palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Always Felsőoktatási Ösztöndíj 2009-2010-es tanévre

always ösztöndíj pályázat1.1. A támogatás célja: A támogatást (a továbbiakban „Ösztöndíj”) a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt., 1134 Budapest, Váci út 35., (továbbiakban a „Szervező”), az „Always” termékek forgalmazója hívta életre a Hill&Knowlton Hungary Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B) közreműködésével. A program legfőbb célkitűzése, hogy tanulási lehetőséghez juttassa azokat is, akiknek az ösztöndíj nélkül nem lenne lehetőségük az általuk vágyott intézményben tanulni, mert anyagi korlátaik nem teszik ezt lehetővé. A Szervező vágya, hogy minél több fiatal magyar pályázónak (a továbbiakban „Pályázó”) lehetőséget biztosítsanak arra, hogy ha érdemei alapján bekerül az általa kívánt felsőoktatási intézménybe, akkor pénzügyi akadályok ne nehezítsék a tanulmányaikat. A Szervező az évenkénti két nyertes Pályázónak akár felsőoktatási tanulmányaik teljes ideje alatt folyósítja a juttatást.

1.2. Az Ösztöndíj időtartama
A kiválasztásra került két nyertes Pályázó abban a 10 szemeszterben részesülhet az Ösztöndíjban, amelyben a hallgatói jogviszonya fennállt, amennyiben a kizáró okok egyike sem lép fel, továbbá eleget tesz a féléves beszámolási kötelezettségének.

1.3. Odaítélhető Ösztöndíj összege
Az ösztöndíj összege személyenként, félévente nettó 150 000 (azaz százötven ezer) forint amelyet, az Ösztöndíjat elnyerők a beiratkozást igazoló dokumentum elküldése után egy összegben a szemeszterek elején kapnak meg.

1.4. Ösztöndíj finanszírozásának módja
A Szervező az Ösztöndíjat félévente egy összegben, banki átutalással folyósítja a nyertes Pályázók által a szerződéskötéskor megadott bankszámlára. Amennyiben az Ösztöndíj ideje alatt a Pályázó bármely banki adata megváltozik, arról kötelessége haladéktalanul értesíteni a Szervezőt. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Pályázat kiírója semmilyen felelősséget nem vállal az átutalásokért.

2. A Ösztöndíj odaítélésének feltételei

 • A sikeres jelentkezés feltétele a pályázati adatlap és a mellékletek feltöltése a www.always.hu/osztondij aloldalra a beadási határidő lejárta előtt.
 • A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik 2009-ben beadják jelentkezésüket valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, nappali tagozatra. Külföldi intézményben való tanulmányok folytatásához ez az Ösztöndíj nem vehető igénybe.
 • A csatolt mellékletek feltöltése mellet a felsőoktatási intézménytől kapott felvételt igazoló értesítést is mellékelni kell későbbiekben az ösztöndíj weboldalán létrehozott személyes adatlaphoz.
 • A Ösztöndíjból csak azon pályázók közül részesedik két fő, akiket fel is vettek a kívánt felsőoktatási intézménybe

3. A Ösztöndíjra jogosultak köre
Minden 17 és 21 év közötti magyar állampolgár, aki a 2009-2010-es tanévben első felsőoktatási képzése első tanévét tervezi megkezdeni. Azok, akik már a felsőoktatásban tanulnak, nem jogosultak erre az ösztöndíjra.

4. Kizáró okok
Nem részesülhet Ösztöndíjban az a Pályázó, aki

 • nem magyar állampolgár;
 • hiányos jelentkezést nyújt be és a hiánypótlási lehetőséggel sem él;
 • tekintetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;
 • a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó; vagy a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó közeli hozzátartozója, a Ptk. 685. § b) pontja szerint.

Az ösztöndíjprogramból kikerülnek azok, akik:

 • félbehagyják tanulmányaikat
 • nem teljesítik a tanulmányi feltételeket (a 10-ből kilenc szemeszterben az évfolyamátlag felső 30%-ában kell lenni.);
 • nem mutatják be félévi elején a beiratkozást igazoló dokumentumokat és a félév végi eredményeiket (index másolata vagy ETR eredmény).

5. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információk

5.1. Pályázat benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázati adatlapot a www.always.hu/osztondij aloldalon kell kitölteni. Az elektronikus formanyomtatvány mellé a Pályázónak csatolni a kell egyik középiskolai tanára ajánlólevelét (jelen útmutató 1. sz. melléklete) melyet az oktató aláírásával szignált, középiskolai tanulmányuk harmadik év végi és a negyedik félévi bizonyítványának másolatát, valamint kiskorúak esetén a szülői, gondviselői hozzájáruló nyilatkozatot (2. sz. melléklet). A 18 évnél fiatalabb jelentkezőknek már a programba való regisztráláshoz szükséges aláírt és beszkennelt szülői hozzájárulással rendelkezniük, mert ezt már a legelső lépésnél kérjük, és ennek hiányában nem fognak tudni regisztrálni sem a programba.

A pályázat jelentkezési határideje 2009. június 2., legkésőbb ekkorra kérjük a mellékleteket és a személyi adatlapot hiánytalanul a weboldalon létrehozott profilba feltölteni.

Az összes aláírást is tartalmazó melléklet eredetijét kérjük megtartani, mert az utolsó fordulóba kerültektől kérni fogjuk, így kérjük, senki ne dobja ki azokat.

A regisztrációval és személyes adatai megadásával a jelentkező, az ajánlást adó oktató valamint a hozzájárulást adó szülő hozzájárul, hogy a megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat kezelje; valamint, hogy a megadott adatokat a Szervező esetlegesen külföldön tárolja és dolgozza fel, azonos feltételekkel.

A Pályázati Adatlapon és a többi mellékletben megadott személyes adatok kezelése a következő céllal történik:
1) Az Always Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat lebonyolítása, a támogatási jogosultság ellenőrzése és az Ösztöndíj elbírálásnak céljából a Szervező a megadott személyes adaokat a pályázat elbírálásáig, a nyertes Pályázók esetében az Ösztöndíjra való jogosultság megszűnéséig kezeli.
Az ebből a célból kezelt adatok – a 2) pontban foglaltakat kivéve – a pályázat elbírálását, illetve az Ösztöndíj való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül törlésre kerülnek.
2) A személyes adatok közül az Ösztöndíjprogramba jelentkezéskor 18. életévüket betöltött pályázók neve, születési ideje, állandó lakcíme, telefonszáma és az email címe a Szervező jövőbeni direkt marketing és piackutatási céljaira – meghatározatlan ideig, vagy amíg a Pályázó nem kéri adatai törlését – kerülnek felhasználásra.

A Szervező a személyes adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozók kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. Az adatok feldolgozását és tárolását a Szervező mindenkori megbízott adatfeldolgozói végzik:
1) A Pályázati Adatlapban és a többi mellékletben megadott személyes adatok kizárólag a következő közreműködő cégek (adatfeldolgozók) részére válnak hozzáférhetővé: P&G RSC Kft., a Hill&Knowlton Hungary Kft. és az Arcuscomm Kft.
2) A Szervező által direkt marketing és piackutatási célból kezelt személyes adatok feldolgozásában és tárolásában a következő adatfeldolgozók működnek közre: Magyarországon jelenleg a P&G RSC Kft., a Sykes Közép-Európa Kft. és az Interware Rt., külföldön Hypermedia Sp z o.o (Lengyelország), Savvis Communications Corporation (USA) Epsilon Interactive International (USA), Atos Origin International B.V. (Hollandia) és az Acceleration eMarketing Ltd (Dél-Afrikai Köztársaság).

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó, az ajánlást adó oktató valamint a hozzájárulást adó szülő a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén, az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhat. Amennyiben adatainak további kezeléséhez nem járulnak hozzá, bármikor kérhetik azok bel- és külföldi nyilvántartásából való törlését az informacio.im@pg.com e-mail címen vagy a Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt., 1134 Budapest, Váci út 35. „Adatletiltás” postai címen. Az előbbi címen az adatok helyesbítése, valamint az adatkezelésről tájékoztatás is kérhető.

A Szervező a személyes adatokat az 1992. évi LXIII. törvényben, az 1995. évi CXIX törvényben és az 1998. VI. törvényben foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli.

