palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

Az „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási program keretében Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében. A pályázatok benyújtására 2021. december 31-ig folyamatosan, illetve visszavonásig (felfüggesztésig) van lehetőség.

A program célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

A pályázók köre

A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
 • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
 • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
 • egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
 • egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
 • önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

Pályázat benyújtására jogosult:

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki

 • a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
 • munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

A pályázat területi korlátozása
A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország.

A pályázat tartalma

A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámcsökkentések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése, valamint a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók munkahelymegőrzésének támogatása.

Támogatható tevékenységek: Munkahelymegőrző támogatás az Flt. 18. §, valamint a 6/1996. (VII.16) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról (továbbiakban: 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet) 18/C. §-ban rögzítettek szerint nyújtható, legfeljebb 6 hónap időtartamra.

a) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén.
A munkáltató támogatásra pályázhat, amennyiben az átmeneti gazdasági nehézségeinek kezelése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalókat a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, – a pályázat benyújtását megelőző hónapban, a munkavállaló munkaszerződésében rögzített munkaidőhöz képest, – rövidebb időtartamú munka biztosításával, munkaviszonyban foglalkoztatja.

A program keretében munkahelymegőrző támogatás kérhető arra a kieső munkaidőre, amikor a munkavállaló – a munkáltató működésével összefüggő okból – ténylegesen munkát nem végez, amennyiben a ténylegesen munkával töltött idő mértéke az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidőnél legalább 25%-kal kevesebb, de legalább az általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) eléri, valamint a munkavállaló munkaideje a pályázat benyújtását megelőző hónapban a munkaszerződésében rögzített munkaidőhöz képest nem csökken.

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a munkavállalóval kötött módosított munkaszerződés tartalmazza a tényleges, ledolgozott, valamint az elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőt és az arra járó keresetet, mely az OFA Nonprofit Kft. által kerül támogatásra. A munkáltató a támogatás odaítéléséről szóló értesítést követően a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalóval közösen módosítja a munkavállaló munkaszerződését.

b) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások részére a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében
A munkáltató támogatásra pályázhat, átmeneti nehézségeinek kezelése érdekében, amennyiben a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót teljes munkaidőben megtartja. Teljes munkaidőnek a létszámcsökkentésben érintett munkavállaló munkaszerződésében a pályázat benyújtását megelőző hónapban rögzített munkaidejét kell tekinteni, mely legalább az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) eléri.

Támogatás odaítélésének feltétele:

A pályázati program keretében támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki

 1. a működésével összefüggő okból a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát felmondással meg kívánja szüntetni, és
 2. a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
 3. a pályázatával együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására, a foglalkoztatás hosszabb távú stabilizálására vonatkozó várható intézkedéseket (melyben részletezi a humánerőforrást érintő elképzeléseit: munkaerő-gazdálkodás, bérezés, képzés stb.)
 4. írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és
 5. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 6. a csoportos létszámleépítéssel veszélyeztetett munkavállalókat a pályázat benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja,
 7. vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását (a kettő együttesen: a foglalkoztatási kötelezettség időtartama),
  A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamába az eltérő munkahelyen, munkakörben, más foglalkoztatónál történő munkavégzés, illetve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás időtartama nem számít bele. A munkaadónak az erre vonatkozó nyilatkozata a pályázat részét képezi.
 8. vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és a munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel, vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.
 9. vállalja, hogy a kieső munkavállalót az átlagos statisztikai állományi létszám megőrzése érdekében 30 napon belül pótolja. Az átlagos statisztikai állományi létszám kiszámításánál a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és azok definícióiról szóló a KSH által kiadott, hatályos „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” elnevezésű kiadványban leírtakat kell figyelembe venni. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a pályázatban megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a pályázó több telephelyére igényel támogatást, úgy a támogatási igényt telephelyenként külön kell bemutatni és azokat egy időben kell benyújtani.
 10. tudomásul veszi, hogy a kieső munkavállaló munkahelymegőrzésére megítélt támogatást a pótlására felvett munkavállaló után nem veheti igénybe,
 11. tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás azon munkavállalóhoz kapcsolódóan, akit átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztat [Mt. 53. §], valamint akit munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony keretében foglalkoztat [Mt. 214. §].

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke, támogatásintenzitás, elszámolható költség

Munkahelymegőrző támogatás mértéke

a) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a támogatható, melynek mértéke nem haladhatja meg a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-át. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható.

Elszámolható költség: a munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó.

b) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-a. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható.

Elszámolható költség: a munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója.

Letölthető dokumentumok

01_Pályázati_felhívás_ACS_MEGŐRZŐ_végl
02_Pályázati útmutató_ACS_MEGŐRZŐ_végl
03_Pályázati adatlap_ACS_MEGŐRZŐ_ACS_2020
04_1_sz_melléklet_KTG TÁBLÁZAT_ACS_MEGŐRZŐ_2020 Adatkezelesi_tajekoztato_Azonnal_cselekszunk_20201116

Teljes pályázati csomag

A pályázatok benyújtási határideje: A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2021. december 31-ig, illetve visszavonásig.

Az OFA Nonprofit Kft. az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Nonprofit Kft. központi irodájának munkatársai (tel.: 06-1-555-2900/6. menüpont) és a regionális irodáinak munkatársai közreműködésével, elérhetőségük megtalálható az OFA Nonprofit Kft. honlapján (www.ofa.hu).
A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló döntést az OFA Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi.