palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) 2021-2027

A Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) a 201-2027-es fejlesztési időszakban szociális, kulturális és oktatási programokat fog finanszírozni. A HOP prioritási tengelyei az egészségügyi fejlesztések (1.), a XXI. századi köznevelés (2.),  a társadalmi felzárkózási fejlesztések (4.), szociális fejlesztések (5.), és az anyagi nélkülözés (Rászoruló személyek támogatása) és család- és ifjúságügyi fejlesztések (6.).

I. Az operatív program indokoltsága

Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja, hogy csökkentse a régiók fejlettségbeli különbségeit és megteremtse a hosszú távú gazdasági növekedés feltételeit valamennyi tagállamában. A kitűzött cél, azaz a közösségi kohézió elérése érdekében az egyes régiók gazdasági konvergenciája mellett nélkülözhetetlen a szociális és jólétbeli egyenlőtlenségek felszámolásának támogatása. A Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) célja a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon.

II. Az operatív program kapcsolódása az Unió szakpolitikai céljaihoz

Az operatív program a negyedik szakpolitikai célkitűzést (PO4 – szociálisabb Európa) támogatja, ám kiegészítő jelleggel hozzájárul az ötödik célkitűzéshez (PO5 – a polgáraihoz közelebb álló Európa) is.

III. Az operatív program tartalma

A HOP öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában: egészségügy, köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális, valamint család- és ifjúságpolitika (amelyekhez a kultúra és a sport is hozzájárul).

IV. Az operatív program felépítése

Az OP hat prioritási tengelyből áll.

Prioritási tengely
Finanszírozó Alap Régiókategória
1. Egészségügyi fejlesztések ESZA+ kevésbé fejlett / fejlett
2. XXI. századi köznevelés ESZA+ kevésbé fejlett / fejlett
3. Társadalmi felzárkózási fejlesztések ESZA+/ERFA kevésbé fejlett / fejlett
4. Szociális fejlesztések ESZA+ kevésbé fejlett / fejlett
5. Az anyagi nélkülözés (Rászoruló személyek támogatása) ESZA+ kevésbé fejlett / fejlett
6. Család- és ifjúságügyi fejlesztések ESZA+ kevésbé fejlett / fejlett

 

 

V. Az operatív program tartalma

1. prioritási tengely: Egészségügyi fejlesztések

A lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza az ország kilátásait, gazdasági versenyképességét, ezért kiemelten fontos, hogy javuljon a magyar emberek egészségi állapota, tovább javuljanak a betegek gyógyulási esélyei és növekedjen az egészségben eltöltött életévek száma.

 • az alapellátás szerepének megerősítése a szolgáltatások elérhetőségének javításával, a dolgozók kompetenciáinak, szaktudásának növelésével, az alapellátás prevenciós tevékenységének megerősítésével;
 • prevenciós programok az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés támogatása érdekében;
 • a szervezett szűrési rendszer továbbfejlesztése;
 • az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megerősítése, többek között hiánypótló szolgáltatások kialakításával;
 • a járó- és fekvőbeteg-ellátás, valamint a mentés infrastrukturális feltételeinek és eszközellátottságának javítása;
 • az egészségügyi humánerőforrás megerősítése többek között a hiányzó szakemberek biztosításával, korszerű képzésekkel, továbbképzésekkel, a munkakörülmények javítása, a szakdolgozók munkaterhelésének csökkentésével és életkörülményeinek javításával az életpálya modell kialakítása révén;
 • az e-egészségügy rendszerének továbbfejlesztése, telemedicina szolgáltatások széleskörű elérhetőségének támogatása;
 • a rendszeres, egészségfejlesztő testmozgás népszerűsítése.

2. prioritási tengely: XXI. századi köznevelés

A 21. század új kihívásai, a digitalizáció térhódítása, a pedagógusokkal szembeni elvárások és a tanulók attitűdváltozása új feladat elé állították a köznevelési rendszert, valamint átalakították az információszerzési és a tanulási módszereket. A következő időszak elsőszámú feladata a köznevelési intézmények, a pedagógusokat, és tanulók felkészítése az új kihívásokra.

 • az oktatás és a képzés minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának növelése;
 • a köznevelés digitális infrastruktúrájának, eszközparkjának és szolgáltatásainak megújítása;
 • a pedagógusok digitális és digitális oktatási kompetenciájának fejlesztése, valamint a digitális tartalmak kiterjesztése, hozzáférhetőségének javítása;
 • a tanulók digitális kompetenciáinak és idegen nyelvi készségének megerősítése;
 • a nem-formális és informális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása.
 • a minőségioktatáshoz való egyenlő hozzáférés, valamint a köznevelési intézmények hátránykompenzációjának erősítése, a korai iskolaelhagyás megelőzése;
 • az iskolai eredményesség javítása a művészeti neveléssel, tehetségtámogatással;
 • a pedagógiai szakszolgálati intézmények, a gyógypedagógiai intézmények szakmai és infrastrukturális fejlesztése;
 • az értelmi, érzelmi illetve testi fejlődés harmonikus egyensúlyának támogatása, az egészségtudatos életmód elterjesztése.

