palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Akkreditációs felhívás Tanácsadó szervezetek részére

Jelen pályázati felhívás a Vállalati Tanácsadás című, DAOP-1.1.2-10, DDOP-1.1.2-10, ÉMOP-1.1.2-10, ÉAOP-2009-1.1.4, KDOP-1.4.1-10, KMOP-2009-1.5.1, NYDOP-1.2.1-10 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó, a Vállalati tanácsadás program céljait szolgáló kiegészítő felhívás. Az akkreditált tanácsadók az akkreditációval nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az Akkreditációs felhívás közvetlen célja, hogy a felhívásra jelentkező tanácsadó szervezetek közül kiválasztásra, akkreditálásra kerüljenek azok a szervezetek, amelyek akkreditált tanácsadói bekapcsolódhatnak a „Vállalati tanácsadás” pályázati konstrukció megvalósításába. Így megteremtődik a lehetősége, hogy az akkreditációt megszerzők részt vegyenek a „Vállalati tanácsadás” pályázati konstrukció keretében jelentkező vállalkozói igények teljesítésében.

 

A Új Széchenyi Terv keretében, a Vállalati Tanácsadás program részeként megjelent „Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére” című kiírás technológia, termékfejlesztés, munkaügy, munkabiztonság, jog, szakfordítás szakterületeken 2012. március 31-ig meghosszabbításra kerül.

A többi szakterület esetében a jelentkezési határidő továbbra is 2011. december 31.

Akkreditációs Bizottság és feladatai

Az Akkreditációs Bizottság tagjai a következő szervezetek képviselői:

 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP Irányító Hatóság,
 • Az érintett szaktárcák (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium)
 • Szakmai civil szervezet (Menedzserek Országos Szövetsége)
 • Akkreditációs Koordinátor (MAG Zrt.)

A Bizottság jelen kiírással kapcsolatos feladatai, jogköre:

 • Döntés az Akkreditációs Bizottság működési feltételeiről
 • Döntés az akkreditáció szakmai, adminisztratív feltételrendszeréről
 • Döntés a jelentkező tanácsadó szervezetek akkreditálásáról
 • Az akkreditált szervezetek adatainak nyilvántartása, nyilvánosságra hozása és karbantartása az Akkreditációs Koordinátor szervezeten keresztül
 • Akkreditáció felülvizsgálata, visszavonása

Az akkreditációs eljárást az Akkreditációs Bizottság működteti.

Az akkreditációs címmel járó jogok és kötelezettségek

Az akkreditációs cím megítélése esetén Akkreditációs Tanúsítvány kerül kiadásra, amely tartalmazza az akkreditációs címhez tartozó jogokat és kötelezettségeket. Az akkreditációs cím viselésére vonatkozó jogosultság az Akkreditációs Tanúsítvány kiállításától a program végéig, de legkésőbb 2013. december 31-ig tartó időtartamra szól, amelynek leteltét követően a cím viselésére vonatkozó jogosultság automatikusan megszűnik.

Az akkreditációs cím használatára vonatkozó jogosultság megszűnik továbbá:

 • a szervezet megszűnésével,
 • a cím használati jogának visszavonásával.

Az akkreditációs cím át nem ruházható.

Jelentkezők köre

Az akkreditációs felhívásra az alábbi szervezetek jelentkezhetnek (KSH besorolással):

 • gazdasági társaságok, szövetkezetek, non-profit gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 122, 125, 129, 131, 139, 211, 212, 226, 229, 599);
 • egyéni cégek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 213)
 • egyéni vállalkozók (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 231).

Jelentkezhetnek továbbá azon:

 • egyesületek, köztestületek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 529, 541, 549, 572);
 • alapítványok, közalapítványok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 561, 562, 569); melyeknek alapszabályban, ill. alapító okiratban a meghatározott céljai között szerepel a vállalkozások részére nyújtott tanácsadási tevékenység.

