palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vodafone Digitális Díj

A Vodafone Magyarország Alapítvány a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével első alkalommal hirdeti meg Vodafone Digitális Díj című pályázatát.

A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában:

Digitális Gyerekek

Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyekkel hozzáadott értéket képeznek a gyermekek életében, például a közoktatás, a digitális felzárkóztatás vagy a segítségnyújtás területén.

Digitális Család

Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyekkel hozzáadott értéket képeznek a családok életében, például a kapcsolattartás vagy a generációs különbségek lebontása területén.

Digitális Non-profit Szervezetek

Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív megoldásokkal, amelyek hozzáadott értéket képeznek az oktatási-képzési, tudományos, környezettudatos, egészségügyi, szociális, életvédelmi, kulturális, esélyegyenlőségi területen egy-egy nonprofit szervezet működését tekintve.

A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő.

Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.

Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

Letölthető dokumentum

Vodafone_DigitálisDíj_pályázati felhívás

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:

Pályázatot 2019. március 5–ig a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#vodafone-digitalis-dij oldalról letölthető pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vodafonedigitalisdij@donorsforum.hu.  

A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.

Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.

További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen Pályázati felhívás  által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelőséggel tartozik.

Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • pályázó önéletrajza;
 • pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolata;
 • pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott formanyomtatványon.

Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó

 • magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;
 • nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
 • nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
 • büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátárnyok alól;
 • a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Vodafone Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
 • jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.

Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

A Vodafone Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.

A Vodafone Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Veres-Papp Hajnalka, vodafonedigitalisdij@donorsforum.hu, +36 (1) 700-0020

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:

A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.

A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban.

A pályázati projektet a nyertes pályázóknak 2019. április 1. – október 15. között lehet megvalósítani.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)[1];
 • a költség azonosítható és ellenőrizhető
 • ésszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
 • Utazási, szállítási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
 • Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Személyi költségek (bér és járulék) – a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:

 1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a Közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálják:

 • a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
 • a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
 • a pályázó személye megfelel-e a felhívásban foglaltaknak;
 • a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket.

Szükség esetén a Közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja az írásbeli válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.

Azok a pályázók, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amiről a Közreműködő munkatársai a pályázati határidő lezárásától számított 15 munkanapon belül írásban értesítik a pályázót.

 1. Az pályázatot a formai előszűrés után a Közreműködő részéről két független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán:
 • Illeszkedés – a projekt összhangban áll a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok) szükségleteivel.
 • Digitális innováció – a projekt új technológiára alapuló megoldást alkalmaz, mely újszerűen, szokatlan választ ad a pályázati kategóriák egy-egy kihívására vagy problémájára.
 • Hozzáadott érték – a projekt/fejlesztés társadalmi hasznossága jelentős.
 • Költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
 • Láthatóság – a díjazott megismerteti a projektet a közösség tagjaival és/vagy a fontos véleményformálókkal.
 • Megvalósíthatóság – a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

Az értékelők javaslatot tesznek a Vodafone Magyarország Alapítvány részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (rövidlista). Az értékelés 2019. március 7-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján értékelik.

 1. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat (rövidlista) a zsűri vizsgálja felül, és dönti el a végleges támogatottak névsorát 2019. március 21-ig.

A zsűri tagjai:

 • Solymár Károly, infokommunikációért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium
 • Puskás András, Kockázatért és működésért felelős vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank
 • Kisgergely Kornél, vezérigazgató, Hiventures Zrt.
 • Csányi Gabriella, CEO, Like Local
 • Budai J. Gergő, Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, Vodafone Magyarország Zrt.
 • Mártha Imre, kuratóriumi elnök, Vodafone Magyarország Alapítvány
 • Fábián Sára, kuratóriumi elnök, Amigos a Gyermekekért alapítvány, Vodafone Digitális Kórházi Angyal
 1. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2019. március 28-ig kerül sor.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:

A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.

A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni nonprofit, forprofit szervezeteknek:

 • a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály/alapító okirat/társasági szerződés);
 • a szervezet képviselője által aláírt, lepecsételt, a Civil szervezetek névjegyzékéből letölthető bírósági kivonat/forprofit szervezetek esetén cégkivonat;
 • a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása.

Magánszemély(ek) esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó bemutassa a Vodafone Alapítványnak 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:

A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2019. április 30-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2019. április 15-ig a felek aláírják.

 1. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Vodafone Magyarország részére.

A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra (mennyiben vált be, hogyan működött az alkalmazott digitális megoldás), valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések stb.).

A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Vodafone Magyarország Alapítvány fenntartja a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.

A Vodafone Magyarország Alapítvány a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.

[1] Azon költségek, melyek a projekt futamidejének utolsó hónapjában kerültek kiszámlázásra, elszámolhatók abban az esetben, ha a kifizetés a projekt záró dátumát követő 30 napon belül megtörténik.