palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók 2010. évi állami támogatása

afsz_logoA Szociális és Munkaügyi Miniszter pályázatot hirdet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás végző fenntartók 2010. évi állami támogatására. A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző sikeresen előminősített, illetve regisztrált szolgáltatók 2010. évre történő állami támogatása, közvetlenül a fenntartókkal kötendő támogatási szerződés útján.

A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló CXXX. törvény XXVI. SZMM fejezete 16. cím, 48. alcím, 4. jogcímcsoport tartalmazza.

A pályázók köre

 • I. kategória: Pályázatot nyújthat be azon állami, nem állami és egyházi fenntartó, aki sikeres előminősítést/regisztrációt nyert és a részére megajánlott készülékszámot elfogadja.
 • II. kategória: Pályázatot nyújthat be azon állami, nem állami és egyházi fenntartó, aki sikeres előminősítést/regisztrációt nyert és a részére megajánlott készülékszámot nem fogadja el.
 • III. kategória: Pályázatot nyújthat be azon állami, nem állami és egyházi fenntartó, aki 2010 és 2012 között jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kíván működtetni és nem pályázott előminősítésre, illetve nem regisztrált.

A pályázóval szembeni elvárások: Az a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző, a fentiekben részletezett fenntartó pályázhat, amely vállalja a minimális teljesítményhatár – éves átlagban 40 ellátott – ellátását, valamint – a pályázati űrlap szerinti adatok pontos szolgáltatását.

I. kategóriában pályázóval szembeni részletes elvárások: Az a fenntartó, aki az előminősítő pályázaton sikeres befogadást/regisztrációt nyert és a felajánlott készülékszámot elfogadja, a pályázati űrlapon elismerő nyilatkozatával pályázhat.

II. kategóriában pályázóval szembeni elvárások:
Az a fenntartó, aki az előminősítő pályázaton sikeres befogadást/regisztrációt nyert és a felajánlott készülékszámot nem fogadja el, kérheti a megítélt készülékszám felülvizsgálatát. A pályázati űrlapon ismerteti ellátási területe szükségletvizsgálata alapján, hogy a befogadott készülékszámon túl mennyi készülékszámot tart szükségesnek a szociálisan rászorultak ellátási igényeinek kielégítésére 2010-ben. Továbbá a kért készülékszámhoz hány szociális gondozót, hány órában és milyen végzettséggel kíván alkalmazni 2010-ben?

III. kategóriában pályázóval szembeni részletes elvárások: Egy ellátási területen egy fenntartó szolgálatonként külön működési engedéllyel, vagy a működési engedély iránti kérelemnek/kérelmeknek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányával/példányaival pályázhat.

A működési engedéllyel rendelkező szolgáltató 2009-ben legalább hat hónapig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtetett és ezen jogcímen normatív állami hozzájárulásban részesült.

A pályázó jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és házi segítségnyújtásra is kell, hogy működési engedéllyel rendelkezzen, illetve azt kérelmezze, vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítsa a jogszabály által előírt házi segítségnyújtás ellátási formát.
A pályázati elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó:

 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása nélküli kistérségben vállalja a feladatellátást,
 • pályázati forrásból történő fejlesztésének a működtetési kötelezettsége 2010-2012 közé esik,
 • által használt vagy 2010-ben fejlesztés következtében alkalmazásra kerülő műszaki rendszer hangalapú kommunikációra is képes.

Azon fenntartónak, aki az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 35. §. (5) bekezdése alapján 2009. november 30.-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén kérelmezte a működési engedély módosítását, a pályázatot úgy kell elkészítenie, hogy abból egyértelműen látható legyen, hogy 2010. január 1-jét követően milyen ellátási területen kívánja a szolgáltatást működtetni. Így a fenntartónak a pályázatra 2010-től várható szolgáltatásonként kell benyújtania az igényét.

Szakmai cél azon fenntartó támogatása, mely:

 • valós szükségletet elégít ki; elsősorban szociálisan rászorult idős embernek, fogyatékos személynek, pszichiátriai betegnek biztosít ellátást,
 • legalább az ellátottak 20%-a esetében, olyan gondozási szükségletvizsgálattal rendelkező személyeknek nyújt szolgáltatást, akik napi 2 órát meghaladó gondozást igényelnek, illetve idősek otthonába várakoznak elhelyezésre,
 • rugalmas, az ellátás terület adottságait figyelembe vevő, hatékony szolgáltatást nyújt,
 • integrált formában működve több szociális alapszolgáltatást/intézményt is biztosít,
 • nyitott és együttműködő más szolgáltatóval való közös feladatvégzésre a szociális ágazaton belül és azon túl egyaránt,
 • együttműködési megállapodást kötött a székhelyen, telephelyen, nyitva álló helyiségben, szakmai központ helyén lévő települési önkormányzattal,
 • megállapodás alapján együttműködik támogató szolgáltatással, illetve pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.

Célcsoport:
Az a szociálisan rászorult személy, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatást, továbbá:

 • egyedül élő 65 év feletti idős ember,
 • egyedül élő súlyosan fogyatékos személy,
 • egyedül élő pszichiátriai beteg,
 • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti idős ember, súlyosan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg.

Súlyosan fogyatékos: a szociális törvény szerint meghatározott fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

Pszichiátriai beteg: a szociális törvényben meghatározott és a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SzMM rendeletben kimondottak szerint pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményében rögzített igazolással rendelkező személy.

Kötelező tevékenységek:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 percen belüli megjelenése,
 • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
 • a segélyhívás továbbításához, kezeléséhez szükséges műszaki rendszer működtetése,
 • szakmai központ/ok működtetése legalább 40 kihelyezett jelzőkészülékkel és legalább két szociális gondozó készenléti rendszerben való foglalkoztatásával.

Az a fenntartó, aki a működési engedély iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányával pályázik, meg kell, hogy feleljen a célcsoport, szakmai célmeghatározások, kötelező tevékenységek tekintetében meghatározott elvárásoknak. Esetükben azonban kizárólag a 9. pontban felsorolt mellékletek elektronikus becsatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje:  2009. december 28. napja 24 óráig.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok támogatása teljesítmény arányos. A vállalt feladategység felett, a fenntartónak az ellátottal érvényes megállapodását, illetve a várólista adatát kell bemutatnia.
– Amennyiben a vállalt feladategység felett igény jelenik meg a szolgáltatónál (várólista) teljesítmény finanszírozási igény nyújtható be. A teljesítmény támogatások elbírálása félévente történik meg.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során a teljesítmény támogatás összege, éves viszonylatban, jelzőkészülékenként 35.000 forint/év. A működési alaptámogatás éves viszonylatban: 500.000 Ft.

Az igénybe vehető legmagasabb támogatás összege a szerződés szerinti összeg.

Finanszírozási időszak: A 2009. évben benyújtható pályázatok esetében 2010. január 01-jétől 2012. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2009. december 15-től lehet berögzíteni. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a szociális regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot az I. vagy a II vagy a III. kategóriában a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a 9. pont szerinti mellékleteket elektronikusan becsatolni.

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapot benyújtó pályázó, formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül.

Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

Letölthető dokumentumok:

További információk

A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Név Telefonszám E-mail
Györe András 06-1-299-1060/521 gyorea@lab.hu
Dr. Kecskés Péter 06-1/299-1060/507 kecskesp@lab.hu
Kovács Anita 06-1/459-1022 utassyneka@lab.hu
Paári Angéla 06-30/584-6706

Forrás: ÁFSZ