palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ágazati bértámogatási pályázat

Az ágazati bértámogatási program a korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás. A kormány legújabb intézkedéseként meghosszabbítja az Ágazati bértámogatási programot, továbbá a támogatást kérelmezhető munkáltatói kört kibővíti a 19-24 sorban szerinti főtevékenységet végzőkkel. A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb bruttó 241 500 Ft-ig.  (Frissítve)

A támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben

a) a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
b) a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azon munkaadók, melyeknek tényleges főtevékenységei az alábbiak:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,
 13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,
 18. 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)
 19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
 22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
 23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy
 24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet

A 17. pont szerinti tevékenységet végzőre akkor vonatkozik a bértámogatás, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel rendelkező vállalkozások (TEÁOR 5510, TEÁOR 5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 5590) esetén kérelem 2020. december 10. napjától nyújtható be 2021. február 8-ig, a támogatás 2020. december és 2021. január hónapokra igényelhető a 2020. december 9. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden más fent felsorolt főtevékenység esetén kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2021. február 8-ig, a támogatás 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokra igényelhető a 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden támogatási kérelem a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti – amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti – fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtható be. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti foglalkoztatási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

Kérelem 2020. november (10) 11. napjától, vagyis jelen Hirdetmény www.munka.hu oldalon történő megjelenésének napjától nyújtható be 2021. február 8-ig.

A támogatás benyújtása

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be. A fővárosi és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

Támogatás időtartama, mértéke

 • A támogatás a 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződés szerinti bruttó bér alapján kerül megállapításra.
 • A támogatás 2020. november – 2021. január hónapokra (egyben) vehető igénybe.
 • A támogatás mértéke munkavállalónként havonta legfeljebb a 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződés szerinti bruttó bér alapján a bruttó munkabér ötven százalékának megfelelő összeg.
 • A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a ténylegesen kifizetett havi bér és munkavállalót terhelő levont adó- és járulék alapján utólag kerül folyósításra.
 • A támogatás mértéke munkavállalónként – a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletben meghatározottak szerint – nem haladhatja meg a havi 241 500 Ft-ot.
 • A támogatás akkor nyújtható, amennyiben a munkaadó vállalja, hogy a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
 • A kormányhivatal a támogatást a munkaadó határidőre és hiánytalanul beadott igénylése alapján az elszámolás hónapjának utolsó napjáig utólag utalja át a munkaadó részére.

Foglalkoztatási kötelezettség
A munkaadó tudomásul veszi, hogy a támogatás akkor nyújtható, ha a munkáltató vállalja, hogy az érintett munkavállaló jogviszonya 2021. február 28. napján fenntartja, felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg.

Uniós vonatkozás
A Kormányrendelet 14. § (8)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerinti uniós támogatási kategóriának felel meg.

Támogatásból kizárt foglalkoztatók
Költségvetési szerv, valamint helyi önkormányzat nem részesülhet ezen támogatásban.

2020. december 10. napjától érvényes támogatási feltételek és a hosszabbítás menete

a) Amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 571/2020. (XII. 09.) Korm. rendelet (továbbiakban: 571/2020. (XII. 09.) Korm. rendelet) hatálybalépése napjáig kérelmét beadta és arra támogató határozat született, a támogatási idő a rendelet erejénél fogva, külön kérelem beadása és új Határozat meghozatala nélkül, automatikusan meghosszabbodik. Ez esetben a megváltozott támogatási feltételeket tudomásul veszi és elfogadja, amelyet az elszámoló lap beadásával megerősít. (Elszámolásokat minden esetben tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell benyújtani, tehát 2020. december 12., 2021. január 12., február 12.,) Ha 2020. december 31. napjáig a kormányhivatalnak elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás hosszabbítását nem kéri, akkor a már megkapott határozatban foglaltak maradnak érvényben. Amennyiben egyszerűsített Határozatot kapott és 2020. december 31-ig úgy nyilatkozik, hogy bizonyos munkavállalók vonatkozásában nem kéri csak a hosszabbítást, akkor új határozatot kap.
b) Amennyiben 571/2020. (XII. 09.) Korm. rendelet hatálybalépése napjáig kérelmét beadta, de határozatot még nem kapott rá, akkor a támogatás az új feltételek alapján kerül megállapításra. Ha 2020. december 31. napjáig elektronikusan, hivatali kapun keresztül nyilatkozik arról, hogy a támogatás meghosszabbítását a megkapott határozat ellenére nem kéri, akkor a megállapított teljes 3 hónapra vonatkozó támogató határozat módosításra kerül
571/2020. (XII. 09.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő szabályoknak megfelelően. Erről új határozatot kap.
c) Amennyiben 571/2020. (XII. 09.) Korm. rendelet hatálybalépése után adta be támogatási kérelmét támogatás a teljes 3 hónapra kerülhet megállapításra az új szabályoknak megfelelően.

