palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szociális célú városrehabilitáció-DAOP-2009-5.1.1, DDOP-2009-4.1.2.A, EAOP-2009-5.1.1.A, EMOP-2009-3.1.1.

umft pályázatA szociális típusú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. A városok egyes társadalmi-fizikai- gazdasági szempontból is leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészei fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényes, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe.

Egyes területeken koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből, és a közbiztonság romlásából származó problémák. A rehabilitáció célja az, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezete minőségi változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet tekintetében.

A szociális városrehabilitáció különböző típusú célterületeket érinthet:

 1. Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak megelőzése, hogy a legrosszabb státuszú lakótelepek későbbi gettósodás színhelyeivé váljanak. (Cél tehát a prevenció.)
 2. Nagyobb kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leromlott városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának emelése, ami hosszabb távon a magasabb státuszú lakosság területre vonzásával valósulhat meg az eredet lakosság nagyrészének megtartása mellett. (A cél tehát heterogénebb, integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.)
 3. A főként roma népesség által lakott telepek jelentik mind társadalmi, mind fizikai értelemben a legleromlottabb városi területeket. Azonban ezen telepek helyzete is különféle lehet, leginkább városszerkezeti elhelyezkedésük, lakásállomány minősége és az alacsony státuszú népesség koncentrációjának mértéke szerint. Egy adott telepről gondos mérlegelés során a városnak kell eldöntenie, hogy hosszabb távon megtartható-e vagy pedig fel kell számolni. Az uniós támogatásból csak a hosszabb távon is megtartandó telep rehabilitációja támogatható, telepfelszámolás nem. A teleprehabilitációnak a célja mindenképpen a szegregáció további elmélyülésének megakadályozása, lehetőség szerint oldása kell, hogy legyen. Előfordul a város településszerkezetétől, beépítési viszonyaitól függően a fenti típusok keveredéséből álló vegyes célterület is.

Rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben:

 • DAOP: 800 millió Ft
 • DDOP: 955 millió Ft
 • ÉAOP: 1 600 millió Ft
 • ÉMOP: 1 267 millió Ft

Támogatható pályázatok várható száma

 • DAOP: 2 db
 • DDOP: 3 db
 • ÉAOP: 4 db
 • ÉMOP: 3-6 db

Kedvezményezettek köre:
Projektgazda:

 • A Dél-alföldi, a Dél-dunántúli, az Észak-alföldi valamint az Észak-magyarországi régiók városi önkormányzatai, kivéve megyei jogú városok önkormányzatai.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek (KSH besorolással):

 • Városfejlesztő társaság, amennyiben a menedzsment feladatok mellett a programalap projektelemmel kapcsolatos koordinációs feladatokat is ellátja (599);
 • A projektgazda településén működő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzati intézmények (az 1990.évi LXV. tv., önkormányzati intézmények 1992. évi XXXVIII. Tv. 66. §; 87. §; Ptk 36. §.) (32);
 • A projektgazda településen található központi költségvetési szervek és intézményeik (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36. §.; Áht. 87. §.), rendőrség (területi vagy helyi szervek) (31);
 • – Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (1977. évi VI. tv., 1992. évi LV. tv.) (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719).
 • Nonprofit szervezetek (egyház (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról; Eht) (55); alapítvány (Ptk 74/A §) (56); közalapítvány (Ptk 74/G §) (561); egyesület (Ptk. 61. §) (52); köztestület (Ptk. 65. §) (54)).
 • Társasházak, lakásszövetkezetek (2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról, 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről) (225);
 • Nonprofit gazdasági társaság (599);
 • Szövetkezetek, amennyiben a felújított közterülethez csatlakozó üzlethelyiségek, szolgáltató helyiségek tulajdonosai, vagy üzemeltetői (129);
 • Szociális szövetkezetek (a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (IV.29.) Korm. rendelet alapján) (129);
 • Kis- és középvállalkozások valamint egyéni vállalkozók (11, 13, 21, 23) (1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról, 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 2006. IV. törvény a gazdasági társaságokról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, kivéve multinacionális vállalat1, ill. franchise rendszerű vállalkozás;
 • Magyar Közút Nzrt.;
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Támogatható tevékenységek köre

Lakófunkciót erősítő tevékenységek (ERFA):
Cél: A szociálisan hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése.

