnek felróható okból következik be.

Általános, széleskörű, aktualitását megőrző munkavédelmi ismeretek bemutatásáról szóló, teljes egészében vissza nem térítendő támogatásra pályázó, ingyenes terjesztésre szánt pályázati munkák (műfaji megkötés nélkül: pl. szakirodalmi, tudományos mű, filmalkotás és más audiovizuális mű, fotóművészeti alkotás stb.) esetében támogatás akkor nyújtható, ha a pályázó vállalja, hogy az ezen feltételeknek megfelelő, elkészült pályázati munkát az OMMF rendelkezésére bocsátja abból a célból, hogy azt az OMMF a honlapján, a minél szélesebb körű megismerés lehetőségének biztosítása céljából – megtekintésre – közzétegye.

A támogatás mértéke

 • A I./ 2.2. pontban meghatározott célokra a megvalósítás költségeinek és ráfordításainak legfeljebb 70%-áig adható támogatás. Ez a korlátozás nem vonatkozik a nem üzletszerű hasznosításra irányuló tevékenység körében megvalósított támogatási célokra, amelyek esetében a támogatás felső határa a megvalósítás költségeinek és ráfordításainak 100%-a is lehet.
 • A támogatásból konferencia, tájékoztató előadás szervezésekor nem finanszírozható a szállás, étkezés, a résztvevők utazási költsége, azonban támogatás kérhető az előadás megfelelő körülményeinek megteremtésére (pl. előadóterem bérlete), illetve a meghívott előadók tiszteletdíjára, valamint a résztvevők számára készített írásos tájékoztatóra.
 • A támogatásból a pályázati munkának az OMMF honlapján történő közzététel technikai feltételeinek megfelelő adathordozó, illetve erre történő másolásának költségei is támogathatók.

Kiemelten támogatható célok

 • Kockázatértékelést megkönnyítő kiadványok összegyűjtése, értékelése, különös tekintettel az egységes kockázatértékelési gyakorlat megalapozására, és a munkahelyi balesetbiztosítás bevezetésének előkészítésére.
 • A biztonsághoz, egészséghez, mint értékhez fűződő viszony és magatartásforma népszerűsítése, az egészségre és a kockázatok elkerülésére, megfelelő kezelésére, a munkavédelemre hangsúlyt helyező társadalmi kultúra megalapozása, a tudatformálás megerősítése.
 • A munkabalesetben megsérültek és elhunytak emlékének ápolását, megőrzését célzó relikviák, és ezzel kapcsolatos rendezvények megtartása.
 • A munkahelyi stressz megelőzését célzó hazai és nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése, és ezek figyelembevételével a munkáltatók helyes stresszkezelésre történő felkészítése.
 • Munkavédelmi képviselők (bizottságok), munkavédelmi szakemberek képzése, gyakorlati és elméleti kérdések megoldásában felkészítése, kommunikációs készségfejlesztő, konfliktuskezelő tréningje.
 • A munkavédelmi ismeretek közoktatásban való megjelenítésének elősegítése érdekében – pedagógusok számára – a munkavédelem célját, tárgyát, jelentőségét, a megelőzés fontosságát bemutató oktatási segédanyag készítése, az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium jóváhagyása céljából.
 • Az Európai Közösség munkavédelmi előírásainak való megfelelés további segítése, a vállalkozások és a munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek ez irányú felkészítése. A karbantartás, mint kiemelt feladat; 2011-ben konferenciasorozat szervezése az Európai Munkavédelmi Hét keretében.
 • A munkabiztonsági, munkaegészségügyi szaktevékenységet végzők számára, az egységes és helyes gyakorlat általánossá tétele érdekében legalább három, a munkavédelemről szóló 1993. évi. XCIII. törvényben meghatározott feladathoz kapcsolódó komplex módszertani kézikönyv elkészítése.
 • A mikro-, kis- és középvállalkozások munkáltatóinak munkavédelmi támogatása érdekében tanulmány készítése arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű és tartalmú munkavédelmi szolgáltatások igénybevétele szükséges és alkalmas hatékony helyi megelőzési gyakorlat megvalósításához – figyelemmel ezen gazdálkodó szervezetek sajátosságaira.
 • A munkaeszközök és védőeszközök, technológiák munkavédelmi célú kutatása, fejlesztése.
 • A foglalkozási betegségek bejelentésével kapcsolatos aluljelentettség okainak (működési, szakmai, jogszabályi, finanszírozási környezetre is kiterjedő) feltárására, elemzésére irányuló tanulmány elkészítése.
 • A munkavédelmi biztonsági szabályzatok egységesítése érdekében javaslat a biztonsági szabályzatok felépítésére, tartalmára, az aktuális jogszabályokkal és munkavédelmi szabványokkal való kapcsolatára.
 • A már jól bevált munkavédelmi gyakorlati megoldások, módszerek minél szélesebb körben való terjesztése és tudatosítása.
 • A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor munkáját segítő módszertani útmutató elkészítése.
 • A hátrányos helyzetű, tartósan álláskereső, aktív korú személyek munkaerőpiacra való visszavezetésére, a munkahelyteremtést támogató projektek bővítésére, és a feketemunka visszaszorítására irányuló állami programok keretében foglalkoztatottak egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzése körülményeinek fejlesztése.

