palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Nyitány zeneszerzői pályázat

A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Budapest Főváros Önkormányzatának pénzügyi támogatásával zeneszerzői pályázatot hirdet Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója tiszteletére.


A Fővárosi Önkormányzat rangjához méltó módon kíván tisztelegni Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulója előtt, ezért az ünnepi év rendezvénysorozatában kiemelt helyet szán a pályázaton nyertes művek bemutatásának.

A pályázat kiírója és lebonyolítója: a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi támogatásával a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány.

A pályázati felhívás nyelve: magyar.
A pályázat tárgya, célja: Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi támogatásával a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány a „Budapest 150” ünnepi év alkalmából nyílt, jeligés zeneszerzői pályázatot ír ki olyan komolyzenei mű megírására, amely méltó módon idézi meg a 150 éves Budapestet, a három város egyesítését és a főváros összetett, kulturális-történelmi-urbanisztikai identitását, továbbá Budapest Főváros Önkormányzata – külön szerződésben részletezettek szerint – a főváros jelképéül használhatja.

Felhasználási jogokra, engedélyekre vonatkozó kitételek
Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Fesztiválzenekar és az I. helyezett mű szerzője / társszerzői (a továbbiakban: zeneszerző) az eredményhirdetést követően a mű felhasználási jogairól külön megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötnek az alábbi pontokban részletezettek szerint. A felhasználási jogokat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztiválzenekar a Megállapodás aláírásával szerzi meg.
A pályázó zeneszerző a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy – I. helyezett nyertes pályázata esetén – a Megállapodást megköti, továbbá kijelenti, hogy szerzőként teljeskörű szerződéskötési jogosultsággal rendelkezik, és ebben harmadik személy nem korlátozza.

 1. A pályázó zeneszerző tudomásul veszi, hogy a pályamű eredetiségével vagy felhasználási jogokkal kapcsolatos, harmadik személy részéről felmerülő kárigényért, jogért vagy egyéb követelésért zeneszerző áll helyt, és a felmerülő jogosultságokkal vagy esetleges követelésekkel összefüggő kötelezettségek Budapest Főváros Önkormányzatát vagy a Budapesti Fesztiválzenekart nem terhelik.
 2. A pályázó zeneszerző beleegyezik abba és engedélyezi, hogy I. helyezett nyertes pályázata esetén a pályaművét a Budapesti Fesztiválzenekar nyilvánosságra hozza és (ősbemutatóként) nyilvánosan előadja;
 3. A pályázó zeneszerző – I. helyezett nyertes pályázata esetén – pályaműve partitúráját és szólamanyagát a Budapesti Fesztiválzenekar, továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata vagy az általa megbízott szervezet részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja minden, a Megállapodásban szereplő felhasználási mód esetében;
 4. A pályázó zeneszerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy I. helyezett nyertes pályázata esetén az I. helyezéssel járó 2,0 millió Ft-os díj magában foglalja – a díj 50 %-aként – az alábbi felhasználási jogok ellenértékét:
  • da) a nyertes mű – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 24-25. § szerinti – első nyilvános előadása engedélyezésének (ősbemutató) vagyoni jogi ellenértékét, továbbá db) a Budapest Főváros Önkormányzata vagy az általa megbízott szervezet nem kizárólagos, Magyarország területén az eredményhirdetéstől számított 10 évre szóló – Szjt. 24-28. § szerinti – nyilvános előadási, nyilvánossághoz közvetítési és nyilvánossághoz történő továbbközvetítési felhasználási jogainak ellenértékét;
  • dc) a Budapesti Fesztiválzenekar és a Budapest Főváros Önkormányzata vagy az általa megbízott szervezet – Szjt. 18. § szerinti – többszörözésre, terjesztésre, sugárzásra, letöltést engedő, letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tételre vonatkozó jogát, továbbá a pályamű hang- és/vagy képfelvételen való rögzítésének jogát, felvétel előállítói jogát és a felvétel további felhasználási jogát (kiemelten imázsfilm és kommunikációs anyagok készítése, szignálzenéhez történő felhasználás) területi korlátozás nélkül, a pályamű teljes védelmi idejére;
  • dd) Budapest Főváros Önkormányzatát vagy az általa megbízott szervezetet illető, a pályamű partitúrájának és szólamanyagának – az ősbemutatót követő – további, e fejezet szerinti esetekkel összefüggő felhasználási jogainak térítésmentes engedélyezését.A pályázó zeneszerző tudomásul veszi, hogy I. helyezett nyertes pályázata esetén az a)-c) pontok szerinti felhasználásokon kívüli, egyéb felhasználás további, külön megállapodás(ok) tárgyát képezi.
 5. f) A pályázó zeneszerző tudomásul veszi, hogy I. helyezett nyertes pályázata esetén az a)-c) pontokban részletezetteken (személyhez fűződő jogai érvényesítésén és a felsorolt vagyoni jogok átruházásán) kívül, a Szjt. szerinti további igény érvényesítésére, további díjazásra vagy költség megtérítésére nem jogosult.

A pályázat jellege: Nyílt, jeligés, egyfordulós.

Pályázók köre: Pályázhat bármely természetes személy belföldről, határon túlról vagy külföldről, tekintet nélkül állampolgárságra, tartózkodási helyre, életkorra vagy igazolható végzettségre.