A Szervező adatkezelési és nyilvántartási azonosítója: 394-0068

5.2. Kötelező mellékletek
Az elektronikus formanyomtatványhoz pályázati adatlap kitöltésével egyetemben csatolni kell

 • egy aláírt tanári ajánlólevelet
 • a harmadik év végi és a negyedik félévi bizonyítvány másolatát
 • illetve kiskorúak esetén még az adatlap feltöltése előtt az aláírt szülői, gondviselői hozzájáruló nyilatkozatot

5.3. Egyéb csatolandó dokumentumok listája

 • A profiljához a Pályázó csatolhat egyéb dokumentumokat is (nyelvvizsga-bizonyítvány, oklevél, elismerés stb.), melyek növelhetik a pályázat elnyerésének esélyét, de ezek megléte nem kötelező.
 • Az évenkénti két győztes Pályázó 10 szemeszteren át részesülhet a Ösztöndíjban, amennyiben a tanulmányi félév elején a honlapra feltölti a hallgató jogviszony meglétét igazoló dokumentumok másolatát, a tanulmányi félév végén pedig a tanulmányi eredményét igazoló indexmásolatot, vagy az ETR-ben rögzített eredményeket. Amennyiben erre a hiánypótlásra történt felszólítást követően sem kerül sor, úgy a Pályázó további Ösztöndíjban nem részesül.

6. Pályázatok érkeztetése, befogadása és a kiválasztás módja

6.1. Jelentkezés lépésről lépésre
A pályázatokat és a kötelező mellékleteket minden esetben a www.always.hu/osztondij aloldalra kérjük feltölteni, a sikeres feltöltésről e-mailen visszaigazolást küldünk.

Az érvényes pályázat lépései a következők:

 1. A pályázati tájékoztató és az ösztöndíjjal kapcsolatos információk alapos áttanulmányozása;
 2. Amennyiben a pályázó a jelentkezéskor még nem töltötte be 18. életévét úgy a szülői, gondviselői hozzájáruló nyilatkozat aláíratása és annak beszkennelése (2. sz. melléklet), ami már a regisztrációhoz elengedhetetlen.
 3. Regisztráció a www.always.hu/osztondij honlapon
 4. Tanári ajánlólevél megszerzése (1. sz. melléklet);
 5. A szükséges mellékletek megszerzése után, azok beszkennelése.
 6. Az ösztöndíj honlapján ezt követően egy személyes profil létrehozása.
 7. A pályázati adatlap minden pontjának kitöltése, és elküldéskor a kért mellékleteket csatolása.
 8. A jelentkezésről a rendszer visszaigazolást küld az adatlapon megadott e-mail címre.

A 18. életévüket betöltött jelentkezők akár egyszerre megejthetik a jelentkezést, de akár kitölthetik először az adatlapot, visszatérhetnek a motivációs levél megírásához majd a mellékletek csatolása miatt. A profilban mindent el tudnak menteni, ami legközelebb elérhető lesz számukra.
A 18. életévüket be nem töltött esetében ez csupán annyiban módosul, hogy már a regisztrációhoz szükséges az aláírt szülői, gondviselői nyilatkozat feltöltése; enélkül a rendszer automatikusan elutasítja majd a regisztrációt. Amennyiben más dokumentumot, vagy aláírás nélküli hozzájárulást tölt fel jelentkező, figyelmeztetjük a hiányosságra, és amennyiben a jelentkező ezt nem javítja, úgy 5 munkanapon belül töröljük a regisztrációját!

A pályázat elküldésének határideje 2009. június 2.
Mindazok, akik nem, vagy csak hiányos pályázatot nyújtottak be, kikerülnek a programból.

 1. A felsőoktatási intézmény értesítését követően kérjük azt a személyes profilba feltölteni, bizonyítandó, hogy a jelentkező felvételt nyert az általa választott felsőoktatási intézménybe. A határidő közeledéséről július 27-ig automatikus üzenetben emlékeztetjük a pályázókat.

A felvételi értesítő feltöltésének határideje 2009. augusztus 7.
Mindazok, akiket nem vettek fel a megpályázott intézmények egyikébe sem, vagy nem töltik fel a felvételt igazoló értesítést, kikerülnek a programból.

 1. Ezután az ajánlások és a pályázati adatlap (különös tekintettel a motivációs levélre) alapján a Szervező 2009. augusztus 17-ig kiválaszt 20 jelentkezőt, akik a következő körbe jutnak.
 2. Minden Pályázót e-mailben értesítünk pályázatának elbírálásáról 2009. augusztus 24-ig.
 3. A továbbjutott 20 pályázat beküldőjét egy személyes találkozás alkalmával ismeri meg a Szervező, melyre 2009 augusztusában, mindkét fél számára megfelelő időpontban a pályázó otthonában kerül sor. A személyes találkozó során a Pályázó bemutatja majd az eredeti aláírt pályázati anyagot, kiskorúak esetében az eredeti szülői, gondviselői hozzájárulást, valamint a Pályázati Adatlapon közölt adatok valódiságát bizonyító dokumentumokat (például amennyiben a Pályázónak van gyermeke, a születési anyakönyvi kivonatot; amennyiben a Pályázó árva/félárva, a halotti anyakönyvi kivonatot, stb.) is.
 4. A személyes találkozókat követően egy Bizottság eldönti, hogy ki az a két Pályázó, akik felsőoktatási tanulmányaik befejezéséig, de legfeljebb 10 tanulmányi féléven keresztül részesülnek az Ösztöndíjban. A 2 nyertes Pályázót a Bizottság 2009. szeptember 5-ig választja ki.
 5. Az eredményről mind a 20 pályázót legkésőbb 2009. szeptember 15-ig értesítjük.

