palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

design LAB – Gyártásfejlesztési inkubációs pályázat gyártók és designipari kreatív szakemberek közötti együttműködések elősegítése érdekében

A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt., pályázatot hirdet gyártók részére designerek bevonásával készült szériában gyártható termékek fejlesztésére. A design LAB inkubációs programon belül meghirdetett pályázat keretében a kiválasztásra kerülő gyártók lehetőséget kapnak designer közreműködésével megvalósított, saját fejlesztésű, szériában gyártható termék kifejlesztésére.

A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a pályázat során kiválasztásra kerülő gyártók által benyújtott gyártási projekttervek és az ehhez társuló designerek kreatív együttműködésében olyan, a későbbiekben sorozatgyártásban is megvalósítható, a gyártó harmadik felet nem sértő, saját ötletén alapuló szériában gyártható termékek szülessenek, melyek ösztönzőek, példaértékűek a szakmában működő szereplők számára és a későbbiekben hazai és nemzetközi platformokon is bemutatásra kerülhessenek.

Ágazati cél
A gyártók saját termékfejlesztésének kiemelt szerepét és annak gazdaságélénkítő jelentőségét szem előtt tartva, a Támogató célja, hogy a magyar gyártók és designerek közötti szorosabb együttműködésre ösztönözve mindkét fél szakmailag és üzletileg minél sikeresebb legyen, mind a hazai, mind a nemzetközi piacon, hozzájárulva ezáltal a hazai kreatívipar teljesítményének növeléséhez, Magyarország nemzetközi designipari pozíciójának erősítéséhez és exportjának növeléséhez.
A cél elérése érdekében Támogató úgynevezett „Speed Dating” szakmai rendezvényt szervez, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a designerek és gyártók számára, hogy megismerkedjenek és projekt alapon összekapcsolódjanak. A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvényről további részletek a www.hfda.hu/designLab URL címen érhetők el.

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 100.000.000 forint.

Az igényelhető támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft.
A támogatás mértéke: 100%.

TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

 1. Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
  • Szériában gyártható termék fejlesztése
 2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
  • A szériában gyártható termék előállításához és/vagy a sorozatgyártáshoz szükséges új eszközök, gépek beszerzése
  • A szériában gyártható termék előállításához és/vagy a sorozatgyártáshoz szükséges immateriális javak beszerzése

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Felhívás keretében a B.1 pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, MŰSZAKI SZAKMAI TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
A támogatott projekt eredményeként létrejövő szériában gyártható termék kizárólag az alábbi TEÁOR besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések esetében támogatható:

 • 3109 Egyéb bútor gyártása
 • 3101 Irodabútor gyártása
 • 3102 Konyhabútorgyártás
 • 2740 Villamos világítóeszköz gyártása
 • 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 • 1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 • 1393 Szőnyeggyártás
 • 1320 Textilszövés
 • 1330 Textilkikészítés
 • 2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
 • 2370 Kőmegmunkálás
 • 2341 Háztartási kerámia gyártása
 • 2313 Öblösüveggyártás

A pályázónak a pályázati dokumentumban (1. sz. melléklet Pályázati adatlap) egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy a meghatározott TEÁOR lista szerinti tevékenységek közül mely kategóriában kívánja pályázatát benyújtani szériában gyártható termék elkészítésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázatban csak egy TEÁOR besorolás szerinti tevékenység jelölhető meg, amely tevékenységnek a pályázat benyújtásakor szerepelnie kell a pályázó cégkivonatában. Egy gyártó csak egy pályázatot nyújthat be jelen pályázati felhívásra.

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél a felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket használ fel, amelyekre vonatkozóan a felhasználási jogokkal maga a pályázó teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A pályázó kizárólag saját szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást követően válnak ismertté, akkor a pályázó köteles visszalépni a kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.
Támogatás a pályázati felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a pályázati felhívás megjelenését követő naptól saját felelősségre megkezdhető. A projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a Támogatói okiratban rögzített dátumától lehetséges.

A támogatott projekt kezdési időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:

 • a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja,
 • a tevékenység végrehajtásában résztvevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont,
 • az aláírt és a szállító részéről visszaigazolt, vagy az előzetes ajánlatra írásban adott megrendelés.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül a következők szerint:

 • a szériában gyártható termékre vonatkozó ismertető kiadvány megjelenésének napja.

A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a szakmai megvalósítást követő 60 nap.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
A kedvezményezett a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.

