palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kistérségi közmunka pályázat-Téli-tavaszi közmunkaprogram 2010

szmm_logoA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Pályázati Felhívása  2010/01 Téli- tavaszi közmunkaprogram.

A pályázat célja:
Munkanélküliek foglalkoztatása a téli hónapokban az önkormányzatok feladatkörébe tartozó programszerű tevékenységgel.
A Szociális és Munkaügyi közmunkapályázatot hirdet a téli-tavaszi hónapokra, mert a munkaerőpiacon a gazdasági válság miatt beszűkültek az elhelyezkedési esélyek, korlátozottak az alkalmi munka lehetőségei, megnövekednek a családi kiadások, így igen nehéz  a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára.
A pályázat alapvető célja, hogy 5 hónapos határozott idejű munkalehetőséget teremtsen a regisztrált álláskeresők, köztük legalább 50 %-ban rendelkezésre állási támogatás jogosultjai számára úgy, hogy értékteremtő munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. A pályázat kedvezményezi a leghátrányosabb, és a hátrányos besorolású kistérségeket, valamint azokat a településeket, ahol magas a RÁT jogosultak száma. A program kiemelt figyelmet fordít azokra, akiknek családjában egynél több, a RÁT kritériumainak megfelelő álláskereső van.

A pályázók köre:
Kistérségenként egy pályázatot nyújthat be regisztrált álláskeresők foglalkoztatásának támogatására:

 • a jogi személyiséggel rendelkező, többcélú kistérségi társulás, vagy
 • a társulás gyűlése által felhatalmazott tag-települési önkormányzat (gesztor), vagy
 • nonprofit gazdasági társaság, ha annak a társulás, vagy valamelyik tag- települési önkormányzat alapítója, és a társulás átruházza határozatával a pályázás és a program végrehajtásának jogát.

A foglalkoztatást, és a pénzügyi elszámolást minden esetben a nyertes pályázónak kell megvalósítania, ez a kötelezettség nem ruházható át.

Pályázati feltételek:
A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott pályázati dokumentáció tartalmának megfelelően kell benyújtani.
A pályázat elengedhetetlen része a közmunkások által elvégzendő tevékenységre készített munkaprogram és az ennek megvalósításához szükséges munkaidő terv, valamint a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési terv. Ezen elemek bármelyikének hiánya esetén a pályázat nem támogatható! Hasonlóan nem támogatható az a program, melynek tervezett tevékenységei nem különülnek el az „út a munkához” programtól.

A pályázat 3 kategóriában nyújtható be.

 1. I.    Leghátrányosabb kistérségek( 47)
 2. II.      Hátrányos  kistérségek (47)
 3. III.   Azok az első 2 kategóriába nem sorolt kistérségek, amelyek 2009. szeptemberben rendelkeztek legalább 200 nyilvántartott RÁT jogosulttal.

Minden kistérség kizárólag a 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete alapján besorolva tartozik a megfelelő kategóriába.

A pályázóknak legalább 50 %- ban RÁT jogosultakat kell foglalkoztatniuk. Az érintettekkel határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni  napi 8 órás foglalkoztatásra.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatási összeg minimum 80%-át kizárólag a foglalkoztatni vállalt munkanélküliek bér- és közterheinek költségeire fordítja.

A pályázónak szerződésben kell vállalnia, hogy a közmunkaprogram megvalósításához – foglalkoztatásra – más központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi időpontja 2010. január 15.  A befejezés végső határideje 2010. június 15.  A futamidő alatt a pályázatban meghatározott átlaglétszám foglalkoztatását kell vállalni.  Ez azt jelenti, hogy az 5 hónap különböző időszakaiban, a tervezett munka sajátosságainak megfelelően alakulhat a foglalkoztatottak száma.

A programban választható tevékenységek köre: Az önkormányzatok által ellátott feladatok élőmunkával történő segítése.
Ezen belül különösen:

A téli hónapokban:

 • Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani. A házi segítségnyújtás keretében kiemelten támogatandó gondozási tevékenység: közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerek kiváltása, tűzifa bekészítés)
 • önkormányzati intézmény-felújítási belső munkálatok
 • település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása. (Hó eltakarítás csak alternatív munkafeladat megjelölésével ((pl. illegális szemétlerakó felszámolása)) egyidejűleg tervezhető!)