6.2. Hiánypótlás rendje

 • A felsőoktatási felvételt igazoló dokumentum feltöltésének határideje előtt e-mailes emlékeztetőt küldünk minden Pályázónak, aki hiánytalanul feltöltötte június 2-ig az adatlapot és a kért mellékleteket.
 • Amennyiben nem sikerül határidőben feltölteni az adatlapot és a kért mellékleteket, vagy a felvételt igazoló dokumentumot, úgy a Pályázó kérhet előzetesen határidő-hosszabbítást, de ez minden esetben egyedi elbírálás alá esik, az indoklás függvényében. Egyedi elbírálás esetén is maximum egyhetes haladékot tudunk biztosítani, 2009. június 9-ig illetve a második fordulókor 2009. augusztus 14.-ig.

6.3. Bírálati szempontok
A Szervező minden hiánytalanul beérkezett pályázatot megvizsgál és rangsorol a következők szerint:

 • tanulmányi eredmények (max. pontszám: 35.)
 • szociális rászorultság (max. pontszám: 25.)
 • megszerzett nyelvvizsgák (max. pontszám: 10)
 • A Szervező benyomása a személyes találkozón (max. pontszám: 10)
 • Always Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázók motivációs levele (max. pontszám: 10.)
 • országos vagy nemzetközi szinten elért kiemelkedő tanulmányi illetve sport teljesítmény (max. pontszám: 5.)
 • iskolán kívüli társadalmi munka elismerése (max. pontszám: 5.)

7. Az ösztöndíj többéves megtartása
A pályázat célja, hogy az évenkénti 2 nyertes Pályázót felsőoktatási tanulmányaik teljes ideje alatt támogassa, ezért a Szervező legfeljebb 10 szemeszteren keresztül folyósítja az Ösztöndíjat a szükséges követelmények teljesítése esetén.

A Ösztöndíj hosszútávú igénybevételének feltételei a következők:

 • Megfelelő tanulmányi eredmény elérése (a 10-ből kilenc szemeszterben az évfolyamátlag felső 30%-ában kell lenni), valamint a tanulmányi eredmények igazolása minden tanulmányi félév végén.
 • Folyamatos hallgatói jogviszony egy magyarországi egyetemen vagy főiskolán. A 10 szemeszter alatt egyetlen olyan félév lehet, amikor a Pályázónak szünetel a hallgatói jogviszonya. Ebben az inaktív időszakban nem jogosult az Ösztöndíjra, de amint beiratkozik a soron következő félévre, a folyósítást folytatjuk. Amennyiben a Pályázó több mint egy félévet halaszt, úgy automatikusan kikerül a programból és elveszíti az Ösztöndíjat. Az Ösztöndíj folyósításának időtartama a szüneteléssel érintett félévvel nem hosszabbodik meg.
 • Az a nyertes Pályázó, akinek az oktatási intézet megszünteti hallgatói jogviszonyát, automatikusan kikerül a programból.

8. Beszámolási kötelezettségek
A nyertes Pályázók Ösztöndíjuk többéves megtartásához a 7. pontban felsorolt kritériumokon kívül nem tartoznak el-, illetve beszámolási kötelezettséggel. Az Ösztöndíj szabad felhasználásának joga a pályázót illeti, ilyen módon nem tartozik felelőséggel a Szervező felé.

9. A pályázó kötelezettségei
A nyertes Pályázó vállalja, hogy térítésmentesen és amennyiben ilyen megkeresést kap, a Szervező által szervezett rendezvényeken részt vesz, kiadványaiban megjelenik, reklámjaiban szerepel.

10. Kapcsolattartás, információszolgáltatás

A pályázati dokumentáció elérhető www.always.hu/osztondij honlapon, ahol munkatársainkkal is kapcsolatba léphet.