palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, támogatása pályázat

mezőgazdasági kisüzemek pályázat - kisüzemi pályázat 2023

A mezőgazdasági kisüzemek pályázat őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, valamint szociális szövetkezetek számára nyújt szabad felhasználású vissza nem térítendő átalánydíjas támogatást. A pályázati feltétel által meghatározott üzemméret szerint azok pályázhatnak, akik 3000-6000 STÉ méretű üzemmérettel rendelkeznek – illetve 10 ezer főnél alacsonyabb létszámú településen élnek. Nagy előnye, hogy olyan gazdálkodókat is helyzetbe hozhat, akiknek korábban nem a mezőgazdasági tevékenység volt a fő tevékenysége. A támogatás öt évre szól, amely egyben a projekt működtetési időszaka.

Jelenleg a pályázat nem aktív

A Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat (VP2-6.3.1-20 kódszám) lehetőséget biztosít a fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelmi viszonyainak a rendezésére. A pályázati konstrukciónak köszönhetően még olyan gazdálkodókat is helyzetbe hozhat, akiknek korábban nem a mezőgazdasági tevékenység volt a fő tevékenységük- erre inkább csak, mint kiegészítő jövedelemforrásként tekintettek. A 15 ezer eurónak megfelelő támogatás számukra nyújt kihagyhatatlan lehetőséget a tovább lépésre és fejlesztésre. A tervezett keretösszeg 2,5 milliárd Ft, és várhatóan 476 db kérelem kerül támogatásra. A támogatási kérelmet csak azok nyújthatják be, akik a feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.

A Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat előnyei, legfontosabb tudnivalói

Településméret

A támogatási kérelmet a 10 ezer főnél alacsonyabb létszámú településen élő pályázók – mezőgazdasági termelést végző egyéni vállalkozók, termelők nyújthatják be, illetve azok a nagyobb településen élő pályázók, akik külterületi ingatlanban (pl. tanyás településrészen) élnek.

A  kisüzemi pályázati konstrukció felhasználása

A pályázati konstrukció egyik legfontosabb előnye, hogy szabad felhasználású, vissza nem térítendő, átalány jellegű támogatás, az igényelhető összeg kb. 5,45 millió Ft (15 ezer euró), és a támogatás intenzitása 100 százalék.

Melyik jobb nekem: a fiatal gazda vagy kisüzemi pályázat?

A pályázat jellegében hasonló a népszerű fiatal gazda pályázathoz, ugyanakkor a kisüzemi pályázatnál jóval kevesebb a kötelező vállalások száma, viszont az igényelhető támogatás összege is kevesebb. Így előnyösebb lehet azoknak, akik csak kevesebb kötelező vállalás mentén kívánnak 5 évre elköteleződni. Jó választás azoknak, akik nem felelnek meg a fiatal gazda pályázat feltételeinek – akik például 40 évnél idősebbek, és sem mezőgazdasági végzettséggel, vagy 2 éves szakmai gyakorlattal sem rendelkeznek.

További előnyök

A konstrukció nagy előnye, hogy olyan gazdálkodókat is helyzetbe hozhat, akik eddig a mezőgazdasági tevékenységre inkább kiegészítő jövedelemforrásként tekintettek, nem ez volt a fő tevékenységük. Illetve kedvező azoknak, akik a mezőgazdasági tevékenységként kertészettel, állattartással, vagy élelmiszer-előállítással kívánnak a jövőben is foglalkozni. Különösen a hátrányosabb helyzetű térségekben tevékenykedő egyéni vállalkozóknak és mezőgazdasági termeléssel foglalkozó termelőknek érdemes élni a pályázati lehetőséggel.

Kik pályázhatnak?

Azok az őstermelők, egyéni vállalkozók, szociális szövetkezetek,

 • akiknek az előző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági termelés értéke elérte a 3000-6000 euró STÉ-t;
 • vagy 2021-ben ezzel egyenértékű bevételük volt – mezőgazdasági termék feldolgozásából, vagy mezőgazdasági termelésből
 • Továbbá akik rendelkeznek MÁK azonosítóval
 • Már a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy évben is a jogosult településen, vagy vidéki térségben volt az életvitelszerű tartózkodási helyük – szociális szövetkezet esetén pedig a bejegyzett székhelyük.
 • Illetve akik korábban nem részesültek Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázatban, vagy Fiatal gazda támogatásban.