Egyéb időjárás- függő tevékenységek:

 • kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
 • a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása,
 • a háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre,
 • parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
 • önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása,
 • állami és önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása,
 • temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

A felsoroláson kívül az önkormányzati feladati körből válaszható olyan feladat is, ami nincs megjelölve, de minden egyes tevékenységre a pályázat szintjén összesített munkatervet kell készíteni azonos normák alkalmazásával! Egy tevékenység természetesen több településen is végezhető egy időben.

Valamennyi vállalt tevékenységet és a szükséges ráfordításokat (létszám, munkaóra, költség nemek) a pályázat egészére vonatkozóan mindenképpen összesíteni kell, valamennyi érintett településen azonos munkanormákat figyelembe véve!

A munkabér előzetes megállapítása csak a kötelezően kifizetendő legkisebb munkabér (minimálbér) figyelembevételével történhet. 2010-re legfeljebb 76 000 Ft/ hó- tervezhető a segédmunkás besorolású dolgozók részére.

Kötelezően előírt önrész nincs.
Egyes költség nemeket (szakképzési hozzájárulás, anyagok, program ÁFA költségei) a pályázónak kell viselni.

A támogatás formája, forrása, tartalma
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Forrása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „képzéssel támogatott közmunkaprogram” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból elkülönített   6 000 millió Ft,  amely magában foglalja mindhárom kategóriára vonatkozóan valamennyi támogatott költségnem összegét.

A támogatás tervezett keretei:

 • I.    kategória: 3 000.- millió Ft
 • II.   kategória: 1 500.- millió Ft
 • III. kategória: 1 500.- millió Ft

A támogatás a regisztrált álláskeresők költségeire terjed ki, amelyek e pályázatban a következők:

 • munkabér, valamint annak járulékai,
 • a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek,
 • munka-alkalmassági vizsgálat költsége,
 • munkaruha és egyéni védőeszközök költsége,
 • munkásszállítási költségek,
 • a programhoz elengedhetetlenül szükséges kis értékű tárgyi eszközök és tárgyi eszközök beszerzési költsége, maximum a támogatás 10%-ának mértékéig.
 • a legfeljebb a támogatás 3%-ának mértékéig a program szervezési, irányítási, működtetési költségei. E forrásból munkabér, járulékai és megbízási díj nem tervezhető.
 • Képzés költségei legfeljebb 2 %.

Az adható támogatás legmagasabb összege a közmunkások létszámától függ, és nem haladhatja meg a 130 000 Ft / fő / hó normát!

Egy pályázat keretében foglalkoztatott létszám nem lehet kevesebb 25 főnél

Az egyes kategóriák maximális létszámkereteinek kiszámításánál a területileg illetékes munkaügyi központ 2009. szeptemberre vonatkozó, a RÁT -osok számára vonatkozó adata a meghatározó. Ebbe csak a pályázatban érintett települések adata számítható be, ha a kistérségnek nem minden települése vesz részt a közmunkaprogramban

Mindezek alapján az egyes kategóriákban pályázható létszám:

 • I.   kategória ( leghátrányosabbak ) 55 fő + a kistérségben regisztrált minden megkezdett 100 RÁT-os után 3 fő.
 • II.     kategória ( hátrányosak )  30 fő +  a kistérségben regisztrált minden megkezdett 100 RÁT-os után 2 fő.
 • III. kategória ( az előzőkbe nem tartozók ) 20 fő +  a kistérségben regisztrált minden megkezdett 100 RÁT-os után 2 fő.

(Példa: az I kategóriába tartozó kistérségben 2009. szeptemberben 1428 álláskeresőként nyilvántartott szociális segélyezett volt. A maximális létszám: 55+ 15 x 3 =100 fő. A maximális támogatás: 100fő x 130 000 Ft ( havi norma) x 5 (hónap) = 65 millió forint)

A pályázó kizárólag olyan tárgyi eszköz (munkaeszköz) beszerzésére igényelhet támogatást, amely a program végrehajtását, a közmunkások tevékenységét közvetlenül szolgálja. A pályázó vállalja, hogy a támogató (minisztérium) által biztosított forrásból beszerzett tárgyi eszközt könyveiben, számviteli nyilvántartásában aktiválja.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató a beszerzett tárgyi eszköz vagyonkezelői jogáról lemond, és elfogadja, hogy – a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint – a támogató elidegenítési tilalmat ír elő a támogatásából finanszírozott tárgyi eszközre.