A jelen akkreditációs felhívásra a fent felsorolt szervezetek jelentkezhetnek főállású, részmunkaidős, tagi jogviszonyban álló vagy megbízott szakértőkkel, akik felsőfokú végzettséggel vagy legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a megpályázott területen.

Ugyanazt a szakértőt kizárólag egy akkreditált szervezet alkalmazhatja.

Székhely

Belföldinek minősülő, Magyarországon a jelentkezés benyújtásának időpontjában bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a B1 pontban felsorolt szervezet jelentkezhet.

A tanácsadás keretei, tartalmi követelményei

Az akkreditált tanácsadóktól igénybe vehető tanácsadás jellemzői:

 1. 1. A Címzettek kizárólag az akkreditációs eljárás keretében kiválasztott tanácsadóktól vehetnek igénybe támogatott tanácsadási szolgáltatást. A tanácsadási tevékenység során az igénybe vehető szolgáltatások tartalma, specifikumai, a megvalósult tanácsadás után igényelhető támogatás összege, mértéke bizonyos feltételekhez kötött.
 2. 2. Tanácsadás esetén a Címzetteknek támogatás csak az írásos formában teljesített, egyedi (testre szabott, az adott címzett valós, releváns problémái megoldására készített) megoldási javaslatot/alternatívákat tartalmazó tanácsadási tevékenység után adható, a szóbeli tanácsadás költsége nem elszámolható. A tanácsadás eredményeként létrejött dokumentációba az arra jogosultak (KSZ, IH, ÁSZ, KEHI, stb.) ellenőrzés céljából betekinthetnek.
 3. 3. A Címzettek támogatási igényüket előzetesen, a tanácsadási tevékenység kezdetét megelőzően, jelentkezési lap kitöltésével jelzik a Támogatás Közvetítő számára.
 4. 4. Egy adott Címzett –a „Vállalati tanácsadás” c. konstrukció keretében – csak egy régióban és maximum egy alkalommal vehet igénybe támogatást, de ez lehet komplex, átfogó, kiterjedhet több tanácsadási szakterületre is.
 5. 5. A Címzettek a Támogatás Közvetítő által működtetett pályázati konstrukcióba olyan szakmailag indokolt, fizikailag és pénzügyileg is megvalósítható tanácsadási szolgáltatás igénybevételére jogosultak pályázni, amely szolgáltatást kizárólag az e rendszerben akkreditált tanácsadótól veszik igénybe. Az akkreditált tanácsadói lista a Támogatás Közvetítő honlapjáról is elérhető, amelyről az adott Címzett az általa igényelt szolgáltatás ellátásához korlátozásmentesen választhat.
 6. 6. A Címzettek által igénybe vett tanácsadás nem lehet folyamatos, időszakosan visszatérő jellegű és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadás, könyvelés, rendszeres jogi szolgáltatás azaz jogi képviselet, rendszeres jogi tanácsadás, hirdetés, informatikai szolgáltatás).
 7. 7. A támogatott tanácsadási program keretében pályázatírás nem támogatható, a támogatásban részesített pályázat lebonyolításához kapcsolódóan kizárólag a 2. pontban megjelölt szakterület vehető igénybe.

Az akkreditáció szakmai jogosultsági feltételei:

1. A tanácsadó szervezet a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző legalább 2 lezárt teljes (365 napot jelentő), jóváhagyott üzleti évvel rendelkezik.

2. A tanácsadó szervezet legalább 1 főállású munkaviszonyban foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű alkalmazottal rendelkezik a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évében.

3. A tanácsadó szervezet a C1 pontban felsorolt TEÁOR körök alá tartozó tevékenységekből származó összes nettó árbevétele a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt teljes, jóváhagyott üzleti évében:

 • gazdasági társaságok (non-profit is), szövetkezetek esetében minimum 20 millió Ft,és maximum 250 millió Ft,
 • egyéni cégek, egyéni vállalkozók, egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok esetében minimum 5 millió Ft, és maximum 250 millió Ft,

A jelentkező a nettó árbevétel minimumra vonatkozó követelményeknek az összes fent felsorolt TEÁOR körbe tartozó tevékenységből származó nettó árbevétel alapján kell teljesítenie, nem kizárólag az akkreditálandó területekből. Amennyiben szükséges az akkreditálandó területeken kívüli egyéb fent megnevezett TEÁOR körből származó nettó árbevételről nyilatkozatot csatolhat az akkreditációs felület „MELLÉKLETEK” funkciójának „Gazdálkodási adatok igazolása” nevű mező segítségével.

