palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére (Békés megye)

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

A Békés Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére.  A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségeinek, hajlandóságainak előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése a pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A jelen Felhívás alapján kiírt pályázatra elkülönített pénzügyi keret összege: 40.000.000 Forint.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet az a személy, aki:

 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően –beleértve a pályázat benyújtásának napját is –a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott (különös tekintettel a veszélyhelyzet miatt nyilvántartásba került álláskereső),
 • vagy rehabilitációs ellátásban részesül (a rehabilitációs ellátásban részesülőkről,
 • és a jogosultság feltételeiről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §-a rendelkezik),
 • és az alábbiakban feltüntetett vállalkozói formák egyikében vállalja önmaga foglalkoztatását munkaviszonyon kívüli tevékenységgel,
  • egyéni vállalkozóként: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben foglaltaknak megfelelő, atársadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint biztosított (a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó), a Tbj. 4. § b) pontjában meghatározott személy, vagy
  • új induló gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő -tagjaként (amely nem valósulhat meg munkaviszony és megbízási jogviszony keretében): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Harmadik rész X. Cím XV. Fejezet 3:89.§ (1) bekezdése alapján: betéti társaság,korlátolt felelősségű társaság, valamint közkereseti társaságformájában -a jogszabályban meghatározott részvénytársaság kivételével -jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységében személyesen közreműködőként (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés). Kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítás esetén az egyedüli tag által ellátandó ügyvezetői tevékenység megbízási szerződéses jogviszonyban is ellátható, amennyiben az az alapító okiratban meghatározásra kerül. Az ügyvezetői tevékenység ellátása munkaviszony keretében egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében sem lehetséges
  • már működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként való csatlakozással (amely nem valósulhat meg munkaviszony és megbízási jogviszony keretében): A Ptk. Harmadik könyvének Harmadik rész X. Cím XV. Fejezet 3:89. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti betéti társasághoz (beltagként),korlátolt felelősségű társasághoz, vagy közkereseti társasághoz-a jogszabályban meghatározott részvénytársaság kivételével –történő, jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységében személyesen közreműködő (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés) tagként való csatlakozással.
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:Szja.)3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként.

Önfoglalkoztatási kötelezettség:
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy önfoglalkoztatását a megkötendő hatósági szerződés aláírásának napjától számított legalább 3 évig a támogatott vállalkozói jogviszony keretében biztosítani fogja, amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban történő munkavégzésben(önfoglalkoztatási kötelezettség).

A támogatott tevékenységre vonatkozó kötelezettség:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat továbbá a támogatott tevékenységet a megkötendő hatósági szerződés aláírásának napjától számított legalább 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti Békés megye területén.Ez a követelmény -amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított -nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréje esetén az önfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet.A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázattal érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje 2020. november 30. és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2020. december 7. napjáig benyújtja.

A támogatás mértéke: A pályázat keretében igényelhető támogatás legfeljebb 3millió forint összegig terjedhet vissza nem térítendő formában.

A támogatás intenzitása: A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkezni kívánó pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető, az ÁFA levonási joggal rendelkezni nem kívánó pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás (bruttó) költségéhez igényelhető.A pályázattal igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházási összköltség nettó értékének 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga lesz. A pályázattal igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházási összköltség bruttó értékének 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nem lesz.

Letölthető dokumentumok

BM_vállalkozovavalas_Pályázati_felhívás_2020
Általános útmutató felhíváshoz
Pályázati egységcsomag
Hatósági szerződésminta

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2020. július 01. napjától 2020. július 31. napjáig lehet benyújtani.

A pályázat iránt érdeklődők munkanapokon az alábbi elérhetőségeken kaphatnak részletesebb felvilágosítást:
Bánfi-Nagy Melinda: (66) 444-211/1612 mellék
Lagziné Remeczki Andrea: (66) 444-211/1615 mellék
e-mail: fmfo@bekes.gov.hu