palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás

A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 76 millió Ft-os keret összegben biztosít vissza nem térítendő támogatást a főváros területén található építészeti értékek megőrzésére, értékmegőrzéshez kapcsolódó felújítási és állagmegóvási munkálatokra. A pályázat kiemelten támogatja a főútvonalak mentén lévő épületek homlokzatának, illetve földszinti sávjának felújítását, rendbetételét. Ennek megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése, eredeti állapot szerinti felújítása, a reklámhordozók hatályos szabályok alapján és örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása és az eredeti homlokzat-architektúra helyreállítása mind támogatható.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata többek között a kiemelt kulturális örökség védelme. Budapest Főváros Közgyűlése ezen feladatának eleget téve, a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja, ennek érdekében létrehozza az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás”-t. Budapest Főváros Önkormányzata 2018-ban 76 millió Ft-os keret összegben biztosít vissza nem térítendő támogatást, amely utófinanszírozással használható fel.

A Fővárosi Közgyűlés jelen Támogatás meghirdetésével egyablakos pályázati eljárást kíván lefolytatni, a korábban három külön pályázat kiírása helyett („Építészeti Értékvédelmi Támogatás”, „Műemléki Keret” és „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása”).
Pályázók a Támogatás hatálya alá eső épületekkel, a kiírásban megjelölt munkákra, a kiírásban megjelölt mértékig pályázhatnak. Támogató a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelés alapján bírálja el. Az egyes pályázatokra adható támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

A pályázat célja
Támogató olyan munkák megvalósulását kívánja elősegíteni, amelyek az építészeti értékek megőrzésére irányulnak, és azokat az értékmegőrzéshez szorosan kapcsolódó felújításokat és állagmegóvási munkákat, amelyek az épületek rendeltetésszerű használatához szükségesek.

Támogató ezen pályázatával különösen támogatni kívánja a főútvonalak mentén lévő épületek homlokzatának, illetve földszinti sávjának felújítását, rendbetételét. Ennek megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése, eredeti állapot szerinti felújítása, a reklámhordozók hatályos szabályok alapján és örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása és az eredeti homlokzat-architektúra helyreállítása mind támogatható.

Pályázók köre

 • A Támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.
 • Az örökségvédelem alatt álló, a társasházakról szóló törvényben meghatározott társasházak és a lakásszövetkezetekről szóló törvényben meghatározott lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek
  tulajdonosi közösségei akkor nyújthatnak be pályázatot, ha az épületeik 25 évnél régebben épültek, teljes felújításukra azóta nem került sor és legalább 2 lakásból állnak.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé.

Támogatható munkák

A) MINDEN PÁLYÁZÓ esetében támogatható:

 • Közterületről látható, arculatot, utcaképet meghatározó, építészeti értéket hordozó részek, mint
  • épületek földszinti sávjának felújítása, rendbetétele,
  • teljes homlokzat helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései,
  • különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó homlokzatrész, nyílászáró, terasz, tető, előtető felújítása,
  • különleges építészeti értéket képviselő egyéb építmény elem felújítása: pl. kerítés, kapuzat, kertépítészeti elem,
  • épület tartozékok felújítása: pl: szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas elemek, öntöttvas és spiáter díszítmény.
  • nyílászárók teljes homlokzatot érintő egységes felújítása, cseréje (a műanyag nyílászáró nem támogatható),
  • különleges építészeti értéket képviselő kapualj, lépcsőház felújítása.
 • B) Az A) pontban írtakon túl KÖZINTÉZMÉNYI FUNKCIÓT BETÖLTŐ ÉPÜLET esetében támogatható továbbá:
  • a látogatható terekben a belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékkel rendelkező részek (kapualj, lépcsőház, belső közös terek, udvar, az épület részét képező berendezések, kertépítészeti elemek) felújítása.
 • C) Az A) pontban írtakon túl műemléki egyedi vagy területi védelem alatt álló TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetében támogatható továbbá:
  • tető szerkezetének és héjalásának felújítása, ehhez kapcsolódóan tűzfal, oromfal felújítása műszaki, állékonysági problémák esetén,
  • tartószerkezeti elemek (pl. erkély, függőfolyosó) szerkezetének, továbbá függőfolyosó burkolatának felújítása,
  • homlokzatfelújítás keretében vízszigetelési hiányosságok megoldása,

Előny a pályázat elbírálása során

 • közterületről látható, különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó épületrész felújítása,
 • az alábbi főútvonalak mentén lévő egyes épületek teljes földszinti sávjának felújítása a portálok, reklámhordozók és a homlokzat-architektúra együttes rendbetételével:
  • Margit körút, Szent István körút, Teréz körút, Erzsébet körút, József körút, Ferenc körút,
  • Károly körút, Múzeum körút, Vámház körút,
  • Bajcsy Zsilinszky út,
  • Andrássy út,
  • Szabad sajtó út, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út Kossuth Lajos utcától a Nagykörútig tartó szakasza,
  • Baross utca Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza,
  • Üllői út Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza,
  • Bartók Béla út Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig tartó szakasza,
 • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Középülettervezési Tanszéke által – a Városépítési Főosztály iránymutatásával – készített „Nagykörúti Portálprogram” című nagykorut.budapest.hu webes felület figyelembe vétele, (A honlap azért jött létre, hogy segítse a pesti Nagykörút épületeinek egységes városképi látvány alapján történő megújítását, az értékes építészeti örökségek megóvását, és támogassa az igényes, vonzó városi kiskereskedelem megjelenését.)
 • a Főpolgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott, „Historikus városi szövet megújítása” című kezelési kézikönyv figyelembe vétele, és az „Ablakfelújítási Kalauz” című kiadvány felhasználása,
 • amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt, a pályázatonként kiosztható támogatás összegét (10.000.000 Ft) meghaladó az a munka, amelyet Pályázó támogatással kíván megvalósítani, úgy előnyt jelent a felújítási munka több évre tervezett ütemezése jelen pályázati elbírálásnál és a jövőben a Támogató által kiírt pályázatoknál egyaránt,
 • társasházak, lakásszövetkezetek esetében olyan felújítási, jókarbantartási és állagmegóvási munka, amely olyan leromlott állapotban lévő épületszerkezeti elem felújítását célozza, amely jelen állapotában veszélyezteti az épület rendeltetésszerű használatát vagy az épület építészeti értékének megőrzését,
 • a felújításra vonatkozó tervdokumentáció magas szakmai minősége, szükség esetén kiviteli terv mélységű részletrajzok, és műszaki leírás megléte,
 • a felújítással egyidejűleg az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően minden kültéri klímaegység, parabolaantenna, egyéb az eredeti állapottól eltérő épületgépészeti berendezés, és az adott területre vonatkozó szabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordozó eltávolításának vállalása; ezzel együtt annak vállalása, hogy később sem helyez el az épület építészeti értékét zavaró módon épületgépészeti berendezést a felújított homlokzaton,
 • a nyílászárók átalakítása egységes megjelenésűvé az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel, anyaghasználattal (műanyag nyílászáró nem megengedett), szükség esetén korszerű műszaki paraméterekkel, a portálok esetében esetleg az eredetitől eltérően fémszerkezettel,
 • magántulajdonban lévő épület felújításához kért támogatás,
 • a megpályázott munka költségeiből minél nagyobb arányú önrész vállalása.

Támogatás mértéke
Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott munka összköltségének 50%-a lehet.
A támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a 10.000.000 Ft-ot.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni, a pályázat keretében a Megállapodás megkötését követően megkezdett építési munkák számolhatók el.
A pályázaton elnyert támogatás az építési munkákra, az ahhoz szükséges, legalább építési engedélyezési szintű tervek készítésére, továbbá a kivitelezési munkák közvetlen költségeire (kiviteli terv, műszaki ellenőrzés) használható fel. Építési munka nélkül a tervezési költségek nem számolhatók el.
A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése a munkák elvégzését és elszámolását követően egy összegben történik.

Letölthető dokumentumok

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018_ Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
Épületfelújítás-ütemezési terv
Nyilatkozat összeférhetetlenségről
Megállapodásminta
Adatkezelési tájékoztató

Pályázatok benyújtása
A pályázatoknak 2019. január 31. napján 14:00 óráig kell beérkeznie a Főpolgármesteri Hivatalba.
A pályázat postán küldhető be a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy leadható személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A pályázati felhívással kapcsolatban, a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, emailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.
Telefonszám: +36 1 327 1728, +36 1 999 8061, +36 1 999 9417
Email cím: epiteszeti.oroksegvedelmi.palyazat@budapest.hu
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372. és 374. szoba
Műemléki egyedi vagy területi védelem alatt álló épületekről információ kérhető helyrajziszám alapján:
https://www.e-epites.hu/ ; https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ vagy +36 1 896 7778
Fővárosi helyi védelem alatt álló épületek listája megtalálható:
www.budapest.hu (a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet) https://geoportal.budapest.hu/home/alkalmazasok/epiteszeti-ertekvedelem/fovarosi-helyi-vedelem/
Kerületi helyi védelem alatt álló épületekről információ a kerületek Főépítészi Irodáin kérhető.
Nagykörút Portálprogram: http://nagykorut.budapest.hu
Historikus városi szövet megújítása c. kézikönyv (Kiemelt fejlesztési célok, kézikönyvek):
http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Varosfejlesztes.aspx
Ablakfelújítási Kalauz: www.budapest.hu
A pályázatokhoz beadásra kerülő tervdokumentációk készítése során – a magasabb szintű jogszabályokon túl – a kerületi szabályokat is figyelembe kell venni, amelyek a kerületi önkormányzatok hivatalos honlapjain elérhetők.
A Pályázók az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában foglaltak alapján a támogatási döntés ellen kifogást nyújthatnak be.

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás