palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat téli ellátás zavartalan megvalósításának támogatására

szmm pályázatokA Hajléktalanokért Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, mint közreműködő szervezet, pályázatot hirdet Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek támogatására nyílt pályázati rendszer keretében.


A pályázati felhívás kódja: 2009-10-TK
A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2009. november 9.
A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2010. március 31.


Támogatás igényelhető a következő célok megvalósítására:

 1. Támogatás biztosítása a téli időszakban a hajléktalan emberek ellátásának megnövekedett költségeihez. A pályázatban adatokkal kell alátámasztani a megnövekedett igénybevételt (pl. ellátottak száma, eszközigény), és be kell mutatni, hogy az intézmény milyen jellegű költségei növekedtek ezzel összefüggésben, melyek más forrásból nem biztosíthatók.
 2. Támogatás biztosítása a hideg időszak, illetve váratlan események következtében kialakuló ellátási nehézségek és olyan események elkerülésére, melyek könnyen ellátási krízishez és az utcán élő hajléktalan emberek közvetlen életveszélybe kerüléséhez vezetnének. A pályázatban be kell mutatni az előre nem látható eseményeket, valamint a pályázó szervezet által megtett és tervezett intézkedéseket.
 3. Olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatásban részesített intézmény biztosítsa az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott szolgáltatásokat, így az intézmény működési engedélyének megszerzésében, megtartásában lényeges szerepük van. A pályázatban részletesen be kell mutatni, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges a működési engedély megszerzéséhez, és az intézmény eddig milyen lépéseket tett az engedélyeztetési eljárásban. A pályázathoz csatolni szükséges az engedélyeztetés rendelkezésre álló dokumentumainak másolatait.
 4. Támogatás biztosítása működési engedéllyel nem rendelkező, de hiánypótló tevékenységet végző szervezetek számára.

A felhíváson belül lehetőség van a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2009. évben kiírt pályázati felhívásokon belül korábban már megjelent programpontok támogatására (pl. megyei hatáskörű krízisautó működtetése, hajléktalan emberek egészségügyi ellátása, utcai szociális munka szolgálatok hétvégi működtetése), amennyiben a támogatás hiánya súlyos ellátási nehézségekhez vezethet.

A támogatás alapjául szolgáló jogcím: A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött 13696-0/2009-016 SZFŐ iktatószámú támogatási szerződésnek megfelelően a Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban, mint közreműködő szervezet vesz részt és a 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet vonatkozó szabályai szerint jár el.

A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 30.000.000 Ft

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.

A támogatásban részesíthetők köre: Pályázatot nyújthat be minden, magyarországi székhelyű és Magyarországon hajléktalan-ellátást végző szervezet.

A támogatás igénylésének feltételei: Pályázni 2009. november 1. és 2010. április 30. között felmerülő költségekre lehet. A pályázatban tehát lehetőség van olyan költségek támogatására is, melyek a pályázat beadását megelőzően (de 2009. november 1. után) kerültek felhasználásra.

A megítélhető támogatás maximális összege programonként 2 000 000 forint.

A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1.000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat jelen felhívás mellékleteként csatolt pályázati adatlap postai és elektronikus megküldésével nyújtható be. A pályázat csak jelen felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.

A pályázatok folyamatosan, a rendelkezésre álló keret erejéig, de legkésőbb 2010. március 31-ig nyújthatók be. A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy a fenti határidőnél korábbi időpontban felfüggessze a pályázatok befogadását, amennyiben további támogatási keret nem áll rendelkezésre. A pályázatok beadásának lehetőségéről a közalapítvány honlapja, valamint a Közalapítványi Iroda nyújt tájékoztatást.

A pályázatokat postai és elektronikus formában kell benyújtani a következő módon:

 • a pályázati adatlapot és a pályázathoz csatolandó összes mellékletet 1 példányban tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:  Hajléktalanokért Közalapítvány 1475 Budapest, Pf. 378.
 • A borítékon kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2009- 10-TK
 • a pályázati adatlapot, valamint az elektronikusan csatolható mellékleteket a jelzett határidőig elektronikus úton (e-mailen, doc vagy odt fájlformátumban) is el kell juttatni a következő címre: palyazat@hajlektalanokert.hu
 • Az e-mail tárgyában kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2009- 10-TK

Kérjük, hogy amennyiben több pályázatot nyújtanak be, azokat külön e-mailekben küldjék meg, illetve egy pályázat összetartozó dokumentumait (adatlap, mellékletek) egy e-mailen belül csatolják!