A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy az igényelt támogatást csak részben biztosítják, vagy az egyes kategóriák között átcsoportosítást hajtanak végre.

Szerződésszegés esetén a kifizetett támogatási összeg visszakövetelhető a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat felszámolásával.

A támogatás folyósítása és elszámolása:
A pályázóknak a pályázat keretében bejelentett kérésére – utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett – a program beindításához szükséges dologi kiadásokra (eszközök), valamint maximum kettő havi munkabérre és közterheire támogatási előleg folyósítható. Az előleggel legkésőbb a második  hónapot záró havi elszámolás benyújtásával egyidejűleg el kell számolni. További támogatásban a pályázó csak akkor részesülhet, ha az előleggel már elszámolt. Az elszámolást követően a támogatás további része utólag, havonta, az igazolt költségeknek megfelelően folyósítható.

A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács által kibocsátott pályázati dokumentációban leírtaknak megfelelően kell benyújtani.

A pályázatot mellékletekkel együtt összefűzve egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt példányban kell benyújtani. A csomagolásra és az egyes pályázati példányok borítékaira rá kell írni: Közmunkaprogram 2010/1- I, vagy II, vagy III. a kategóriától függően.

Az eredetihez mellékelni kell:

 • a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban floppylemezen, vagy CD- adathordozón.

A pályázati csomagot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács címére: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. kell megcímezni.

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra csak a kiíró felhívása esetén, egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra felhívás azonban nem terjed ki a pályázat alapvető, a pályázat elbírálását érdemben befolyásoló, fontosabb adatainak (foglalkoztatás, támogatás, önrész stb.) módosítására.

Értékelés:
A pályázatban foglaltak szakmai megítéléséről és elbírálásáról szakértői testület dönt, a felhívással egyidejűleg nyilvánosságra hozott bírálati szempontrendszer alapján.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az a pályázat, amely

 • nem felel meg maradéktalanul a pályázati felhívásban foglaltaknak,
 • a pályázati dokumentáció tartalmi és formai szempontból a hiánypótlási határidő lejárta után is hiányos,
 • a költségvetés számszaki hibát tartalmaz,
 • az Áfa- költséget nem saját forrásból tervezték,
 • a megvásárolni kívánt eszközök használatát nem igényli közvetlenül a programban tervezett foglalkoztatás,
 • nem felel meg a 217/1998. (XII. 30.), illetve a 49/1999. (III. 26.) kormányrendeletnek,
 • határidőn túl érkezik be.

Határidőn túl a pályázat kiírójához érkezett pályázatot akkor is automatikusan el kell utasítani, ha azokat a postai bélyegző tanúsága szerint a határidő lejárta előtt adták postára.

A pályázat végső beérkezési határideje: 2010. január 4. (hétfő) 13.00 óra.

A pályázatok postán, zárt csomagban juttathatók el,   vagy személyesen, a határidő lejártának napján 8.00 és 13.00 óra között adhatók át a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács hivatalos helyiségében. (1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III. emelet)

Általános tudnivalók:
A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció beszerezhető a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Titkárságán (1146. Budapest XIV. kerület Hungária krt. 140-144.), valamint letölthető a http://www.kozmunka.hu/ vagy a http://www.szmm.gov.hu/ Internet címről. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre választ kizárólag írásban, e-mail-ben, a kozmunka@szmm.gov.hu címen kaphatnak.

A támogatások odaítéléséről a pályázati eljárás eredménye alapján a szociális és munkaügyi miniszter határozattal dönt 2010. január 12-ig. A döntés meghozatalához a miniszter kikéri a Regionális Fejlesztési Tanácsok véleményét.

Támogató döntés esetén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. A támogatási szerződés csak rendkívül indokolt esetben módosítható.

A pályázat eredményéről a pályázó telefaxon, vagy levélben írásos értesítést kap. Ez – támogató döntés esetén – kötelezettségvállalást jelent a program finanszírozására, és előfeltétele a munka megkezdésének.

Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

Forrás: SZMM