palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Élelmiszeripari technológiai Beszállító-fejlesztési Program

A Program célja a hazai élelmiszeralapanyag termelést, illetve élelmiszerfeldolgozást célzó gép és eszközgyártás fejlesztésének támogatása az importfüggőség csökkentésére, a hazai kapacitások növelésére. A hazai élelmiszer-alapanyag termelést, illetve élelmiszer-feldolgozást célzó technológiák beszállítóinak segítése a magasabb hozzáadott értéket teremtő folyamatok alkalmazására, új termékek és szolgáltatások előállítására, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, Ipar 4.0 technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatási-fejlesztési tevékenységgel.

Támogatásban részesíthetők köre
Támogatási kérelmet kizárólag beszállítóként működő vállalkozások nyújthatnak be.

Támogatást igénylők azon vállalkozások lehetnek,
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,
b) amelyek mikro-, kis-, közép vagy nagyvállalkozásnak minősülnek,
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő a legutolsó lezárt teljes üzleti év alapján,
d) amelyeknek a nettó árbevétele legalább 40 millió forint, a legutolsó lezárt teljes üzleti év alapján.
Lezárt üzleti évvel még nem rendelkező vállalkozás akkor igényelhet támogatást, amennyiben kapcsolt vállalkozás adataival tudja teljesíteni a feltételeket.

Jelen felhívásban beszállítónak minősül az a vállalkozás, amely jelen felhívás 4. Szakmai jogosultsági kritériumok pontjában felsorolt célterületek legalább egyikén alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy know how-t és/vagy teljes eszköz/végtermék/technológiai megoldás összeállítást fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze élelmiszeripari gyártó vagy termelő vállalkozás számára.
Továbbá beszállítónak minősül az a vállalkozás, amely élelmiszeripari gyártó vagy termelő vállalkozás által előállított termék / szolgáltatás előállításához nélkülözhetetlen, ahhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatást nyújt ismétlődő, folytonos jelleggel (ide nem értve a cég napi szintű üzemeltetéséhez – például bérszámfejtés, takarítás – kapcsolódó szolgáltatásokat).
Beszállító és integrátor vállalkozás közötti együttműködési megállapodás bemutatására nincsen szükség.

Földrajzi lefedettség: A felhívás az ország teljes területét lefedi

Szakmai jogosultsági kritériumok
A fejlesztett tevékenység az élelmiszeripar alábbi célterületeinek valamelyikéhez kell, hogy kapcsolódjon:
a) Környezetkímélő és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő gépek, eszközök és technológiák.
b) Állattartás eszközei és technológiák.
c) Precíziós gazdálkodást elősegítő alaptechnológiák.
d) Élelmiszeripari technológiák és eszközök, továbbá olyan műveletek, folyamatok és logisztikai tevékenységek, amelyek a nyersanyag fogyasztóhoz történő eljuttatását valósítják meg. Egyaránt támogathatóak részfolyamatokhoz kapcsolódó, akár kisebb léptékű fejlesztések (például feldolgozást nem igénylő mezőgazdasági termékekhez, nyersanyagokhoz, feldolgozáshoz kapcsolódó fejlesztések), valamint akár a teljes vertikumhoz kapcsolódó technológiafejlesztés is, de kizárólag olyan fejlesztés támogatható, amely eredményeként valamilyen gyártmány (gyártás), technológia, know-how fejlesztése valósul meg.

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

A Beszállító-fejlesztési Program keretében támogatást igénylők részére abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben:

 1. a támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, b) a projekt elszámolható összköltsége
  1. legfeljebb a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti az éves beszámoló szerinti árbevételének kétszerese,
   vagy
  2. legfeljebb akkora, mint a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege,
 2. a támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projektbefejezését követő 3 évig (nagyvállalatok esetében 5 évig) fenntartja, áttelepítést nem kérelmez és hajt végre, és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
 3. a támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a projekt megvalósításához szükséges költségek forrását a Támogató számára be kellmutassa, melyről nyilatkozatot szükséges becsatolnia. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül,
 4. a támogatást igénylő, ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak, köteles a támogatás észszerű és hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata,
 5. támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő írásbeli támogatási kérelmet terjeszt elő, együttműködik a Támogatóval, projekttervét a konzultációs időszakban előzetesen bemutatja,
 6. a projekt keretében létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a projekt keretében a létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé , bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén e jogviszony fennállásának idejére a Kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

A támogatható tevékenységek
a) Technológiafejlesztés.

b) Információs technológiafejlesztés.

c) Kapcsolódó gyártási licenc és knowhow beszerzések.

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés).

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: a fejlesztési projekt megvalósításához szükséges tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált minősített szakértőktől vagy tanácsadóktól.

f) Képzési szolgáltatások igénybevétele

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, amelyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

h) Kísérleti fejlesztés (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 25%áig).

A támogatás jellemzői
A Élelmiszeripari technológiai Beszállítófejlesztési Program keretében rendelkezésre álló forrás 8 000 000 000 forint, azaz nyolcmilliárd forint.

A támogatás összege
A támogatás legkisebb igényelhető összege 20 millió forint, maximális összege 3 000 millió forint kedvezményezettenként. A támogatás pontos összege a támogatói okiratban kerül meghatározásra.

A támogatás intenzitása: 3550%

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

 

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás_elip_tech_bfp_2022

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. március 11. napján 12 órától 2022. március 31. napján 24 óráig van lehetőség