3. prioritási tengely: Társadalmi felzárkózási fejlesztések

A társadalmi felzárkózási fejlesztések célja a szegénységben élők arányának csökkentése, a szegénység újratermelődésének megakadályozása, a területi és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése komplex programokkal és a társadalmi befogadás erősítése, különös tekintettel a roma népességre.

 • hátrányos helyzetű személyek vállalkozóvá válásának és munkalehetőségeinek bővítése területileg is célzott, egyénre szabott szolgáltatások biztosításával, vállalkozások és társadalmi vállalkozások elindításának segítésével;
 • közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése;
 • a foglalkoztathatóság növelése, az alacsony képzettségűek tanulási lehetőségeinek biztosítása, valamint a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítése;
 • foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetűek (kiemelten a roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése;
 • a telepszerű körülmények között élők társadalmi integrációja, lakhatási helyzetük javítását célzó intézkedés komplex programokkal;
 • egészséges és biztonságos lakókörnyezet megteremtése a legszegényebb településeken, humán és infrastrukturális jellegű beavatkozások összehangolt, integrált módon történő biztosításával;
 • gyermekes családok szegénységének csökkentése, integrált járási gyermekprogramok és a koragyermekkori felzárkózást segítő szolgáltatások fejlesztésével;
 • oktatási esélyteremtés, a köznevelési intézmények esélyteremtő szerepének erősítése;
 • együttműködő társadalom erősítése, támogató-megtartó helyi közösségek, szemléletformálás;
 • társadalmi felzárkózást megerősítő szakpolitikai fejlesztések és koordináció.

4. prioritási tengely: Szociális fejlesztések

A szociális fejlesztések a sérülékeny csoportok társadalmi befogadásának erősítésére, lakhatásának és ellátásának biztosítására, valamint foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak.

 • megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzetének javítása;
 • sérülékeny csoportok (főként a gyermekek, fogyatékos személyek és idősek) szociális védelemének javítása, valamint a minőségi szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésük biztosítása;
 • a gyermekek családban történő nevelkedésének támogatása, nevelőszülői hálózatok megerősítése;
 • fogyatékos személyek és idősek családban maradását elősegítő szolgáltatások fejlesztése;
 • szociális szolgáltatások és intézmények fejlesztése és funkcióváltásának támogatása;
 •  szociális- és a gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztése

5. prioritási tengely: Rászoruló személyek támogatása

A prioritáson tervezett beavatkozások célja, hogy az anyagi nélkülözést enyhítő programok folytatásával (élelmiszersegély és alapvető fogyasztási cikkek biztosításával) és továbbfejlesztésével a juttatások célzottsága és hatékonysága javuljon, a célcsoportra irányuló egyéb fejlesztésekben rejlő szinergiák pedig kiaknázásra kerüljenek.

 • alapvető élelmiszerekből összeállított csomagok rendszeres biztosítása az alacsony jövedelmű, vagy jövedelemmel nem rendelkező rászoruló személyek számára;
 • meleg étkezés rendszeres biztosítása hajléktalan személyek számára;
 • alapvető fogyasztási cikkek rendszeres biztosítása;
 • élelmiszerfelesleg gyűjtése és továbbítása az élelmiszerbiztosításhoz kapcsolódó anyagi támogatások kiegészítéseként;
 • kísérő intézkedések biztosítása (pl. az életvitelhez és a társadalmi felzárkózáshoz hozzájáruló intézkedések, az egészségi állapot megállapításához szükséges vizsgálatok) más intézkedésekhez kapcsolódóan

6. prioritási tengely: Család- és ifjúságügyi fejlesztések

A demográfiai kihívások hátterében a születések számának csökkenése, és ezzel párhuzamosan a társadalom idősödése áll. Ezen folyamatok kedvező irányba fordítása a munka és a magánélet jobb egyensúlyának előmozdítása, valamint a rejtett munkaerő-piaci tartalékok aktiválása révén érhető el

 • a családi élet és a munka összeegyeztethetőségének támogatása többek között az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével;
 • bölcsődei férőhelyek számának növeléséhez kapcsolódóan magasan képzett szakemberállomány (kisgyermeknevelők) biztosítása;
 • a családok szerepének megerősítése, családbarát értékek közvetítése, valamint az egyszülős és mozaikcsaládok támogatása komplex intézkedési csomag biztosításával;
 • generációk közötti kapcsolatok erősítése fizikai, szellemi aktivitást igénylő programok biztosításával;
 • tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása;
 • élménypedagógiai programok és fizikai aktivitásra építő programok megvalósítása;
 • önkéntesség kultúrájának népszerűsítése;
 • a családok és fiatalok védelmének biztosítása érdekében kríziskezelő szolgáltatások fejlesztése és kríziskezelő ambulanciák építése.

Forrás: palyazat.gov.hu