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA):
Cél: A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése az akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő lakosság szociális kohéziójának erősítése érdekében.

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA):
Cél: A közszféra szolgáltatásainak elérhetőségének biztosítása

Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA):
Cél: Az élhető város vagy városrész központi területek megteremtése, az épített környezet minőségének fejlesztése, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása az elérhetőség biztosításával.

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek (ERFA):
Cél: Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan a KKV szektor) ösztönzése a várossal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva.
Alapvető cél az akcióterületen az alapvető szolgáltatások elérhetőségének biztosítása és lehetőség szerint munkahelyek teremtése.

A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások
Projekt területi korlátozása
A városrehabilitációs fejlesztések, projektek integrált módon, akcióterületeken valósulnak meg.
Akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek

 • Az akcióterület teljes területe belterületen van.
 • Minden beavatkozás az akcióterületen történik és az akcióterületi fejlesztés elemei egymásra szinergikus hatást gyakorolnak
 • Jogosult egy akcióterület támogatásra, amennyiben a lakónépessége:
  • min. 1000 fő lakótelepek esetében;
  • hagyományos beépítésű, illetve telepszerű környezetben lévő területeken minimum 350 fő;
  • amennyiben nem jelölhető ki az indikátoroknak megfelelő legalább 350 fős lakosságú akcióterület, akkor a 350 főnél kisebb, de az IVS anti-szegregációs tervében kijelölt szegregátumok vagy szegregációval veszélyeztetett területek közül a legnagyobb lakosságszámú szegregátumban kell végrehajtani a szociális rehabilitációt.

Nem jogosult egy terület támogatásra, amennyiben 2001. óta a jelenlegi lakásszám 20%-ánál nagyobb mértékben történt vagy új építés vagy bontás a célterületen. (Ebben az esetben ugyanis a terület túlságosan intenzív piaci folyamatoknak van kitéve ahhoz, hogy egy lakosságmegtartó beavatkozás indokolt legyen.)

Támogatás formája:
Működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás mértéke
A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következő:

 • regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti mérték (ún. támogatási térkép): regionális támogatási térkép szerint.
 • kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 85%.
 • de minimis támogatással támogatott tevékenység: az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti mérték (ún. támogatási térkép): regionális támogatási térkép szerint.
 • lakáscélú beruházások esetén: 70%.
 • nem állami támogatással támogatott, közcélú tevékenység esetén: 85%.

A szociális célú városrehabilitációs projektek összesített támogatási aránya nem haladhatja meg a 85%-ot.

A támogatás összege
A hagyományos beépítésű lakóterületekre és szegregátumokra koncentráló szociális célú városrehabilitációs pályázatok esetében igényelhető támogatás összege:
DAOP:  100-500 millió Ft
DDOP: 100-500 millió Ft
EAOP: 100-750 millió Ft
EMOP: 260-400 millió Ft

A lakótelepi akcióterületekre koncentráló szociális célú városrehabilitációs pályázatok esetében igényelhető támogatás összege:
DAOP 250-500 millió Ft
DDOP 250-500 millió Ft
EAOP 250-1000 millió Ft
EMOP 250-400 millió Ft

Az önerő mértéke
Jelen kiírás keretében megvalósítandó szociális célú városrehabilitációs projektekhez projektszinten minimálisan az elszámolható költség 15%-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatok benyújtására 2010. január 18. és április 30. között van lehetőség.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-40-638-638-as telefonszámon vagy az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen tehetik fel. A benyújtási határidőt megelőző két hétben beérkező kérdésekre válaszadás már nem kötelező.

Letölthető dokumentumok.

DAOP-2009-5.1.1 – Szociális célú városrehabilitáció
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

DDOP-2009-4.1.2.A – Szociális célú városrehabilitáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

ÉAOP-2009-5.1.1.A – Szociális célú városrehabilitáció
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

ÉMOP-2009-3.1.1 – Szociális célú városrehabilitáció
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Bővebb információ: http://www.nfu.hu

Forrás: NFÜ