palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bence-hegyi kilátó – ötletpályázat

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, a Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyílt, titkos, építészeti tematikájú ötletpályázatot ír ki a Bence-hegyi kilátóra.

A pályázat tárgya, célja
A pályázat célja olyan tervek és ötletek összegyűjtése, melyek alapul szolgálhatnak a Velencei-tó északi partjánál elhelyezkedő (közigazgatásilag Velencéhez tartozó, a Panoráma úttal határolt) Bence-hegy turisztikai fejlesztésének megvalósításához. A Nadapi kilátónak is nevezett hegytetőről gyönyörű körpanoráma nyílik a tóra és a környező településekre (Nadap, Sukoró, Kápolnásnyék és Velence), ma is népszerű, gyakran látogatott hely. A Kiíró a pályázóktól olyan színvonalas, innovatív tervjavaslatokat vár a tervezési területre, amely – a környék infrastrukturális adottságainak (pl. parkoló) kihasználásával, a turisztikai hasznosítás lehetőségeit és szükségszerűségeit mérlegelve – javaslatot tesz egy kilátópont kialakítására. A helyszín szabadon bejárható, ezért külön helyszínbejárást nem biztosítunk.

A kilátó legyen alkalmas turistacsoportok, kiránduló osztályok (30-50 fő) egyidejű befogadására. Az építmény legmagasabb pontjának magassága a rendezett terepszinthez képest maximum 20 méter lehet. A kilátóhoz kapcsolódóan a látogatók kiszolgálása érdekében egyéb funkciók (mosdó, büfé) is elhelyezhetőek, az ezekre való javaslattétel a pályázók feladata.

A kilátó egyben építészeti jelként is szolgál – a 210 méter magas Bence-hegy a környék kiemelkedő pontja, a tetején emelkedő építmény ezért a látkép meghatározó eleme lesz. A land-art alkotásként értelmezhető kilátó tehát kiemelt felelősséggel járó építészeti feladat, megfogalmazásától függően válhat a hegytető a Velencei-tó környékének még értékesebb kilátópontjává.

A pályázat jellege: nyílt, titkos

A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat összdíjazásának értéke 1.000.000 Ft, a díjazás minimális értéke 100.000 Ft, maximális értéke 500.000 Ft.

A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője, illetve társszerzője) az a természetes személy vagy gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a munkában/díjazásból való részesedés arányának megjelölésével – név szerint megnevezte,
d) akivel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

Formai követelmények

A tervlapokon fel kell tüntetni a rajz megnevezését, valamint a következő feliratot:
„BENCE-HEGYI KILÁTÓ ötletpályázat – 2015”.
A tervlapokon – a titkos pályázat feltételeinek megfelelően – semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.

A pályázat rajzi anyagát egy példányban, legfeljebb 4 db A2-es kartonra kasírozva kell beadni. A tervlapokon minden olyan rajzos és szöveges információt (műleírás, magyarázó ábrák) fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon kívül egyéb munkarész/dokumentáció nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni. A pályázathoz csatolandó továbbá 1 db A/4 méretű, lezárt, jelöletlen boríték, amely tartalmazza a mellékelt adatlapo(ka)t a pályamű szerző(i)nek adataival és aláírásával, illetve 1 db CD/DVD-t, ami kép formátumban (jpg/pdf) tartalmazza a leadott tablókat.

Benyújtandó munkarészek
építészeti, tájépítészeti koncepció bemutatása, műleírás az alkalmazott anyagok, szerkezetek, technológiák, a tervezett használat és az üzemeltetés bemutatásával (a tablókra illesztve)
az építmény környezetét bemutató helyszínrajz M=1:500 léptékben – a fő megközelítési irányok, az elhelyezéshez szükséges tájépítészeti megoldások bemutatásával
alaprajzok, metszetek, homlokzatok M=1:200 vagy 1:100 léptékben, vázlattervi részletezettséggel (megértéshez szükséges számban)
látványtervek (megértéshez szükséges számban, a környezet bemutatásával együtt)

A pályázat benyújtásának módja, határideje 

Postai csomagként feladás az alábbi címre történő feladási határideje 2015. február 20. (péntek) éjfél (a postai bélyegzőn szereplő dátum szerint).

A cím:
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.

A borítékon fel kell tüntetni „BENCE-HEGYI KILÁTÓ ötletpályázat – 2015” Az ajánlott küldemény „feladó” rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat” megnevezés szerepeljen.

A pályázattal kapcsolatban kérdést 2015. január 5-ig lehetett feltenni aposta@vadex.hu e-mail címre. A kérdést feltevők 2015. január 12-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésekre. A kérdésekre adott válaszokat, valamint a további háttérdokumentumokat ugyancsak 2015. január 12-igközzéteszik a kiíró honlapján (www.vadex.hu) a pályázati felhívás kiegészítéseképpen.

A pályázatok bírálatra bocsátásának feltétele:

a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a szükséges mellékletek csatolása
c) a titkosságra vonatkozó feltételek tiszteletben tartása.

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelennek ítélt pályázatok anyaga az eredményhirdetést követő 30 napig átvehetőek a megadott címen.

A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi bírálati szempontok alapján történik:

  • Építészeti minőség
  • Természeti környezetbe való illeszkedés
  • Fenntarthatóság
  • Műszaki megvalósíthatóság, költségvonzat

A Bíráló Bizottság munkája és összetétele
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzést zárójelentésben rögzíti, azt átadja a Kiírónak, aki az abban foglaltak alapján teszi közzé a tervpályázat eredményéről szóló tájékoztatót.