palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat elektromos gépkocsi vásárlására

emobilogoA Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki elektromos tehergépkocsik megvásárlásának támogatására. (Módosított pályázati kiírás.)

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása.

A Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. végzi.

A pályázati konstrukció forrása

A pályázat forrása a Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2016. évben 2.000.000.000 forint, azaz kétmilliárd forint, ami a keret kimerülése esetén a Támogató által további feltöltésre kerülhet.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • Jelen pályázati forrásból támogatásra:
  • a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek, vagy
  • Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok, költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, ügyvédi irodák, ügyvédek, egyéni szabadalmi ügyvivők és szabadalmi ügyvivő irodák, egyéni közjegyző és közjegyző irodák és végrehajtói irodák jogosultak.

Az egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok és költségvetési szervek részére a pályázati kiírás alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatásnak minősül.

Abban az esetben minősül az elektromos autó vásárlásához nyújtott támogatás állami támogatásnak, ha a gépjármű uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység érdekében kerülne felhasználásra.

A pályázat tárgya

 • A kiírás keretében természetes személyenként, egyéni vállalkozónként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
 • A kiírás keretében civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
 • A kiírás keretében gazdasági társaságonként – a b) pontban szereplő gazdasági társaságok kivételével – legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.
 • A kiírás keretében azon gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok esetében, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek, mennyiségi korlát nélkül támogatható az elektromos gépkocsi beszerzése, amennyiben:
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
  • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel
  • vállalja, hogy a Pályázókra meghatározott I. 4. a) pontja szerinti mennyiségi korlátokat önmaga érvényesíti és alkalmazza a vele lízingszerződést kötő ügyfelek tekintetében.
  • a 4. sz. mellékletben részletezett de minimis korlátokat figyelembe veszi.

A beszerzésre kerülő elektromos gépkocsikra vonatkozó általános elvárások:

Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglalt „M1” (személygépkocsik) és „N1” (legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók) járműkategóriákba sorolt, jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépkocsira lehet igényelni.
„N1” járműkategóriákba sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni jelen pályázati kiírás 5. sz. mellékletében, különös tekintettel annak 3. f) pontjában foglaltaknak.

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” feltüntetett kereskedőtől vásárolt elektromos gépkocsira nyújtható támogatás (kiskereskedelmi tevékenység végzése esetén a márkaképviselet [importőr] is szerepelhet a listán) (a továbbiakban: kereskedő).
Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „Elektromos gépkocsi katalógusban” eltüntetett, általános forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy tesztautóként forgalomba helyezett elektromos gépkocsik beszerzéséhez  nyújtható támogatás.

A „Regisztrált kereskedők listáját”, és az „Elektromos gépkocsi katalógust” a márkaképviseletek (importőrök) által megadott információk alapján a Lebonyolító szerv tölti fel a pályázati portálra és tartja karban.
Zárt végű pénzügyi lízing finanszírozási forma igénybevétele esetén a Pályázónak, mint lízingbevevőnek, kizárólag a „Regisztrált finanszírozók listáján” feltüntetett finanszírozó által finanszírozott elektromos gépkocsikra nyújtható támogatás.
A „Regisztrált finanszírozók listáját” a Magyar Lízingszövetség által megadott információk alapján a Lebonyolító szerv tölti fel a pályázati portálra és tartja karban.

A Regisztrált finanszírozók listájában kizárólag azon vállalkozások kerülhetnek feltüntetésre, melyek:

 • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és
 • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
 • jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel.

4.2.1 Tesztautók speciális esete:
A „Regisztrált kereskedők listáján” szereplők a pályázat népszerűsítésére az „Elektromos gépkocsi katalógusban” feltüntetett modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba jelen pályázati kiírás megjelenését követően és azokat legfeljebb a forgalomba helyezés napjától 180 napig e célra hasznosíthatják.

A tesztautó célra forgalomba helyezett gépkocsik listáját a „Tesztautó katalógus” tartalmazza, ahol a forgalmi rendszám mellett fel kell tüntetni a gépkocsi alvázszámát és azt a kereskedést (helyszínt), ahol a gépkocsi fizikailag elérhető.
A legfeljebb 180 napig tartó tesztelési hasznosítási időszakot követően a kereskedőnek (márkaképviselet) a „Tesztautó katalógusban” meg kell jelenítenie az egyes gépkocsik
tekintetében:

 • a tesztelési időszak alatt futott kilométerek számát és
 • az EUROTAX számítási módszer alapján számított, amortizációval csökkentett bruttó eladási árat

A tesztautóként forgalomba helyezett és hasznosított gépkocsik megvásárlására is igényelhető támogatás, melynek összege ez esetben az EUROTAX számítási módszer alapján számított, az amortizációval csökkentett bruttó eladási árból számítandó.

