palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat

70%-os támogatás mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására. A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztésekre 5 millió Ft – 153,5 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásra lehet pályázni. A pályázatok 2020 május 29-től benyújthatók.

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.8-20

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1300-1600 db.

A támogatás formája
A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, az alábbi feltételek szerint.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

 • az összes elszámolható költség 70%-a.
  A visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.
  Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan10 minimum 5 fő volt,
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

Jogi forma szerint:
a) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek
b) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érhetik el).
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 • Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)
 • Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),
 • Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)
  Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Kötelező vállalások

1. 90%-os foglalkoztatás megtartás
Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető akkor, ha a projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi 2020. március 11. napnál. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani.

Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.
Projekt fizikai befejezésének minősül: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték.

Biztosítékok köre
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdése szerint – tekintettel a visszatérítendő támogatási forma alkalmazására – jelen Felhívás keretében biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint – legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk

 1. Az 1. a) értékelési szempontnak való megfelelés alátámasztására szolgáló tanúsítványnak / arany vagy ezüst minősítésnek a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell állnia. A felsorolt alátámasztó dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek, illetve a megvalósítási helyszínen ellenőrizhetőek.
  • 1.a) értékelési szempontok:
   • Azon vállalkozások, amelyeket a Magyar Multi Program I. (GINOP-1.1.4-16) szakértői testülete értékelt és rendelkezik az erről szóló tanúsítvánnyal. Nem támogathatók azon vállalkozások, amelyek a GINOP-1.1.8-19, GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20 vagy GINOP-1.2.11-20 felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtottak be.
   • Azon vállalkozások, amelyek a GINOP 1.1.3-16 projekt keretében ezüst vagy arany minősítést szereztek.
   • Azon vállalkozások, amelyek 2020-ban támogatási kérelmet nyújtottak be az Irinyi Terv megvalósulását szolgáló Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai programba, és rendelkeznek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja, hogy megfelelnek az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program kritériumrendszerének.
   • Azon vállalkozások, amelyek 2020-ban támogatási kérelmet nyújtottak be az Irinyi Terv megvalósulását szolgáló Beszállító-fejlesztési Programba, és rendelkeznek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiállított tanúsítvánnyal, mely igazolja, hogy megfelelnek a Beszállító-fejlesztési Program kritériumrendszerének.
    Fenti négy feltétel egyikének teljesülése esetén jár a maximális 10 pont jelen értékelési szempontra.

Eredményességi mérés
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Az eredményességi méréshez kapcsolódó információk

 1. Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása
  1. A vállalkozás igénybe vett vállalati megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást. A pályázónak az IFKA honlapján listázott, a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott, vállalati megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást igénybe kell vennie.
   Ezen programok, tevékenységek bármelyikén való részvétel megfelel a követelmény teljesítésének. A több programon való részvétel nem jelent többlet pontot, de nem is kizárt, amennyiben a pályázó térítésmentesen kíván további tudásalapú szolgáltatáshoz jutni.
   A pályázó részvételét az adott programon a programgazda által kiállított igazolás dokumentálja.
 2. Fejlesztési terv
  Amennyiben a pályázó fejlesztési tervet kíván készíteni, azt az IFKA által rendelkezésre bocsátott önértékelő kérdőív eredményei alapján kell az IFKA szakértőivel együttműködve összeállítania.
  A fejlesztési terv készítéséhez az IFKA által összeállított, általános útmutatót és követelményrendszert kell alapul venni. A fejlesztési terv elkészítéséhez az IFKA valamennyi szakaszban térítésmentes támogatást biztosít, amelyet nem kötelező igénybe vennie a pályázónak, de segítséget nyújt a fejlesztési tervhez.
  A fejlesztési tervet az IFKA minősíti, amely során a szervezeti diagnosztika eredményei és a fejlesztési terv közötti koherenciát vizsgálják. A minősített fejlesztési terv a tevékenység igazolását is jelenti egyben.
 3. Megvalósított fejlesztések
  Megvalósított fejlesztésnek a GINOP-1.2.8-20 felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb egy évvel megkezdődött fejlesztés fogadható el.
  A feladat teljesítésének igazolása kétféleképpen történhet:

  • Saját felelősségre történő nyilatkozat: a pályázónak nyilatkozni kell, hogy mely területeken végzett fejlesztést és pontosan mit, és ezt megfelelően részletezett alvállalkozói számlával vagy saját teljesítésről szóló belső elszámolással kell igazolni. A nyilatkozatot a fejlesztést igazoló személynek is alá kell írnia, vagy a fejlesztést végző szolgáltató részéről a fejlesztést igazoló dokumentumot, tanúsítványt kell csatolnia.
  • A fejlesztések módszeres bemutatása: a pályázó a tényleges fejlesztés igazolását úgy is megteheti, hogy az IFKA erre vonatkozó módszertani útmutatója alapján mutatja be a fejlesztést és annak megvalósulásáról a fejlesztés tartalmának áttekintése alapján az IFKA ad ki igazolást.
 4. A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg
  Az eredményességmérés időpontja (1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés tárgyidőszak vége és 2020. április (bázis időpont) közötti időszakra vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszám és a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám alapján.
 5. Bevétel alakulása
  Az eredményességmérés időpontját közvetlenül megelőző, utolsó lezárt üzleti év és a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év (bázis év) egyszerűsített beszámolója alapján.

Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. Kedvezményezett a visszafizetési arányáról a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap tájékoztatást.
A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek. A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására.

Letölthető dokumentum

GINOP-1.2.8-20_Felhivas

Segédletek

 

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges.

 

Bővebb információ:
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30:14:00 óráig fogadják hívását.