A már megkapott elszámoló lapot tárgyhót követő 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania, amennyiben nem rendelkezik elszámoló lappal a munka.hu oldalról letöltheti vagy a hivataltól kérheti annak megküldését.

Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.
Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is élhetnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével.
Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan
cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal részére bocsátania.
A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett munkaadónak Cégkapun keresztül (Cégkapuval nem rendelkező munkaadó a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania hivatalhoz.
A munkaadónak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. A kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővelv  ellátás (azaz a csomag hitelesítése).

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: Illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal foglalkoztatási főosztály
Tárgy: bérköltség támogatás
Az ügyintézési folyamat segítésére, ezáltal gyorsítása céljából lehetőség van arra, hogy a már elektronikusan benyújtott és hitelesített kérelmeket elektronikus levélben (e-mailben) is megküldjék a megyei (fővárosi) hivatalnak. Erre a célra minden megyei (fővárosi) hivatal egy külön e-mail címet hozott létre, amelyet megtalál a https://nfsz.munka.hu oldalon. Továbbá a határozat mellékletét képező Elszámoló lapot és mellékleteit is lehetőség van az elektronikus benyújtást követően emailben megküldeni. Mind a két esetben az elektronikus levélhez csatolni kell az E-papír visszaigazolást a küldésről és felület által generált E-papír dokumentumokat.
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című dokumentum tartalmazza.
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/6/0/6/doc_url/TAJEKOZTATO__az_elektronikus_ugyintezesrol.pdf

