palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyházi célú program-típusú támogatások

Az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire. Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása leszögezi „…a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.”

Az Alaptörvény elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, becsüli országunk különböző vallási hagyományait, deklarálja, hogy az „állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal.”[Magyarország Alaptörvénye VII. cikk (2)]

Az egyházakról szóló sarkalatos törvény preambuluma kimondja, hogy „A magyarországi egyházak és vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, (…) jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó egyházak és vallási közösségek tevékenységét is.[2011. évi CCVI. törvény preambulum]

Mindezek fényében a Nemzeti Együttműködés Kormányának javaslatára Magyarország Országgyűlése olyan 2012. évi költségvetési törvényt fogadott el, amely megteremti a közjó előmozdítására hivatott, az összmagyar társadalom javát szolgáló konkrét egyházi kezdeményezések állami támogatási lehetőségét és lehetővé teszi a 2011-es évben megkezdett programok folytatását. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján az alábbi forrásokra nyújtható be egyedi támogatási kérelem:

Támogatott területek

 • 20/5/1/2 Egyházi kulturális programok támogatása
 • 20/5/2/2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és iskola)
 • 20/5/5/2 Egyházi szórványprogramok támogatása
 • 20/5/5/3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)
 • 20/5/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások.

(Az előirányzatra kattintva a támogatható tevékenységek köre részletesen megjeleníthető)

Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • Egyházak és intézményeik KSH 55

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházi jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek.

 • Külföldi magyar egyházi szervezetek

Támogatási kérelem beadásának határideje: 2012. március 14.

A támogatási kérelem benyújtása: Az Adatlap egyházi célú költségvetési támogatás igényléséhez 2012. dokumentumot 1 eredeti példányban –hiánytalanul kitöltve – az alábbi címre kell benyújtani:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály
Budapest
Kossuth tér 2-4.
1055

Támogatási kérelem kizárólag a hiánytalanul kitöltött Adatlap papír alapú beérkezése esetén fogadható be.

Az elektronikusan kiöltött Adatlapot az alábbi e-mail címre is kérjük megküldeni:

egyhazi.programtamogatasok@kim.gov.hu

Letölthető dokumentumok

Adatlap egyházi célú program-típusú költségvetési támogatás igényléséhez

Felhívás az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségei

A támogatói döntés:
A támogatási kérelmet benyújtókat a támogatói döntést követően 15 napon belül írásban tájékoztatjuk. A támogatás egyedi döntést követően, támogatási szerződés alapján a záró beszámoló elfogadását követően utófinanszírozásként, különösen indokolt esetben utólagos elszámolás melletti előfinanszírozásként kerül átadásra.

Az Adatlappal és Felhívásunkkal kapcsolatos további tájékoztatás a +36 (1) 795-5337es telefonszámon kérhető.

Támogatható tevékenységek köre részletesen:

1. Egyházi kulturális programok támogatása (20/5/1/2)

 • Az előirányzat támogatást nyújt a kiemelten közösségépítő jellegű, elsősorban az ifjúság nevelését, valamint a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvényekhez, kulturális programok lebonyolításához. Ennek keretében támogathatóak az ifjúsági zenei rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, egyházközségek, plébániák és gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, egyházzenei fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei is.
 • Az előirányzat támogatást nyújt az egyházi kulturális rendezvények, programok hangsúlyos megjelenítését elősegítő – e tekintetben a kulturális marketing eszközeit is igénybe vevő – kezdeményezésekhez.
 • Az előirányzatból támogathatóak az egyházi kulturális tevékenységgel szorosan összefüggő beruházások, különös tekintettel közösségi házak, ifjúsági központok kialakítása, illetve a meglévők infrastruktúrájának javítása.
  • Az előirányzat – az egyházi kulturális rendezvények, programok technikai infrastruktúrájának kialakításához – nagyértékű tárgyi eszköz vásárlására, valamint az egyházi kulturális rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó kiegészítő berendezések, felszerelések beszerzésére és beépítésére is forrást biztosít.
  • A működési, valamint a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntést követően, támogatási szerződés alapján utófinanszírozásként, vagy kivételesen, különösen indokolt esetben előfinanszírozásként kerül átadásra.
  • A támogatáskezelés lebonyolításában – megállapodás alapján – a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő működik közre.
  • A 2012. évi előirányzat összege 50 millió forint.

