palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat

Pályázati felhívás a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából.
Keretösszege: 36Mrd Ft

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése.
Keretösszege: 10 Mrd Ft

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Keretösszege: 4 Mrd Ft

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint: 50 Mrd Ft

A támogatott projektek várható száma: 100-150 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

 1. Terményszárítóklétesítése, kapacitásnövelése(például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).
 2. Univerzális magtisztítók, elő-és utótisztítók létesítése, kapacitásnövelése.
 3. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:
  • anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű (statikus és mobil) raktári felszedő-és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő-és rakodógépek) beszerzése, létesítése vagyfelújítása(az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, és a targoncák beszerzése önállóan nem támogatható tevékenységcsoportba tartozik);
  • porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
  • a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló technológia, ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
  • fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése;
  • síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje;
  • silók kupolaszigetelése;
  • telephelyenként egy előtároló felújítása;
  • silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása;
  • terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása,szenzorok (páratartalom-érzékelő, gázkoncentráció-mérő stb.) telepítése.

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. Meglévő terménytisztítók terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek)energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:
  • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
  • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:
  1. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása). A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energiaéves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztás

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:a.

 1. Projekt előkészítés: -szakmai előkészítés, -közbeszerzés;
 2. Mérnöki feladatok;
 3. Projektmenedzsment;
 4. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magába foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;
 2. terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;c.termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: terménynedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;
 3. telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretűkezelőhelyiség, vezérlőépület létesítése;
 4. telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
 5. üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák -a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozással.

3. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületének a) vagy b) pontjában szereplő (terményszárítók, illetve tisztítóklétesítése)önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a.terménytároló létesítése;

b.előtároló létesítése.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 7. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 6.számú szakmai mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 6.számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
  • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8.számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:
  • A támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
  • TERA területen kívüli minden olyan -az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett -földterület, ahol a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
   20
  • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,•a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti. Az éves átlaglétszám az, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be. Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében-amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik -a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni.Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.b.a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben –árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás10.számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor, a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében -amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik -a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
 2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti.A 4.1.1.a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni. A szociális szövetkezeteknek a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány –a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

A támogatás mértéke, összegei.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 50 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR)az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.iii. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Letölthető dokumentum

VP2-4.1.7-21_Felhívás

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban, amely több célterületre is vonatkozhat. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja vagy elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Első szakasz: 2021. augusztus 2.-2021. augusztus 16.
Második szakasz:2021. augusztus 17.-2021. augusztus 30.
Harmadik szakasz:2021. augusztus 31. -2021. szeptember 13.
Negyedik szakasz:2021. szeptember 14. -2021. szeptember 27

Kérjen ajánlatot pályázatírási szolgáltatásainkról!
Töltse ki és küldje be az alábbi adatlapot a kapcsolatfelvételhez és az előminősítéshez!

Aktuális vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása