palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

Pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A rendelkezésre álló 6 milliárd Ft támogatási keretösszegből megközelítőleg 600 KKV-nál mintegy 3000 új munkahely létesíthető.

A pályázat kódjele: NFA-2018-KKV

A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

A támogatás jogcíme
A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, és a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.

  1. Regionális beruházási támogatás: Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása,2 tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek, új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek
  2. Csekély összegű támogatás: Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása,3 tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek, új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: Vissza nem térítendő.

A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt.

A beruházásra vonatkozó további előírások: A pályázat alapján az ÁÚF szerinti induló beruházás.

A pályázat által bemutatott beruházási projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A beruházási projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:
a) A beruházási projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a hatósági szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
b) A pályázati adatlap pontjait a támogatást igénylőnek a Felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a pályázati adatlap kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés előkészítés során a kormányhivatal számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség hiánypótlás keretében.
c) A beruházási projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során alkalmassá kell válnia a pályázati adatlapon jelzett tevékenység végzésére.
d) A beruházási projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
e) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
f) A beruházási projekt keretében beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett – kivéve, ha a pályázó független beruházóként a projekt keretében egy olyan létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlását valósítja meg amely bezárásra került, vagy ha nem vásárolják fel, bezárásra kerülne. A beruházási projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
g) A támogatást igénylő a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, ennek hiányában kormányhivatal (a továbbiakban együtt: Támogató), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, a Felhívásban, a hatósági szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
h) Ha a pályázatban bemutatott beruházási projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet például a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága, a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása a beruházási projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok. Ezekben az esetekben az eljáró kormányhivatal – mérlegelési jogkörében eljárva – állapítja meg az induló beruházás megvalósulásának kockázatát. )

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

a) a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,8 továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
c) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
d) legkésőbb 2019. október 31-ig a beruházást megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2019. november 8-ig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
e) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
f) építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
g) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
h) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
i) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz (a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 4. fejezetében található),
j) a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.
2.8.3 Fenntartási kötelezettség
A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben. Ez a követelmény – amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban – nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréje esetén a fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a pályázatában megjelölt beruházási projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Foglalkoztatási kötelezettség
A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

Saját forrás
A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési összköltségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A támogatást igénylő beruházási projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása legkorábban 2019. január 1-jétől nyújtható be, záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje legkésőbb 2019. november 8-a.

A támogatás mértéke

Új munkahelyenként 1,5 millió Ft.

Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő12 foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatot 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig lehet benyújtani.