palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP3-14.1.3 – 22 – Kiskérődző állatjóléti támogatás pályázat

Kiskérődző állatok támogatása pályázat az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírások teljesítéséhez.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3.000 db

A támogatás mértéke, összege

 • A vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése.
 • A támogatás Állategység (ÁE = livestock unit LU) alapon kerül kifizetésre, a támogatott tenyészetben töltött napok alapján.

Kiskérődző állatjóléti támogatás mértékek

Technológiába épített körömápolás:  40,44 A támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év
Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése: 
52,72 A támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év
Ektoparaziták (külső élősködök) valamint legyek,szúnyogok, nyüvek elleni védekezés prevenciós program szerint: 75,42
A támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év
Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása: 39,6 A támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A támogatást igénylő által tartott és a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartott támogatható kiskérődző egyedek után 2,5 éven keresztül támogatási évente állategységenként (a továbbiakban: ÁE), a kötelezettség vállalási időszak végéig, azaz 2024. december 31-ig terjedő időszak tekintetében, meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és azoknak eleget tesz.
 2. Támogatott tevékenységek:
  1. Technológiába épített körömápolás.
  2. Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése.
  3. Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés
  4. Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása

A támogathatóság feltételei
1.Támogatásra a támogatást igénylő akkor jogosult, ha

a) a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartott támogatható állatot tart és

b) rendelkezik a Felhívás megjelenését követően a támogatási kérelem benyújtási napjáig kiállított, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal, arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt tenyészetek maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak,

c) a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) legkésőbb támogatási kérelem benyújtásának napjától a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a TIRben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási tv.) szerinti ügyfélazonosítójával.

2. A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania:

a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt, „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartására vonatkozó előírásokat,

b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt követelményeket,

c) az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet vonatkozó előírásait.

3. Új tenyészet támogatásba történő bevonását a TIR-ben rögzített tartói viszony kezdetétől számított 15 napon belül, elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül be kell jelenteni.

4. A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a támogatási kérelemben feltüntetett tenyészetek vonatkozásában be kell tartania valamennyi kötelezettséget.

5. A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt legalább a támogatói okiratban jóváhagyott állatlétszám tartására.

A projekt területi korlátozása
A kiskérődző állatjóléti támogatás Magyarország egész területén megvalósulhat azzal, hogy a támogatott állatokat Magyarország területén kell tartani (kivéve kiállítás, verseny).

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási tv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ában foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (19) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta
.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2022. május 16. és 2022. június 16. között

A támogatási kérelmen az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:
a) az állattartóhoz kapcsolódó ügyfél-azonosító adatok,

b) a tenyészetet azonosító adatok,

c) igényelt állatlétszám,

d) az állatjóléti kötelezettségvállalások és az tranzakciós költség igénylése,

e) a többletpont beszámításhoz szükséges információkat