Az alábbi vállalások kötelezően megvalósítandók minden támogatott projekt esetében:
– Szériában gyártható termék létrehozása

Pályázó vállalja, hogy a záró pénzügyi beszámoló benyújtásáig szériában gyártható terméket állít elő.
– Kiállításokon, vásárokon való megjelenés

Pályázó vállalja, hogy Támogató esetleges felkérésére 3 hazai és/vagy nemzetközi kiállításon, vagy vásáron megjelenik a projekt keretében kifejlesztett termékkel. Az egyidejű megjelenések biztosítása érdekében pályázó vállalja, hogy egy adott időpontban legalább 2 terméke rendelkezésre fog állni. Pályázó Támogató felkérését nem köteles elfogadni, amennyiben adott megjelenés aránytalanul nagy ráfordítást kívánna meg Pályázó részéről.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt keretében beszerzett eszközöket és a kifejlesztett szériában gyártható terméket a Támogatói okiratban szereplő projekt fizikai zárás dátumától számított legalább három évig fenntartja.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a Támogatói okiratban vállalt kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel, valamint a kötelezettségek teljesülését alátámasztó dokumentumokba való betekintéssel ellenőrizze.

BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Támogató a támogatói döntés meghozatalakor, az adott projekt kockázatosságának függvényében, egyedi döntés keretében a pályázót biztosíték nyújtására kötelezheti, ennek hiányában az Ávr 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján a pályázó nem köteles biztosítékot nyújtani.

SAJÁT FORRÁS
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉG
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a kedvezményezett feladata.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen Felhívásra pályázatot nyújthatnak be Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozások és kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek

 • kereskedelmi forgalomban kapható termékeket gyártanak,
 • minimum 2 teljes lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott) üzleti évvel rendelkeznek,
 • 113, 114, 117, 226, 231 GFO kóddal rendelkeznek.

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 • amely nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság követelményének,
 • amely csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban,
 • amellyel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:
  • a zsűri tagja, vagy a zsűritagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározottak szerinti hozzátartozója,
  • olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezek hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • amely a Pályázatban valótlan adatokat közöl.

A fentieken túl csekély összegű támogatás esetében nem nyújtható támogatás:

 1. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/ EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
 2. a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
 3. a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
 4. harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 5. az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
 6. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

A PROJEKTRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS KIZÁRÓ OKOK

A C.2 pontban bemutatott korlátozások mellett nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely

 •  nem elérhető a közösségi média platformjainak valamelyikén, vagy nem rendelkezik működő (elérhető) honlappal,
 • nem rendelkezik a pályázat keretében kifejlesztendő szériában gyártható termék sorozatgyártásához szükséges termelő kapacitásokkal és a pályázat keretében sem tervezi azt beszerezni.

A támogatás formája: elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő költségvetési támogatás

A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG ÁLLAMI TÁMOGATÁSI JOGCÍM ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA
A jelen Felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

ELŐLEG
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű, egy összegben lehívható támogatási előleget biztosít.

Letölthető dokumentumok

Speed dating részletei:

Az online Speed dating eseményt 2020.06.10-én rendezi meg az Ügynökség, melyre a  designlab@hfda.hu e-mail címre küldött levélben tudnak a gyártók és tervezők előzetesen regisztrálni.

Speed dating gyártói regisztráció határidő: 2020.05.25.

Speed dating tervezői jelentkezés leadása a megnevezett gyártóhoz: 2020.06.02.

Az online eseményen való részvétel regisztráció köteles, melynek részletei hamarosan külön hír formájában is elérhetőek lesznek a weboldalon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező Pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati felhívás és mellékletei a www.hfda.hu/designLab URL címen érhetők el. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A Pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 példányban elektronikus adathordozón (pendrive), zárt csomagolásban, postai úton ajánlott küldeményként, vagy személyesen a következő címre kell benyújtani:

MAGYAR DIVAT & DESIGN ÜGYNÖKSÉG NZRT.
1126 Budapest, Istenhegyi út 18.

Személyes benyújtás esetén a pályázatokat a következő időpontokban lehet leadni:

• 2020 június 22-én 10:00 órától 16:00 óráig
• 2020 június 29-én és 2020 június 30-án 10:00 órától 16:00 óráig

Kérjük, hogy a borítékon jól látható módon tüntesse fel a „Design Lab – Inkubációs program” elnevezést, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus adathordozón (pendrive) benyújtott Pályázati adatlapon és mellékleteiben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Pályázati adatlap és mellékletei tekintendők hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap és mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

Jelen felhívás esetében a pályázatok benyújtásának határideje
2020. július 3.

A pályázat benyújtásának az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott küldeményként postára adták, személyes benyújtás esetén pedig az átvételi igazolás kiállításának dátuma.
A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs.

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS
Támogató lehetőséget biztosít a pályázók részére a Felhívással kapcsolatosan felmerülő kérdéseik elküldésére a designlab@hfda.hu elektronikus levelezési címre.
Támogató a beérkezett kérdésekre legkésőbb 3 munkanapon belül köteles válaszolni.

design LAB – Gyártásfejlesztési inkubációs pályázat gyártók és designipari kreatív szakemberek közötti együttműködések elősegítése érdekében