4. A tanácsadó szervezet az akkreditálandó tanácsadási szakterületenként2 legalább 3 megfelelő referenciával rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott referenciák ellenőrzésre kerülnek!

Egy referencia abban az esetben megfelelő, ha

 • a tanácsadó szervezet a referenciaként megjelölt szervezet által kiadott teljesítésigazolással és pénzügyileg teljesített számlával tanúsítja a nyújtott szolgáltatás megtörténtét, ez lehet céges vagy személyes referencia is, de a dokumentumokból világosan ki kell derülnie a teljesítőnek és beazonosíthatónak kell lennie az akkreditálandó céghez vagy annak dolgozó tanácsadójához
 • megadásra került a szolgáltatást igénybevevő kapcsolattartójának valós telefonos elérhetősége.
 • A jelentkezés benyújtását megelőző 3 évben végzett tanácsadási tevékenységre vonatkozik.

5. A jelentkező által működtetett honlap megléte, mely minimálisan az alábbi elemeket tartalmazza:

 • a vállalkozás adatai, elérhetősége, legalább egy e-mail cím és telefonszám,
 • a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások, referenciák,
 • az utolsó frissítés időpontja,

Letölthető dokumentum

Akkreditációs felhívás

A jelentkezés módjával kapcsolatos tudnivalók

Az akkreditációs felhívás megjelenik az Akkreditációs Koordinátor, valamint az Új Széchenyi Terv honlapján, amelyek címe:

www.ujszechenyiterv.gov.hu

www.magzrt.hu

Az akkreditációs felhívás az internetes akkreditációs adatlappal együtt képezi a jelentkezési dokumentációt, együtt tartalmazzák a jelentkezéshez szükséges összes feltételt.

Az NFÜ fenntartja a jogot arra, hogy jelen kiírás feltételeit változtassa, amelyet az Új Széchenyi Terv honlapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu) közleményben jelentet meg!

Regisztrációs díj: A regisztrált jelentkező köteles befizetni megjelölt szakterületenként 10 000 Ft+ÁFA azaz tízezer forint+ÁFA, de maximum 100 000+ÁFA , azaz százezer forint+ÁFA regisztrációs díjat.

A regisztrációs díjat átutalással, a 10300002-10297661-49020049 számú számlára kell befizetni, melyről a beérkezést követő 15 napon belül a MAG Zrt. számlát állít ki. Az akkreditációs díjak rendszerezett nyilvántarthatósága érdekében a díj átutalási megbízásának „közlemény” rovatában kizárólag a regisztrációs portál e-mailben megküldött felhasználói azonosítóját kérjük feltüntetni.

A regisztrációs díjat minden megkezdett regisztráció alkalmával az kiválasztott tanácsadási szakterületekre vonatkozóan egy összegben, azaz összevontan kell befizetni.

A mielőbbi akkreditáció lefolytatása érdekében, kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet az átutalt regisztrációs díj és a kiválasztott szakterületek számának összhangjára.

Akkreditációs jelentkezés elkészítése és benyújtása

A jelentkezés az akkreditációra elektronikus módón történik, az következő címen elérhető online rendszeren keresztül:

www.tanacsadoakkreditacio.hu

Kérjük, hogy olvassák el a honlapon megtalálható Gyakran Ismételt Kérdéseket! A jelentkezőnek a rendszerből kinyomtatható nyilatkozatot kell cégszerűen aláírva beküldenie a következő postacímre:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Akkreditációs Koordinátor)

Kódszám: ROP-VTSA-2011

1539 Budapest, Postafiók 684.