palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Versenyképesség-növelő támogatás közép- és nagyvállalkozások számára

Versenyképesség-növelő támogatás közép- és nagyvállalkozások számára

A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze. (Felfüggesztve!)

Pályázati kiírás azonosítószáma: VNT2020-1

A pályázat benyújtására jogosultak köre, alkalmassági feltételek

A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, olyan közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság vehet részt, amelynek a bázislétszáma eléri a 30 főt.

Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás
a) acélipari tevékenységhez;
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;
c) a széniparban folytatott tevékenységhez;
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához;
f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez;
i) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez;
j) kereskedelmi tevékenységhez;
k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez;
l) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez;
m) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

A pályázaton részt vehet az, aki 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak.

A nehéz helyzetben levő vállalkozás megállapításának kritériumai:

a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

Nem nyújtható támogatás annak, aki
a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
vagy
e) Rendeletben, vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.). 75. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy azokat visszavonja.

Nem nyújtható támogatás
a) azon Pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtásakor, vagy aki nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása és arról, hogy vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba;
b) olyan Pályázónak, vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
c) olyan Pályázónak, amelynek a bázislétszáma nem éri el a 30 főt.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor nyújtható versenyképesség-növelő támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

A pályázaton a Pályázó olyan beruházás megvalósításához nyújthat be pályázatot, amelynek megvalósításához szükséges forrás mértéke eléri a nettó 150.000 eurót.

A beruházás meghatározása: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került.

A beruházás helyszíne: A beruházás helyszíne a pályázó székhelye, telephelye, vagy fióktelepe, amely a pályázó tulajdonában áll vagy arra vonatkozóan legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig bérleti szerződéssel rendelkezik. A beruházás keretében beszerzett eszközöket a beruházás helyszínén szükséges aktiválni.

Pályázati feltételek

A Pályázó a pályázatában

  1. nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
  2. igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
  3. nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;
  4. nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
  5. nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

Támogatott kötelezettségvállalás (támogatott tevékenység) és a támogatás mértéke

Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint kedvezményezett a támogató okiratban kötelezettséget vállal, hogy

a) a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2021. június 30-ig fenntartja;
b) 2021. december 31-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon

A támogatás mértéke a pályázó által megvalósítani vállalt beruházás értékének 33%-a.

A támogatás támogatástartalma az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából szóló bizottsági közlemény1 (a továbbiakban: „Közlemény”) jelenleg hatályos 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy az a beruházás értékéhez igazodik.

A jelen fejezetben meghatározott összegek a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás_2020 november_HUN_

FAQ_VNT1_202011_HUN

3. számú melléklet_Elszámolható és el nem számolható költségekre vonatkozó szabályok_módosítás 1.

Támogatói okirat_3M_Felhatalmazó levél_minta

Támogatói okirat_2M_Számlaösszesítő_minta

Támogatói okirat minta_2020 november_HUN

1. számú melléklet_Pályázati adatlap_2020 november_HUN

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

 

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtására 2020. november 25. 12:00 órától van lehetőség, ezt követően a beérkezett támogatási igények alapján a rendelkezésre álló keret pályázati kiírásban foglaltak szerinti kimerülése miatt a pályázat felfüggesztésre kerülhet.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2020. november 25-től a pályázati kiírás, a pályázati adatlap és a támogatói okirat minta módosításra került, mely módosítások a 2020. november 25-től beadott pályázatok esetében érvényesek

A pályázatot aláírva, mellékleteivel és az igazolásokkal együtt kell benyújtani elektronikus úton (pdf. verzióban) a stateaid2020@hipa.hu e-mail címre. A pályázat benyújtásának a napja a pályázat ezen e-mail címre történő beérkezése.

A pályázat akkor tekinthető érvényesen benyújtottnak, ha a Pályázó az elektronikus benyújtást követő 10 munkanapon belül benyújtja papír alapon az alábbi dokumentumokat is a HIPA részére:

  • az elektronikusan megküldött pályázati adatlap eredeti példánya;
  • a képviselő(k) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája eredeti példányban.
    (Az elektronikus pályázati anyagban szereplő egyéb dokumentumok papír alapú benyújtása nem szükséges.)

A pályázat benyújtása 2021. május 20-ig folyamatos. Támogatói okirat kiadására 2021. június 30. napjáig kerülhet sor, amennyiben az előirányzaton a fedezet rendelkezésre áll.

A pályázati dokumentáció mintája, mellékletekkel együtt, a jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.

A pályázati kiírással, a pályázat kitöltésével kapcsolatban a HIPA nyújt tájékoztatást a stateaid2020@hipa.hu elérhetőségen.

A pályázat befogadásáról a HIPA a pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó rendelkezésére elektronikus úton vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
A HIPA a pályázat befogadása során vizsgálja, hogy
a) a pályázat benyújtására (e-mail címre való beérkezés) 2021. május 20-ig– vagy a jelen pályázati kiírás felfüggesztéséig – sor került,
b) a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik (a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság),
c) a pályázat benyújtásakor – a korábban benyújtott pályázatokban megjelölt támogatási igényeket is figyelembe véve – rendelkezésre áll-e még megfelelő mennyiségű forrás, azzal, hogy a befogadott pályázatok alapján a túligénylés mértéke nem haladhatja meg a jelen pályázati kiíráshoz biztosított 50 000 000 000 forintos keretösszeg 10%-át,
d) a Pályázó a pályázatot jelen Pályázati kiírás mellékletét képező, módosított Pályázati Adatlapon nyújtja be.
A pályázat befogadása során ellenőrzött adatok, és dokumentumok hiánypótlására, módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a Pályázó vagy a benyújtott pályázat nem felel meg a befogadási ellenőrzés során vizsgálandó fenti feltételek valamelyikének, akkor a pályázat tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.