palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vállalkozóvá válás támogatása komplex szolgáltatásokkal és tőkejuttatással pályázat

A Vállalkozó Start II. program célja a Magyarország területén új egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18 és 64 év közötti magánszemélyek felkészítése saját vállalkozásuk indítására üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

A Program célcsoportja

A Programba azon 18 és 64 év közötti magánszemélyek vonhatóak be, akik:

 • vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek
 • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak
 • minimum 8 általánost végzett magyar állampolgárok
 • magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek
 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
 • más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői

A Program keretében nem támogathatóak a hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósuló vállalkozóvá válást támogató programok keretében korábban támogatásban részesülők.

A Támogatási konstrukció tartalma, a támogatás-igénylés lépései

A Program két, egymásra épülő, egymást kiegészítő komponensből áll, amelyeket a Támogató valósít meg. Az első komponens a programba való jelentkezéstől a tervezett vállalkozás megalapításáig tart. A második komponens keretében az induló vállalkozás támogatásban, a vállalkozó személyre szabott mentorálásban, tanácsadásban részesül. A Program honlapja, és a regisztrációs, illetve online adminisztrációs felület elérhető a Támogató honlapjáról (www.ofa.hu) a Programok menüpontban.

A támogatás igénylésének lépései a Program két komponensének (szakaszának) keretében:

Első komponens

 • Regisztráció a Támogató által közzétett online felületen.
 • A jelentkezők felkészültségének és motivációjának mérése, vállalkozói kompetencia teszt kitöltésével, illetve személyes elbeszélgetéssel, melynek részét képezi a piacképes vállalkozói ötlet részletes bemutatása.
 • A fenntartható vállalkozásra vonatkozó megalapozott üzleti tervet bemutatni tudó, és az elvárt vállalkozói alapkompetenciákkal rendelkező vállalkozójelöltekkel sor kerül a Programba vonási szerződés megkötésére.
 • A programba kerülők részt vesznek egy 90 órás online vállalkozói képzésen és az ehhez kapcsolódó személyre szabott tanácsadási alkalmakon, melynek keretében.
 • Elkészítik a vállalkozás részletes üzleti tervét.
 • Az üzleti tervet szakmai bizottság bírálja el.
 • A jóváhagyásra kerülő üzleti tervvel rendelkező programba vont magánszemélyek megalapítják új vállalkozásukat.

Második komponens
A második szakasz keretében a Program első komponensében a képzési programot eredményesen elvégző, elfogadott üzleti tervvel rendelkező célcsoport-tagok által megalapított vállalkozások (továbbiakban: Támogatott) pályázhatnak induló költségeikhez vissza nem térítendő támogatásra (továbbiakban: Támogatás).
A célcsoporttagnak az üzleti terv jóváhagyását, (képzési tanúsítvány kiadását) követő 90 napon belül meg kell alapítania vállalkozását.
A Támogatottak legfeljebb 4.500.000 Ft vissza nem térítendő Támogatást használhatnak fel induló vállalkozásuk megalapítására, működtetésére, fejlesztésére, személyi jellegű (bér- és járulék), továbbá eszköz- és szolgáltatás beszerzés költségeire a vállalkozás első évében, az üzleti tervükben szereplő költségeikre.
A támogatás első 12 hónapját (projektidőszak) követően a Támogatottak további 12 hónapos fenntartási időszakra vállalnak kötelezettséget, mely időszak alatt a vállalkozásukat működtetniük kell, egyéni vállalkozás a fenntartási időszak alatt nem is szüneteltethető.
A támogatási időszak (továbbiakban: támogatási időszak vagy projektidőszak) 12 hónap, mely a Támogatott által a vállalkozás indításának támogatására a jelen Felhívás alapján tervezett és jóváhagyott elszámolható költségek felhasználására meghatározott időtartam. A támogatási időszak tervezett kezdetéről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell. A támogatási időszak saját felelősségre a vállalkozás megalapítását követően megkezdhető. A támogatási kérelmet be kell nyújtani, és a támogatási időszakot meg kell kezdeni a vállalkozás megalapítását követő 90 napon belül azzal, hogy a támogatási időszak minden esetben az adott naptári hónap első napjával kezdődik, és megkezdésének legkésőbbi dátuma 2024.10.01. lehet. A projektidőszak első napja nem előzheti meg a vállalkozás megalapításának napját (társas vállalkozás esetén a létesítő okirat keltét).
A támogatási időszak alatt jelen Felhívás szerint elszámolható, és a jóváhagyott üzleti tervet figyelembe véve a vállalkozás működtetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó költségek felhasználásával megvalósított vállalkozásindítási és vállalkozásfejlesztési tevékenységet nevezzük támogatott projektnek. A támogatott projekten felül az induló vállalkozás további tevékenységeket, projekteket is megvalósíthat.
A Támogatott által a támogatási kérelem keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 4.500.000 Ft, melyet a Támogató továbbadott támogatás formájában nyújt. A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

A Támogatás az alábbi elemekből tevődik össze:

 • a támogatási időszak 12 hónapja alatt felmerülő személyi jellegű költség (önfoglalkoztatás költségei, és amennyiben az üzleti terv tartalmazza a Támogatott által foglalkoztatott munkavállaló bér- és járulékköltsége), és
 • a vállalkozás indításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges tevékenységek egyéb beruházási és dologi költségei, amely a személyi jellegű költségek 50 %-ának mértékéig tervezhetőek. A támogatható, elszámolható költségek körét jelen felhívás 11. pontja tartalmazza.