Letölthető dokumentumok

A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai

 1. Kijelentem, hogy főtevékenységem a „Támogatás szabályai” részben megjelölt valamely főtevékenység.
 2. Kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk, és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból kizárom.
 3. Vállalom, hogy a támogatási szabályok értelmében 2020. december 31. napjáig közös megegyezéssel nem szüntetem meg a támogatott munkavállalóm munkaviszonyát, ellenkező esetben a támogatás összegét visszafizetem.
 4. Tudomásul veszem, hogy a 2020. november 11. napjától létesített munkaviszonyok után jelen támogatást nem lehet igénybe venni.
 5. Tudomásul veszem, hogy amennyiben 2021. január 12. napjáig az esedékes havi támogatási igényem az Elszámoló lappal nem adom le, vagy hiányosan (pl. az Áht. 53. § szerinti szakmai beszámoló kitöltése nélkül) adom le, azt legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő 30 napon belül még megtehetem. (A támogatás felfüggesztésre kerül az elmulasztott beszámoló pótlásáig — erről, illetve a pótlás határidejéről a kormányhivatal írásban értesíti a munkaadót.); Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumok elektronikus megküldése szükséges, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva (nem elektronikus ügyintézés esetén a dokumentumok munkaadó által hitelesített másolatát szükséges csatolni):
  • I. Bérjegyzék vagy bérlista vagy bérszámfejtő lap
  • A bér kifizetést igazoló benyújtandó bizonylatok:
   • Ha átutalással kerül kifizetésre: terhelést igazoló bankszámlakivonat*. (Csoportos átutalás esetén szükséges a az elszámoló lapon kitölteni, hogy a terhelési értesítőn szereplő összeg – az adott munkavállaló után ténylegesen befizetett összeg feltüntetésével – tartalmazza a támogatással érintett munkavállaló után befizetett szociális hozzájárulási adót, illetve a munkavállalónak kifizetett munkabért is.
   • A bér készpénzes kifizetése esetén: csatolandó a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat alkalmazására (pl. egyéni vállalkozó) elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem” megjegyzéssel
   • III. A munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív).*A terhelést igazoló bankszámlakivonatnak elfogadható a netbankból kinyomtatott bizonylat is valamint az ügyfél által aláírt számlatörténet is.  (elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva)
 6. (Köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén:) nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § rendelkezése alapján az abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek eleget tettem. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az adatokat az internetes honlapon hozzáférhetővé tettem.
 7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.
 8. Kijelentem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy a cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás nem áll.
 9. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll, úgy támogatásban nem részesülhetek. Továbbá vállalom, hogy bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásig, illetve a határozat lejártáig vállalkozásom ellen jogerős végzéssel elrendelt, fent meghatározott eljárás indul.
 10. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 9. § c), vagy f) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak. (Ávr. 96. §c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, vagy f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja.)
 11. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) szerinti közrendvédelmi bírsággal nem sújtottak.
 12. Nyilatkozom, hogy a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint a Harmtv. rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr. 82. §-ban meghatározott követelményének megfelelek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.
 13. Tudomásul veszem, hogy a támogatásról az alábbi jogszabályok rendelkeznek: Áht., Ávr, Infotv., Flt. A támogatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően veszem igénybe. Amennyiben a jogszabályi feltételeknek nem felek meg, úgy támogatásban nem részesülhetek
 14. Nyilatkozom, hogy bankszámla-számom megváltoztatásáról a kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységét haladéktalanul tájékoztatom
 15. Nyilatkozom, hogy a tulajdonos (munkaadó) változást kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységének haladéktalanul bejelentem Az átvevő munkaadó egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállalja a támogatás jogszabályban, valamint a határozatban meghatározott feltételeinek teljesítését.
 16. Nyilatkozom, hogy a támogatás időtartamának lejárta után – a kormányhivatal megkeresésére – a támogatási eszköz hatékonyságának a vizsgálatához információt szolgáltat
 17. Tudomásul veszem, hogy támogatás nem folyósítható azon időszakra, amelyre a jogszabályok szerint munkabér adó fizetési kötelezettség nem terhel (táppénz, fizetés nélküli szabadság stb.);
 18. Tudomásul veszem, hogy a kormányhivatal a már kifizetett támogatást arányosan, vagy az adott időszakra vonatkozóan, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha:
  1. a) jogalap nélküli kifizetés (felvétel) történt (pl. fizetés nélküli szabadság, betegszabadság, táppénz idejére igényelt támogatás), de a támogatás (kifizetése) felvétele nem teljes egészében jogalap nélküli,
  2. b) ha a munkaadó olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabér fizetési kötelezettség nem terhelte, vagy a támogatás egy részét nem fizette meg a munkavállalónak, vagy az engedélyezett mértéket meghaladóan történt a támogatás kifizetése, utalása.
 19. Tudomásul veszem, hogy a kormányhivatal megszünteti a támogatás folyósítását (amennyiben a támogatás folyósítása folyamatban van) és a már kifizetett támogatást egészben, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha
  1. megállapítást nyer, hogy a támogatást nem a kérelmen jelzett személy után igényelte;
  2. a munkaadó a felvett támogatás bérezésre jutó összegét a munkavállalónak bérként nem fizette meg,
  3. a támogatás – jogszabályban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható,
  4. megállapítást nyer, hogy a munkaadó a támogatott munkavállaló alkalmazását megelőzően benyújtott támogatási kérelmében, illetve annak mellékleteiben, továbbá a támogatás elszámolása vonatkozásában valótlan adatot szolgáltatott (vagy a valós tényeket elhallgatta), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem nyújtható, illetve ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a munkaadó támogatási döntés tartalmat érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
  5. a munkaadó a határozatban vagy hirdetményben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben akadályozza,
  6. ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt,
  7. megállapítást nyer, hogy a munkaadó az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogató okirat kiadásának, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem tette meg, a dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonta.
 20. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a meghatározott visszafizetési kötelezettségének a munkaadó a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését megelőző napjáig, az Ávr. 98. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint számított késedelmi kamatot is köteles fizetni. Önkéntes teljesítés hiányában az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot számít fel.
 21. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást a kormányhivatal érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles vagyok a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni.
 22. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
 23. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, és az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal bír. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg.
 24. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget nem állapítottak meg. Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének eleget tett. Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek.
 25. Tudomásul veszem, hogy a támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8., C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13.] (a továbbiakban: Közlemény) 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz. Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.
 26. Nyilatkozom, hogy átlátható szervezetnek minősülök, vagyis
  1. törvény erejénél fogva átlátható szervezet vagyok (köztestület, egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) VAGY
  2. olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
  3. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
   • az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
  4. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
   • a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. VAGY
  5. olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
   • vezető tisztségviselői megismerhetők,
   • a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
   • székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
 27. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumok a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a www.munka.hu oldalon megismertem:
  • Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségről;
  • Tájékoztató jogi személy esetén átlátható szervezetről;
  • Tájékoztató a kis, közép és mikro vállalkozások besorolásáról;
  • Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére.
 28. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom
  • Érintett munkavállalók munkaszerződését
  • NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez
  • Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat melynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
  • Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható) amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.