palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat

Pályázat a vidéki térségekben működő települési önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, vagy létrehozásának megvalósítására.

A pályázat célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása. A felhívás hozzájárul a vidéki lakosság életminőségének javításához, ezáltal a népesség megtartásához, a helyi gazdaság fejlesztéséhez és élénkítéséhez. A Kedvezményezettek projektjeik megvalósításával a helyi vállalkozásoknak tudnak munkát és megélhetési lehetőséget biztosítani (őstermelők, helyi termék előállítók, szolgáltatók, stb.).

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-20

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-40 db.

A felhívás keretében nyújtott támogatás: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás maximális összege: 100 millió Ft

Támogatási intenzitás: a település besorolásától függően 75%-95%

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
  • Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.
  • Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.
 2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
  a) Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);
  b) mobil eszközök beszerzése esetén a 3.1.2.2. fejezet p) pontja szerinti fejlesztés;
  c) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
 3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
  A helyi termékértékesítő piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges:
  a) Helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, szociális és hatósági helyiségek, beleértve a vásárlói mosdókat, gombavizsgáló helyiséget is, stb.) felújítása, kialakítása, létrehozása;
  b) fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása;
  c) üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
  d) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;
  e) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;
  f) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.);
  g) a helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése (a jelen felhívás 5.5/III. pontjában foglaltak szerint);
  h) a felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
  A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek maximum 5 millió forintig támogathatók:
  i) Kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása.
  A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:
  j) Gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító gépjárművek (kivéve személygépjármű, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek);
  k) food truck beszerzése;
  l) a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (telekhatáron belül és a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon);
  m) parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények beszerzése.
 4. A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 10 %-áig támogathatóak:
  n) Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben még nem áll rendelkezésre);
  o) használati térelemek (pl. köztéri pad, korlát, hulladékgyűjtő edény stb.) beszerzése;
  p) vagyonvédelmet célzó beruházások (pl. kerítés, kamerarendszer stb.);
  q) a projekthez közvetlenül kapcsolódó kerékpártároló kialakítása;
  r) a projekthez közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs rendszerek beszerzése és kiépítése;
  s) szociális és hatósági helyiségek (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése (pl.: gombavizsgáló helyiség kialakítása, irodatechnikai eszközök és felszerelések beszerzése stb.).

Támogatást igénylők köre: Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek.

A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, vagy
b) dokumentálható, hogy a pusztán helyi jelentőségű, hatókörű a tevékenység, amelyek nem érintik az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet.

A projekt területi korlátozása
A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség ( 3. és 4. melléklet)
A Vidékfejlesztési Program értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Letölthető dokumentum

VP6-7.2.1.1.-20 Felhivas

TO_sablon_-helyi_termekertekesito_piacok_fejlesztese.pdf (pdf, 683 kb)

Pályázzon!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 2. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 • Első szakasz: 2020. november 2. – 2020. november 16.
 • Második szakasz: 2021. február 3. – 2021. február 17.
 • Harmadik szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.
 • Negyedik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.
 • Ötödik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.
 • Hatodik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.
 • Hetedik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat