palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

Pályázat a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásra (VP3-14.1.1-23 ).

A támogatási kérelmek benyújtására 2023. május 1. napjától 2023. május 31. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 28 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 20 hónapon keresztül, gazdálkodási évente állategységenként (továbbiakban: ÁE) meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és azoknak eleget tesz.
 2. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.
 3. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.
 4. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.
 5. A támogatást igénylő köteles a vállalt, e Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.
 6. Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt e Felhívás alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a támogatói okirata alapján erre jogosult.
 7. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.
 8. A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg.
 9. A kötelezettségvállalások részletes leírása a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található.
 10. Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:
  a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának „nagyobb férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.
  b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő
  ellenőrzésével.
  c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:
  a) Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk c) pontjának „kijárás a szabadba” előírása legeltetés biztosításával.
  b) Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás ” előírása megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.

A projekt területi korlátozása
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Magyarország egész területén megvalósulhat azzal, hogy a támogatott állatokat Magyarország területén kell tartani (kivéve kiállítás, verseny).

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik Támogatási tv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55. §-ában foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (19) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. §-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, valamint valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz és betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Letölthető dokumentum

VP3-14.1.1-23_Felhívás-1-1

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. A támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani az Államkincstár honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) az alábbi ütemezés szerint: 2023. május 1. és 2023. május 31. között.