Kizárt pályázók köre: Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálatban részt vesz, a bírálatban részt vevők hozzátartozója vagy aki a bírálók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

Nevezési díj: nincs.

A pályázat benyújtásának módja:
A) A pályázatokat (partitúra) elektronikus úton kell benyújtani az alábbi címre: a zenemupalyazat@bfz.hu.

A pályázat jeligés. A mű címlapjára és a kotta 1. oldalára egy jeligét kell írni. Tilos a zeneszerző nevét vagy bármely információt, amelyből erre következtetni lehet, a kottaanyag bármely részén feltüntetni (A kiíró gondoskodik arról, hogy a zsűrihez csak a jeligés pályázati anyagok kerüljenek.)

A pályázat benyújtásának határideje (az elektronikus levél elküldésének utolsó napja): 2023. április 30.

A határidőkön túl érkezett vagy a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket a zsűri nem bírálja.

A pályázatok elbírálása:
A beküldött műveket szakmai zsűri értékeli.
Amennyiben a pályázatokat bíráló a zsűri nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, élhet a helyezés(ek) ki nem adásának vagy megosztásának jogával. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, visszavonására vagy módosítására.
Az elnyerhető díjak összege – díj megosztásának esetén kívül – nem módosítható.

A döntés határideje: A döntésre 2023. május 30. napjáig kerül sor.
A nyertesek névsora a www.budapest.hu, a www.bfz.hu weboldalalakon és a sajtóban kerül nyilvánosságra.

Elnyerhető díjak:

 • 1. helyezett: bruttó 2.000.000. Ft;
 • 2. helyezett: bruttó 1.500.000. Ft;
 • 3. helyezett: bruttó 1.000.000. Ft.

Amennyiben a pénzjutalom egyéb személyi juttatásként vagy önálló tevékenységből származó jövedelemként kerül számfejtésre, abban az esetben a fent jelzett összeget keretösszegnek kell tekinteni, mely összeg tartalmazza a kifizető részéről fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét is.

Bemutatás:
Az I. helyezett művet a Budapest 150 programsorozat részeként – várhatóan 2023 szeptemberében, a Hősök terén tartandó koncerten – a Budapesti Fesztiválzenekar mutatja be.

A zeneművel szemben megfogalmazott követelmények:
a) műfaja nagyzenekarra írott komolyzenei mű, ünnepi nyitány;
b) a mű nem foglalkoztathat énekes vagy hangszeres szólistát;
c) a műben nem szerepelhet elektronikus vagy rögzített zene;
d) a mű időtartama minimum 5, maximum 10 perc lehet. Az ettől eltérő terjedelmű műveket a zsűri bírálat nélkül kizárja.
e) a mű csak olyan saját, egyéni, eredeti jellegű mű lehet, mely még nem jelent meg nyomtatásban vagy valamely digitális platformon, nem mutatták be sem részleteiben, sem egészében, nem nyert díjat korábbi pályázaton és felhasználási jogával, így különösen annak terjesztési, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre vonatkozó jogával harmadik személy nem rendelkezik és nem is tart igényt rá.

A zenekar javasolt összetétele:

 1. ) 10 fafúvós, például: 2 fuvola (2. piccolo is), 2 oboa (2. angolkürt is) 3 klarinét (2. esz-klarinét is, 3. basszusklarinét is), 2 fagott (2. kontrafagott is);
 2. ) 8-10 rézfúvós, például: 4 kürt, 2-3 trombita, 3 harsona, 1 tuba
 3. ) 3-5 egyéb hangszer, például: timpani + 1-2 ütős + hárfa vagy zongora, cseleszta
 4. ) vonósok: 12-10-8-6-4.

A megadottnál több hangszer nem használható, kevesebb azonban lehet – még megtartva a szimfonikus zenekar kereteit.

A pályázat tartalmi követelményei:

Elektronikusan benyújtandó anyagok:
1. partitúra;
2. nyilatkozat, amelyben a zeneszerző tanúsítja, hogy a mű vagy annak részlete, amellyel pályázik, még semmilyen formában (bemutató, kottakiadás, hangfelvétel) nem került nyilvánosságra;
3. a zeneszerző nevét és adatait (lakcím, személyi igazolvány száma, bankszámlaszáma, e-mailcíme és mobiltelefonszáma) tartalmazó dokumentum.

A koncerten bemutatandó, I. helyezett művel összefüggő, további követelmény:
Zenekari szólamok benyújtása legkésőbb 2023. június 15. napjáig.

A pályázat formai követelményei:
1. egy zeneszerző egy művel pályázhat (önálló művel vagy társszerzőként);
2. társszerzők pályázhatnak (de a társszerző önálló művel már nem pályázhat);
3. kizárólag számítógépes kottaíró programmal készített kottaanyag nyújtható be

A pályázó zeneszerző a pályázat benyújtásával
a) tudomásul veszi, hogy a pályázati kiírás feltételei magára nézve kötelezőek;
b) tudomásul veszi, hogy a bírálati eljárás során született döntés ellen kifogással nem élhet;
c) tudomásul veszi, hogy a pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója kizárólag a pályázat lebonyolítása és annak időtartama alatt, továbbá – nyertes mű esetén – szerződéskötés céljából kezeli.

Letölthető dokumentum

BFZ_zeneszerzői_pályázati_kiírás_végleges

Kapcsolattartó:
A pályázati felhívásról további információ a zenemupalyazat@bfz.hu címen kérhető.