palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP-5.1.10-18: Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása pályázat (30 év feletti fiatalok számára)

A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 év feletti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.

Pályázat kódja: GINOP-5.1.10-18

Rendelkezésre álló forrás: 12 milliárd Ft

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások:

 • Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.
 • A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében, illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti tevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott tevékenységgel.
 • A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.
 • A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.
 • A támogatott vállalkozásnak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég, amely bejegyzett székhelye és telephelye(i) Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban találhatóak.
 • A támogatott vállalkozás mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül.
 • A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az adott vállalkozás által a megalapítás óta kapott csekély összegű támogatásokról.

Nem támogatható

 • olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.
 • olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.
 • az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.
 • olyan projekt, amely más pályázati forrásból támogatásban részesül.
 • olyan projekt, melynek megvalósítási helyszíne nem alkalmas a projekt végrehajtására.

Támogatható vállalkozások jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
 • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
 • GFO 117 – Betéti társaság.
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó, GFO 228 – egyéni cég illetve Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók) GFO 231 – egyéni vállalkozó, GFO 117 – betéti társaság)

A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek:

 • Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése, azaz önfoglalkoztatás) továbbá– amennyiben az üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó támogatási időszakban (bérköltség, vállalkozói kivét, KATA adózónak kifizetett jövedelem iv. a hatályos jogszabályok szerinti, illetve a munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s adózók kivételével)
 • A bérköltség elszámolhatóságának szabályai:
 • Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.
 • Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el.
 • A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 1. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 • KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján a bevétel 60% minősül jövedelemnek.

Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek és mértékük:

 • A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a – vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül:
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
 • Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az üzleti terv kivételével.
 • Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
 • Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).
 • A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.
 • Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
 • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke.
 • Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).
 • Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
 • Általános vállalatirányítási tevékenység.

Kötelező vállalások:

 • A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.
 • A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

A támogatás mértéke, összege, előleg igénylés:

 • A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet.
 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
 • A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 3 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege. A támogatott vállalkozás, a szerződéskötéséhez kapcsolódó okirat hatálybalépését követően a Támogatási Kérelemmel egyidejűleg igényelt, a fentiek szerint meghatározott mértékű előlegben részesül. A Kedvezményezett az utolsó időközi kifizetési igénylésében legalább egy havi személyi jellegű költségét és az arra eső százalékos átalányköltséget köteles előleg terhére elszámolni.
 • A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt nem fizethető ki támogatás, beleértve az előleget is.

Koordináló szervezetek, regisztrációs oldalak, jelentkezési lehetőségek:

 • DARTKE – DÉL-ALFÖLD – Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület Konzorciuma – gondolkozzunkokosan.hu
 • HBMVA – ÉSZAK-ALFÖLD – Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Konzorciuma – penzajovodhoz.hu
 • KISOSZ – DÉL-DUNÁNTÚL – Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Konzorciuma – vallalkoznierdemes.hu
 • KVA – NYUGAT-DUNÁNTÚL – Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Konzorciuma – 4573800.hu
 • MVA – ÉSZAK-MAGYARORSZÁG – Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Konzorciuma – segitunkinditani.hu
 • SZPI – KÖZÉP-DUNÁNTÚL – Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató nKft. Konzorciuma – vallalkozzvelunk.eu

Pályázatírás

Információs portál