palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat belföldön megvalósuló, elsősorban tudástranszfer célú rendezvények támogatására (Sertéságazat)

mezőgazdasági pályázatok

Pályázati felhívás a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása tárgyában a belföldön megvalósuló, elsősorban tudástranszfer célú rendezvények támogatására.

Kódszám: AMC-P-18-4

A pályázat célja a 2018. november 12. és 2019. március 15. között Magyarországon megvalósuló, a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó, az agrárágazat vagy annak egy szegmensének bemutatását, fejlesztését, az ágazat szereplőinek együttműködését elősegíteni kívánó, elsősorban szakmai közönségnek szóló rendezvények, ún. „konferenciák” és a hozzá kapcsolódó marketingkommunikációs feladatok támogatása.

A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult az a Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai szervezet, terméktanács, amely

 • igazolhatóan mezőgazdasági, élelmiszertermék előállításával, feldolgozásával, értékesítésével vagy élelmiszertermék promóciójával (népszerűsítésével) foglalkozik és erről nyilatkozik;
 • megfelel a 800/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Európai Bizottság által elfogadott meghatározásának;
 • nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.  rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 • nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor
  • nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható (illeték-, járulék-, vagy vám) köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett)
  • nem áll csőd- és felszámolási-, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt
  • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása
 • kitölti a pályázati felhívás mellékletét képező „Nyilatkozatokat”;
 • A pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak 20.000 forint pályázati díjat kell fizetnie a támogató részére. Az átutalást az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00336145-00000017 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalásnál a közleményrovatban fel kell tüntetni az ’AMC-P-18-4’ kódszámot. A pályázati anyag melléklete a pályázati díj megfizetését igazoló banki bizonylat. A pályázati díjat a Támogató nem téríti vissza.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy reklámozási tevékenység támogathatóságát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 3. § d) bekezdésében rögzített „gazdasági reklám fogalommeghatározása” alapján kell megállapítani.

A támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy a Pályázó a jelen pályázatból támogatott rendezvényen minimum 30, tetszőleges sertés termékpálya-vertikumban részt vevő, magyar székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, természetes személy (célcsoport) részvételét dokumentált módon segítse.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Agrármarketing Centrum igény esetén lehetőséget kapjon a támogatott programon való részvételre, és a helyszíni feladatainak ellátásához szükséges installációt számára a pályázó az általában elvárt színvonalon biztosítsa.

A támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy a nyertes pályázó a program megvalósítása során létrejövő azon média termékeken – plakát, tájékoztató kiadvány, molinó, matrica, print vagy online hirdetés stb. –, melyek vonatkozásában támogatásban részesül, továbbá a rendezvény helyszínén jól látható helyen feltüntesse az Agrármarketing Centrum nevét és a támogatás tényét (pl. készült az Agrármarketing Centrum támogatásával), továbbá az Agrármarketing Centrum logóját. Az Agrármarketing Centrum logója letölthető az Agrármarketing Centrum honlapjáról (www.amc.hu).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Agrármarketing Centrum képviselője jogosult a helyszínen is ellenőrizni a rendezvény lebonyolítását, a III.2., III.3. és III.4. pontban szereplő feltételek meglétét. Az ellenőrzésben a Pályázó együttműködni köteles, így köteles a kért felvilágosítást késedelem nélkül megadni, továbbá a Támogató munkatársainak helyszínre való belépését belépési díj, vagy más díj felszámítása nélkül lehetővé tenni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati szerződéskötésre, a pályázat megvalósítására és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szabályokat az „Általános Szabályok” dokumentum tartalmazza. Az „Általános Szabályok” (a továbbiakban: ÁSZ) elnevezésű dokumentum jelen kiírás elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZ-t kizárólag nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésével egyidőben kell kitölteni és benyújtani.

Támogatásban részesíthető tevékenységek:

 • Helyszín bérlet, a kapcsolódó installáció, berendezések bérlése, szállítása, építése, dekorálása és bontása;
 • Technikai költségek (hangosítás, technikai feltételek, őrzés-védelem, takarítás, szemétszállítás, mentők, katasztrófavédelem stb.) – az elszámolási rendben rögzítettekre is figyelemmel, maximum az igényelt támogatás 15 %-a erejéig;
 • A program lebonyolításához szükséges információs és tájékoztató kiadványok elkészítése; reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás – az elszámolási rendben rögzítettekre is figyelemmel, maximum az igényelt támogatás 30 %-a erejéig;
 • Előadói díjak számla ellenében;
 • WEB tervezés;
 • WEB üzemeltetés;
 • Arculattervezés, grafikai tervezés;
 • Hosztesz és tolmács tevékenység.

A pályázati ablak maximális keretösszege (a rendelkezésre álló forrás nagysága) 10.000.000 HUF.

Egy pályázatra igényelhető támogatás minimálisan 500.000 HUF, maximális összege 1.000.000 HUF.  Jelen összeg a Pályázó adóalanyiságától függően nettó vagy bruttó értendő.

Letölthető dokumentum

palyazati-felhivas-amc_2018_1_konf

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. december 7.

Pályázat belföldön megvalósuló, elsősorban tudástranszfer célú rendezvények támogatására (Sertéságazat)