A pályázat tartalmi követelményei

 • A pályázatokat a felhívásban megadott határidőig a Melléklet szerinti kitöltött Adatlappal együtt kell benyújtani.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 • a pályázó nyilatkozatát a pályázatában foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
 • a pályázónak és vezetőinek, tulajdonosainak és a tulajdonosi szerkezetének rövid bemutatását, főbb gazdálkodási adatait;
 • fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázó tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a támogatandó fejlesztést tartalmazó üzleti tervét;
 • a pályázat tárgyát képező támogatandó cél bemutatását, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, összköltségét, saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét;
 • a megpályázott támogatás összegére vonatkozó igényt;
 • költségvetési szerv esetén a felügyeleti szervnek a pályázaton való részvételt jóváhagyó nyilatkozatát;
 • a pályázati felhívásban megjelölt vagy a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb adatot vagy dokumentumot;
 • a pályázati munkának az OMMF honlapján történő megjelenítése (I. 3.12. pont) esetén a pályamű vagyoni jogaival rendelkező, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az OMMF honlapján történő megjelenítésre az OMMF részére időben korlátlan felhasználási engedélyt ad, illetve arról, hogy a felhasználási jog magában foglalja a honlapon történő megjelenítés, eltávolítás jogát;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati munkának az OMMF honlapján történő megjelenítése esetén a közzététel technikai feltételeinek megfelelő adathordozón a pályaművet – a támogatás elnyerése esetén – az OMMF-nek szerződés teljesítése során átadja.
 • nyilatkozat arról, hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 • A hiányosan vagy nem megfelelő tartalommal benyújtott pályázatoknál hiánypótlásra legkésőbb a pályázat benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül van lehetőség.
 • Bírálat

  A bírálók a szakmailag megalapozott, újszerű, valamint a megelőzést szolgáló megoldást tartalmazó pályázatoknál a bírálat során az alábbi szempontokat veszik figyelembe, illetve előnyben részesítik:

  • A pályázati feltételrendszernek megfelelően elkészített pályázatot.
  • A megelőzést elősegítő, ingyenes ismeretterjesztésre szánt anyagoknál az egységnyi kiadványra jutó kedvező költséget.
  • Tájékoztató előadás, konferencia rendezéséhez a rendezvény hatókörének nagyságát.
  • A munkavédelem országos ismertségét javító programhoz magas minőségi színvonalú, igényes kivitelezésű marketing eszköz megvalósítását.
  • A költségvetés kidolgozásának részletességét, költséghatékony megvalósítás tervezését.

  A szerződés teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az OMMF pályázatkezelő útján ellenőrzi. Az ellenőrzési jogosultság nem érinti az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogszabályban foglalt ellenőrzési jogosítványait.

  A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen.

  Tekintettel a Pályázatkezelő személyében lehetségesen bekövetkező változásokra, kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.esza.hu oldalon megjelenő tájékoztatásokat.

  Forrás: www.esza.hu