Mire fordítható a támogatás?

A pályázat olyan beruházásokat támogat, amelyek a gazdaság fejlesztését szolgálják. Fontos, hogy beruházásoknak (például haszonállat, öntözőrendszer, traktor, stb.) szerepelnie kell a pályázati anyagban a megvalósítandó tervek között. Fontos továbbá, hogy a beszerzések minden esetben szerződéssel, számlával legyenek alátámasztva.

Pályázni szeretnék

Mikortól lehet a támogatáshoz hozzájutni?

Az átalány jellegű támogatást a nyertes pályázók szakaszosan kapják, a Támogatói Okirat létrejöttét követően a pénz 2/3-át rövid időn belül kiutalják, a fennmaradó 25 százalékra pedig legkorábban a 3. év végén lehet számítani.

Kötelező vállalások

A pályázat által meghatározott kötelező vállalásokat érdemes előzetesen tanulmányozni, mivel jogkövetkezményekkel járhat, ha a pályázó valamelyik kötelezettséget nem tudja teljesíteni – ez alól csak az MvM által rendeletben meghatározott vis maior okok esetén lehet mentesülni.

A projekt végrehajtását a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni.

A pályázó vállalja, hogy az üzleti tervben vállalt időszak elteltével – legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. év végére – a mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérete a 6 ezer euró STÉ értéket meghaladja, vagy az ezzel megegyező mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevételt (6000 euró). Attól függően, hogy a pályázó milyen tevékenységre tett vállalást, erről szakmai beszámolót kell benyújtania.

A támogatás öt évre szól, amely egyben a projekt működtetési időszaka. A Támogatói Okirat hatályba lépését követő 60. hónap végéig – a nyertes működtetési időszak végéig – köteles fenntartani az üzleti terv megvalósítása által elért üzemméret és árbevétel eredményeket.

Kötelező a képzésen való részvétel, amelyet a záró kifizetési kérelem benyújtásáig kell megtenni, a képzésen való részvétel ingyenes.

A pályázat elbírálásának módja

A nyertes pályázatok kiválasztása pontozási rangsor alapján történik, amelynek fő szempontja a pályázati anyag kidolgozottsága, az üzleti terv minősége, a vállalkozás/gazdaság bemutatása, maximálisan 100 pont érhető el.

Az elbírálás szempontjai

A pályázati felhívás célja, hogy azoknak a mezőgazdasági ágazatoknak a fejlesztését támogassa, amelyek magasabb élőmunkát igényelnek, mint például a Kertészet, az Állattenyésztés vagy az Élelmiszer feldolgozás. A kapható pontok számát ugyanakkor befolyásolja a projekt helyszíne, – a hátrányosabb, fejlesztendő járásból pályázók több pontot kaphatnak. Előnyt élvez, vagyis magasabb pontot jelent, ha a pályázó legalább 2-3-4 éve mezőgazdasági, vagy élelmiszeripari tevékenységet folytat. Egy megfelelő üzleti terv és pénzügyi terv is nagyban növeli a pályázási esélyeket.

A támogatási kérelem benyújtásának módja

A támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton, elektronikus űrlapon ügyfélkapun keresztül van mód. A kérelmek elbírálása szakaszonként együttesen történik.

kisüzemi pályázat 2023

Korábbi kisüzemi pályázat 2022

Pályázati felhívás a mezőgazdasági vállalkozások piaci pozíciójának stabilizálására és termékszerkezetének fejlesztésére, az általuk megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékeik előállítási technológiájának korszerű megvalósítása érdekében.

A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-20

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 476 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatás

A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Az elszámolható költségek köre
Egyösszegű átalány alapú elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához / támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni, de köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a jelen felhívás előírásaitól függetlenül a hazai számviteli szabályoknak meg kell felelni!

Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
  A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

A projekt területi korlátozása
A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg!

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. Ezen kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani.
A jogosult települések listáját a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a működtetési időszak végéig.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
  a) őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
  b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Letölthető dokumentumok

VP2-6.3.1-20_Felhívás

Segédletek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2022. május 31. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra: 

 • Hetedik szakasz: 2022. november 17. 2022. november 30.

Vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása