palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken-DDOP-2009-5.1.5.

umfteulogoTámogatás céljaa település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése valamint a „jó állapot” elérése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.


A támogatás formája: vissza nem térítendő
Alap Forrás összege: 1 950 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.09.30.
Beadási határidő: 2010.01.30.
Pályázati dokumentáció letölthető:

 • Pályázati útmutató
 • Projekt adatlap
 • adatlap kitöltési útmutató
 • Koltsegvetesi_tabla
 • Muszaki_adatlap
 • Projekt helyszínei
 • ROP_altalanos_CBA_utmutato_2009_0422
 • ROP_altalanos_feltetelek
 • Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez_korr

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

 • Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
 • helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, (KSH 321) – kizárólag az Észak-magyarországi régióban
 • a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény 16.§-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (KSH 364) – kizárólag az Észak-magyarországi régióban

A pályázat benyújtására konzorciumban is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhat:

 • Magyar Közút Nzrt.
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
 • Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, (KSH 321)

Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében! Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az 1988. I. tv 29.§ (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt!”

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
Önállóan támogatható tevékenységek

 • Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelőtelepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése.
 • Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó, építése, felújítása (töltések, műtárgyak, csatornák építése, hullámtérbővítés, birtokrendezés, partrendezés, támfalak felújítása, megkerülő csatorna),
 • Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése (térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, meder- és műtárgy-felújítás, meder- és területi tározás, belvízrendszer-, szivattyútelepek és felépítményeik felújítása, mederkotrás, szennyezőanyag csökkentés, partrehabilitáció, depónia vagy töltésépítés, vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgyak építése, területrendezés, vízleadó útvonal kiépítése, leeresztő és beeresztő műtárgyak építése, vízszintszabályozó és vízkormányzó műtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése).
 • Vízfolyások vízkár elhárítási fejlesztései,
 • A fenntartható folyóhasználat módjának a megvalósítása, különös tekintettel a természetvédelmi szempontokra (pl. vízrendszerek komplex rehabilitációja, mederkotrás, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező-, be- és leeresztő műtárgyak építése és felújítása, hallépcső építése, partbiztosítás, partrendezés, vízpótlás),
 • Meder- és mellékág rehabilitáció, felújítás, revitalizáció,
 • Holtágak rehabilitációja (vízpótlás, vízszintszabályozás, partbiztosítás, partrendezés, védősáv kialakítása a meder és a mezőgazdasági művelésű tábla között), be- és leeresztő műtárgyépítés, kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés, szennyező források kizárása, hajózási útvonal ökológiai szempontok szerinti kialakítása, – A KEOP 3.1.1. és a KEOP 3.1.2. sz. kiírása keretében támogatott védett vagy Natura 2000-es területen található holtágak rehabilitációjára jelen kiírás keretében nem nyújtható támogatás,
 • Valamint a fenti tevékenységek kombinációi.
 • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
 • Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése),
 • A támogatásból létrehozandó illetve felújítandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása,
 • A fejlesztéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása,
 • Szennyező források kizárása (szűrőmezők és hordalékfogók létesítése),
 • A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek kiépítése, korszerűsítése.

Támogatás mértéke (%): 100

Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok esetében 100 %, önkormányzatok és önkormányzati társulások esetében 90 %.

Támogatás összege: min. 50 000 000.- HUF- max. 1 200 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:
3

Forrás: NFÜ