A pályázattal elnyerhető támogatás

 • Az „Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.
 • Bruttó 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe.
 • A maximális támogatási intenzitás mértéke: 21%.

A támogatást a támogatási döntés meghozatala után megküldött Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni az elektromos gépkocsi megvásárlása céljából a kiírás elszámolásra vonatkozó feltételei szerint.
A Támogatói Okirat hiányában vagy nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt elektromos gépkocsi vásárlásához támogatás nem vehető igénybe.

Saját forrás
Az elektromos gépkocsi vásárláshoz biztosítandó saját forrást a Kedvezményezett az elektromos gépkocsi vásárlásakor:

 • a kereskedőnek egy összegben,
 • finanszírozás (hitel, vagy zárt végű pénzügyi lízing) esetén részletekben a finanszírozást nyújtónak köteles kifizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

A támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére kizárólag az „Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése érdekében fizetendő bruttó eladási ár költsége számolható el az I.5. pontban meghatározott mértékben.
Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt elektromos gépkocsira támogatás nem nyújtható!

A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
A támogatott gépkocsi forgalomba helyezési, biztosítási, üzemben tartási díja, illetékek, egyéb szolgáltatások, további kiegészítők nem támogatott költségek.

Pályázói információk
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, kommunikáció, segédletek a  pályázati portálon érhetőek el.

A pályázatok benyújtásának módja
Pályázatra történő kérelem benyújtása elektronikus úton, magyar nyelven, a pályázati portálon keresztül nyújtható be.
A papír alapú dokumentumok benyújtásának helye: e-Mobi Elektromobilitás NKft., Budapest, 1387, pf. 17

A pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges.
A pályázatok benyújtására 2018. május 1.-ig van lehetőség, mely határidő 2017. év első negyedévében felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

Pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása
A pályázat az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból és a szükséges (2.1. pontban felsorolt) mellékletekből áll. A pályázati adatlapon a pályázat benyújtásához valamennyi adat megadása kötelező. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek pályázati portálra való feltöltésével, a nyilatkozattételt követően automatikusan benyújtásra kerül.
A pályázat befogadásához szükséges a 2.1. a) és b) pontjaiban felsorolt dokumentumok, valamint a nyilatkozattétel eredeti példányának megküldése a Lebonyolító szerv részére.
A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül nem véglegesíthető annak tartalma.
A benyújtást követően a pályázat azonosító számot kap, melyről a pályázati portál azonnali automatikus rendszerüzenetet küld a megadott e-mail címre.

A Pályázati adatlaphoz csatolni szükséges dokumentumok:
a) egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság esetén a magyarországi székhelyet vagy telephelyet igazoló, 30 napnál nem régebbi létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott a nyilvántartásba vételét igazoló okirat eredeti példánya (eredeti példányban is be kell küldeni a Lebonyolító szerv részére);
b) a Pályázó és meghatalmazás esetén a hivatalos képviseletére jogosult személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített (30 napnál nem régebbi) aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (eredeti példányban is be kell küldeni a Lebonyolító szerv részére);
c) természetes személy esetén a lakcímkártya, illetve régi típusú (nem kártya formátumú) személyi igazolvány esetében a nevet és lakcímet tartalmazó oldalak másolata;
d) a Pályázó személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványának: személyi igazolványának, vagy útlevelének, vagy vezetői engedélyének másolata;
e) helyi önkormányzat esetén a képviselő-testületi döntés;
f) a Pályázó adóazonosító jelét igazoló hatóság által kiadott dokumentum másolata;
g) egyéni vállalkozók, civil szervezetek, köztestületek, gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, közigazgatási szervek esetén a 4. melléklet szerinti csekély összegű támogatásokról szóló nyilatkozat.
h) a 3. sz. melléklet szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával.
i) gazdasági társaságok esetén az európai uniós társfinanszírozású projektek megvalósítási helyzetéről szóló nyilatkozat és az átláthatósági nyilatkozat (6. illetve 7. sz. melléklet).
Figyelem! A meghatalmazást a természetes személy, egyéni vállalkozó vagy a Pályázó civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, költségvetési szerv esetén annak képviselője állítja ki az általa megbízott személy részére! (3. sz. melléklet szerint)

Letölthető dokumentumok

elektromos-gepkocsi-palyazat_mod

Segítségnyújtás
Az elektronikus pályázati rendszerrel illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító szerv ügyfélszolgálatán érhető el:
Telefonszám: +36-1-312-2213
E-mail cím: info@e-mobi.hu