A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1.1-22

A pályázat célja:

 • a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével,
 • a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A rendelkezésre álló forrás: tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege: maximum 100.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

 • A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

Fedett lovarda kialakítása, létrehozása, felújítása, bővítése tevékenységhez kapcsolódó költségek minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 70%.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. ) Fedett lovarda kialakítása, létrehozása, felújítása, bővítése lovas pályával

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.  (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, területelőkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Ingatlan vásárlása

Egyéb elvárások

 • A projekt keretében kizárólag olyan fejlesztés valósítható meg, amelynek eredményeként a fedett lovarda részeként lovas pálya is kialakításra kerül. Amennyiben a fejlesztéssel érintett fedett lovarda már rendelkezik a fogalomjegyzék szerinti lovas pályával, abban az esetben a projekt keretében nem szükséges új lovas pályát létrehozni.
 • A fenntartási időszak végéig kötelező azon lovak számának fenntartása, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben foglaltak szerint a támogatást igénylő tulajdonában álltak.
 • Örökségvédelmi engedélyhez/bejelentéshez, építésügyi hatósági engedélyhez vagy az építési törvény szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenység esetében, a támogatási kérelem mellékleteként csatolni kell a támogatást igénylő nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének önkormányzata által kiállított településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést VAGY igazolást arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött.
 • Amennyiben a támogatást igénylő vállalta a jelen felhívás keretében megvalósított projektje tekintetében turisztikai szolgáltatóval, turisztikai attrakció üzemeltetőjével és/vagy vendéglátó üzlet üzemeltetőjével, oktatási intézménnyel történő együttműködési megállapodás (5. számú melléklet szerint) megkötését, abban az esetben a megállapodást a támogatási kérelem mellékleteként szükséges benyújtani.
 • Már működő létesítmények fejlesztése esetében a támogatási kérelem mellékleteként szükséges csatolni az érvényes üzemeltetési engedélyt, újonnan kialakítandó létesítmények esetében pedig a záró kifizetési igényléskor kötelező az engedély csatolása.

Nem támogatható tevékenységek

a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások (pl. ló, mint kizárólag haszonállat tartását szolgáló fejlesztések);
b) élő állatok és növények beszerzése;

c) mesterséges termékenyítő állomás, szaporodásbiológiai épület/labor;

d) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszerfeldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (a továbbiakban az Annex I., a terméklistát a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza), így pl.: takarmány előállítása és forgalmazása;

e) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;

f) tárgyi eszközök és nem beépítésre kerülő gépek beszerzése;

g) helyi közút fejlesztése;

h) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;

i) telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása;

j) magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése;

k) szálláshely fejlesztése, építése, kialakítása, bővítése.

A projekt területi korlátozása
A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Támogatást igénylők köre

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is
(a továbbiakban: CSMT)
,
amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.
a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;
– CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
– a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének13 időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;
– a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania

Mindkét kedvezményezetti kör esetében:

 • Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.
 • A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§ a szerinti ügyfélazonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.
Jelen felhívás esetében az őstermelőknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Letölthető dokumentumok

VP6-6.4.1.1-22_Felhívás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Harmadik szakasz: 2022. június 1. 2022. június 14.

Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Pályázni szeretnék – Pályázati előminősítést kérek!