A továbbadott támogatásra vonatkozó döntés meghozatala a vonatkozó jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint történik.

A Támogatási konstrukció költségkerete
A Program keretében létrejött, induló vállalkozások támogatására rendelkezésre álló forrás 4.500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet a Támogató elektronikus pályázatkezelő felületén (www.ofa.hu) 2023. szeptember 01-től a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani. A benyújtási lehetőség felfüggesztéséről vagy a keret kimerüléséről a Támogató honlapján közleményt tesz közzé.

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások

 1.  Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, – amely a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a Vállalkozó Start II. Program első komponense keretében a vállalkozói képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, jóváhagyott üzleti tervvel
  – továbbá vállalkozását az üzleti terv jóváhagyását követően alapította meg.
 2. A vállalkozás (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás) a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 90 nappal, de az üzleti terv jóváhagyását követően alakult meg.
 3. A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a Vállalkozó Start II. Program jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében.
 4. A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége megegyezik az üzleti tervben meghatározott főtevékenységgel, továbbá főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem módosítja, kivéve az előre nem látott, elháríthatatlan okból bekövetkező esemény (vis maior) miatt kialakult helyzetet, amikor a főtevékenységet a Támogatóval együttműködve és annak engedélyével módosíthatja.
  Annak tényét, hogy a támogatott vállalkozás által megvalósított főtevékenység megfelel a támogatási kérelemben és az üzleti tervben foglaltaknak, a Támogató a helyszíni ellenőrzés során is vizsgálja. A vállalkozás melléktevékenységeket korlátozás nélkül végezhet.
 5. Amennyiben a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező személy társas vállalkozást alapít, abban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.
 6. A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében.
 7. A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban, cégben közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban, cégben nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.
 8. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény A kis- és középvállalkozások meghatározása alcíme alapján a támogatott vállalkozásnak mikro- vagy kisvállalkozásnak kell minősülnie.
 9. A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, az adott vállalkozás által a megalapítás óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más, csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendeletek alapján kapott csekély összegű támogatásokról.
 10. A támogatott vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég, egyéb önálló tevékenységet végző vállalkozás lehet, amelynek bejegyzett székhelye és első bejegyzett telephelye/fióktelepe Magyarország területén található.
 11. A támogatott vállalkozás jogi forma szerint az alábbiak egyike lehet:
  • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság;
  • GFO 117 – Betéti társaság;
  • GFO 231 – egyéni vállalkozó;
  • GFO 228 – egyéni cég;
  • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők;
 12. A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 13. A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak idejére a támogatás fogadására Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. (Egyéni vállalkozás esetében a vállalkozó magánszemély saját bankszámlája is elfogadható)
 14. A támogatási kérelem benyújtására a támogatást igénylő vállalkozás/egyéni vállalkozó képviseletében eljárva a Vállalkozó Start II. Program első komponense szerinti képzési tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervről szóló tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító természetes személy által képviselt vállalkozás jogosult.
 15. A támogatott vállalkozásnak regisztrálnia kell a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatás és támogatási előleg kifizetésének feltétele, hogy a Támogatott szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő megjelenés átfutási ideje alatt, illetve amennyiben az adatbázis technikailag nem elérhető, az adóhatóság által kiállított igazolás és a köztartozásmentes adatbázisban történő megjelenés beadását igazoló kérelem egyidejű megküldésével is alátámasztható, hogy a vállalkozásnak nincs köztartozása.
 16. Az elektronikus pályázatkezelői felületen történő regisztrációs nyilatkozat a társas vállalkozások, illetve egyéni cégek esetében kizárólag 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta együttes benyújtása esetében érvényes. Egyéni vállalkozás esetén aláírási címpéldány, aláírásminta benyújtása nem szükséges. A benyújtás módjáról információ a Program honlapján közzétett Felhasználói útmutató támogatási kérelem benyújtásához elnevezésű dokumentumban található.
  Elfogadható a 30 napnál régebbi aláírásminta is, amennyiben a cégalapítás vagy a cégadatok módosítása során elkészített aláírásminta módosítására a támogatási kérelem benyújtásáig nem kerül sor, és erről a cég képviseletében eljáró személy írásos nyilatkozatát a postai beküldés során mellékeli.
  A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg elektronikus formában (szkennelve) is csatolandó az elektronikus pályázatkezelő felületen, ezért javasolt annak postázás előtti szkennelése!

A költségek elszámolhatóságának feltételei
A támogatott projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a jóváhagyott üzleti tervet figyelembe véve a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, vállalkozásindítási és vállalkozásfejlesztési célokat szolgálnak, szerepelnek a jelen Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Letölthető dokumentumok

FELHIVAS_Vallalkozo_Start_II_2023.05.22-tol

Gyakran Ismételt Kérdések_ GYIK_2023.05.25Gyakran Ismételt Kérdések_ GYIK_2023.05.25

Az induló vállalkozásokat támogató programhoz kapcsolódó regisztrációs felület 2023. augusztus 1-jén indul, érdeklődni pedig 2023. június 1-től lehet a vs2@ofa.hu e-mail címen, valamint a 36-1/555-2900 telefonszám, 4-es menüpontján keresztül.

Bővebb információ és a pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.