palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP Plusz-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

GINOP Plusz

FRISS!!! A GINOP Plusz-1.2.1-21 mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati felhívás. A támogatás felhasználható technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és/vagy az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.

GINOP Plusz-1.2.1-21  – Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

 1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
 • 2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  • a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek.
 • 3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 131 Ügyvédi iroda
  • 141 Európai részvénytársaság (SE)
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?

 1. Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.

Továbbá, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg,
 2. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 3. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek,
 4. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 5. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 6. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;
 7. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 8. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 9. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik2,
 10. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. k) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
 11. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 12. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 13. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 14. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott, ennek megfelelőn, amennyiben a vállalkozás a korábbi szakaszokban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a következő szakaszokban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogató döntésben jelen konstrukció keretében,
 15. amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.
 16. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében benyújtott projektjének szakmai tartalma részben vagy egészben megegyezik a partner- vagy kapcsolt vállalkozása által jelen Felhívás keretében korábban már benyújtott támogatási kérelemben szereplő szakmai tartalommal, vagyis ugyanazon projektet valósítaná meg
 17. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 18. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 19. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
  – a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  – a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 20. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 21. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

Csekély összegű támogatás esetén:

23. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
24. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
25. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

Regionális beruházási támogatás esetén:

26. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
27. amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése3 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
28. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
29. abban az esetben, ha:
• a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
• az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
• a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
30. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
31. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
32. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
33. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
34. amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná;
35. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
36. ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz;
37. a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez;
38. nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől;
39. nem nyújtható támogatás működési célra.
Képzési támogatás esetén:
40. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
41. amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná;
42. nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?

Támogatás akkor folyósítható, ha a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ”ÁÚF 21-27” 7. fejezetében foglaltaktól a következőkben eltérve az alábbi feltételeknek megfelelnek:
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától nem per, – és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.
Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz rendelkezésre állása. A per,- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

Mennyi támogatást lehet igényelni?  10 000 000 – 629 300 000 Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Vissza kell-e fizetni a támogatást?
Főszabályként igen, de a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a feltételesen vissza nem térítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul később át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.

A projekt elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 1-9 főig: 11 millió Ft / elszámolható költség /fő   ♦ Maximális elszámolható összköltség: 99 millió Ft
 • 10-49 főig: 5 millió Ft / elszámolható költség /fő ♦  Maximális elszámolható összköltség: 299 millió Ft
 • 50-249 főig: 3 millió Ft / elszámolható költség /fő ♦  Maximális elszámolható összköltség: 899 millió Ft

Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás – Mikro-, kis- és középvállalkozás

[ 1.-2. Benyújtási szakasz; Átmeneti támogatás kategória)

 • Észak-Magyarország; Észak-Alföld; Dél-Alföld; Dél-Dunántúl: 70%
 • Közép-Dunántúl; Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet): 55%
 • Nyugat-Dunántúl; Piliscsaba, Pilisjászfalu; Pest megye fejlettebb települései: 45%

Kell-e önerő a projekthez?  Igen, minimum 30% mértékben

Mennyi előleg igényelhető? 90%, maximum 566 370 000 Ft

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Hol valósítható meg a projekt?  Budapest kivételével Magyarország egész területén

Várhatóan hány projekt kap támogatást? 1000 – 3000 db

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 000 000 000 Ft

PÁLYÁZZON VELÜNK!
PÁLYÁZATÍRÁS

 

Letölthető dokumentum

GINOP Plusz-1.2.1-21_felhívás

Pályázat hivatalos weboldala

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

 • 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 19.
 • 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18.
 • 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.

 

ELŐMINŐSÍTÉSI ŰRLAP

Felhívjuk az űrlapot kitöltők figyelmét arra, hogy csak a teljesen kitöltött űrlapokat tudjuk feldolgozni!!!