 2. Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) (20/5/2/2)

 • Az előirányzat támogatást biztosít az egyházi szervezetek által indított képzések, ifjúsági klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú oktató-nevelő tevékenységek, egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, diákkörök, hitéleti tematikájú vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok, sporttevékenység) költségeihez.
 • Az előirányzat azokhoz a közvetlenül vagy közvetve az oktatást szolgáló egyházi épületek infrastruktúrájának korszerűsítéséhez is támogatást nyújt, amelyek jellegük miatt oktatási intézmény kategóriában nem jutnak támogatási forráshoz, melyek elsősorban a hitéleti oktatást, képzést megvalósító intézmények, valamint a „közösségi tér”-ként használható, komplex funkcionalitású épületek.
  •  A támogatásból részesülhetnek az ifjúsági központok, konferencia központok, valamint az ifjúsági, nevelési, oktatási létesítmények beruházásai, felújításai és eszközbeszerzései is.
  • A működési, valamint a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntést követően, támogatási szerződés alapján utófinanszírozásként, vagy kivételesen, különösen indokolt esetben előfinanszírozásként kerül átadásra.
  • A támogatáskezelés lebonyolításában – megállapodás alapján – a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő működik közre.
  • A 2012. évi előirányzat összege 200 millió forint.

 3. Egyházi szórványprogramok támogatása (20/5/5/2)

 • Az előirányzat elsősorban a határon túli szórványban élő és a magyarság megmaradását biztosító egyházi közösségek részére olyan programok, tevékenységek támogatására nyújt lehetőséget, amelyeket a szórványban működő egyházi intézmények a szórványban lévő magyar nyelvű hitélet megmaradásának és fellendülésének elősegítésére végeznek.
 • Támogatásban részesülhetnek a szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására. Kiemelten azon egyházi szórványprogramok részesülnek támogatásban, amelyek a kárpát-medencei magyar egyházi kapcsolati háló stratégiai célként való megerősítését szolgálják.
 • Az előirányzat támogatást biztosít az olyan programokra is, amelyek segítik a magyarországi szórvánnyá vált, elnéptelenedő vagy a lakótelepi közösségekben közösségi kapcsolataikat elvesztő közösségek körében működő egyházi tevékenységek hatékonyságát.
 • Az előirányzatból támogatásban részesülhetnek a hitéleti, pasztorációs, valamint ifjúsági programok és az egyházi alternatív oktatási tevékenységek, képzések (esti gimnáziumok, hétvégi magyar nyelv- és történelemoktatás), illetve a médiával kapcsolatos programok is, ha ezek kifejezetten szórványterületen jelennek meg.
 • Az előirányzat forrást biztosít az új szórványgyülekezetek megalakulásának segítéséhez, egyszeri és kiemelt támogatás nyújtásával közösségi ház, lelkészlakás vagy plébánia létesítéséhez, valamint a már meglévők korszerűsítéséhez, felújításához, továbbá komplex funkcionalitású közösségi házak létrehozásához.
 • A működési, valamint a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntést követően, támogatási szerződés alapján utófinanszírozásként, vagy kivételesen, különösen indokolt esetben előfinanszírozásként kerül átadásra.
 • A támogatáskezelés lebonyolításában – megállapodás alapján – a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő működik közre.
 • A 2012. évi előirányzat összege 200 millió forint.

 4. Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex  programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) (20/5/5/3)

 • Az előirányzatból támogathatók az egyházi szociális, karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató, képző, illetve átképző „központok” működési költségei. Kiemelt prioritásként jelenik meg a leghátrányosabb helyzetű térségek, közösségek felzárkózása programjaiban, valamint a közfoglalkoztatás programjaiban való egyházi részvétel ösztönzése és segítése.
 • Az előirányzatból támogathatók továbbá a hátrányos helyzetű közösségek, települések, térségek felzárkózását segítő egyházi programok, kezdeményezések fejlesztési, beruházási projektjei is, különösen a munkaerő piaci átképzést megvalósító intézmények infrastrukturális fejlesztése.
 • Az előirányzatból támogathatók az egyházi szociális, karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények hitéleti, karitatív, oktató, képző, illetve átképző „központok” beruházási és felújítási költségei is.
 • A működési, valamint a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntést követően, támogatási szerződés alapján utófinanszírozásként, vagy kivételesen, különösen indokolt esetben előfinanszírozásként kerül átadásra.
 • A támogatáskezelés lebonyolításában – megállapodás alapján – a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő működik közre.
 • A 2012. évi előirányzat összege 200 millió forint.

 5. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20/5/7)

 • Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja, a vallási turizmusban jelentős egyházi ingatlanok vonzerőfejlesztésére, látogathatóvá tételére biztosít támogatást. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó képességének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.
 • A költségvetési támogatás a kötelezettségvállalói döntést követően, támogatási szerződés alapján kerül folyósításra, utófinanszírozás, vagy kivételesen, különösen indokolt esetben előfinanszírozás formájában.
 • A támogatáskezelés lebonyolításában – megállapodás alapján – a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő működik közre.
 • A 2012. évi előirányzat összege 1.350 millió forint.

 

Forrás: kormányzati portál