A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja: A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A teljes dokumentáció letölthető a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:
www.szmm.gov.hu
www.hajlektalanokert.hu

A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:
A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére. A pályázati támogatás odaítéléséről a kuratórium dönt.

A pályázatok elbírálása folyamatosan, a beadás sorrendjében történik a következők szerint:

 • a 2009. november 20-ig postára adott pályázatok 2009. december 10-ig,
 • minden további hónap 20. napjáig postára adott pályázatok a következő hónap 15. napjáig kerülnek elbírálásra.

A pályázatokkal kapcsolatos esetleges hiánypótlások a bírálati határidőt meghosszabbíthatják.

A támogatás kifizetése a Szociális és Családügyi Miniszter engedélyezése alapján történik. A közalapítvány a támogatások összegét csak azt követően utalja át a nyertes szervezetek részére, miután a forrást a minisztérium a közalapítvány rendelkezésére bocsájtotta.

A bírálat eredményéről a Közalapítványi Iroda értesítést küld a pályázatot benyújtónak. A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül az engedélyező okirat kiállítását követő 30 napon belül.

Az elbírálás szempontjai:
Jelen kiírás tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata.

Formai követelmények:

 • a pályázat határidőre történő benyújtása,
 • a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
 • a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
 • előírt példányszám és elektronikus példány benyújtása,
 • felszólításra hiánypótlások benyújtása.

Tartalmi követelmények:

 • a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek, a kiírás feltételeinek,
 • a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályok követelményeivel, az ellátottak igényeivel,
 • a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
 • a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját (pl. bérköltség járulékokkal/fő/hó, üzemanyag Ft/km és km/hó, stb.),
 • a program bemutatása tartalmazza azt, hogy a program megvalósításához milyen humánerőforrás szükséges, a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal,
 • amennyiben a költségvetés bérköltséget tartalmaz, részletesen be kell mutatni, hogy mely feladatok elvégzéséért milyen díjazás jár,
 • az intézmény működési költségei, közüzemi díjak csak akkor támogathatók, ha konkrétan kapcsolódnak a program megvalósításához.

A pályázatból kizáró okok:

 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek,
 • a pályázat határidőn túli beadása,
 • nem a megfelelő adatlap használata,
 • a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
 • hiánypótlások elmulasztása,
 • a program kidolgozatlan szakmai, pénzügyi kifejtése,
 • a pályázó hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan,
 • a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
 • a pályázó szervezet a korábbi Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott pályázati programok megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, vagy nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.

A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:

 • a támogatott szervezet neve,
 • a támogatás tárgya,
 • a megvalósítás helye,
 • a támogatási összeg.

A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati kiírás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére utaló információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:
Figyelem! Amennyiben a pályázó szervezet a Hajléktalanokért Közalapítványhoz 2009-ben már nyújtott be pályázatot, az 1. és 2. számú mellékletet nem szükséges újból csatolni!

 • 1. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata
 • 2. sz. melléklet: Bírósági cégkivonat (nem önkormányzati intézmények esetén)
 • 3. sz. melléklet: A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló határozat vagy tanúsítvány másolata
 • 4. sz. melléklet: ÁFA-nyilatkozat
 • 5. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról
 • 6. sz. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 • 7. sz. melléklet: Közzétételi kérelem (csak a fenti törvény szerinti érintettség esetén kell kitölteni)
 • 8. sz. melléklet: Beruházás, felújítás, nagy értékű eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat
 • 9. sz. melléklet: Saját forrás esetén annak meglétét igazoló dokumentum (bankszámlakivonat), vagy a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a saját forrás milyen formában áll rendelkezésre
 • 10. sz. melléklet: A pályázati programra vonatkozó együttműködési megállapodás hajléktalanellátó szervezetek között (amennyiben van ilyen)
 • 11. sz. melléklet: Egyéb mellékletek

Pályázati tanácsadás: A pályázati kiírásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért közalapítvány munkatársaitól: Varga Dóra, Szabó Andrea 1/261-77-04, kozalapitvany@hajlektalanokert.hu

Forrás: SZMM