palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

„Jövőképem” középiskolai tanulmányi ösztöndíj 2016

Gábor Dénes ösztöndíj

A pályázat célja, a természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében.

A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta és egy plazmalámpát is szabadalmaztatott. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult.  1947-ben alkotta meg a holográfiát, melyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek az 1995. december 31. után született, határainkon belül, vagy azon kívül élő, magyarul tudó középiskolás tanulók, akik a pályázat meghirdetésekor még nem érettségiztek.
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pályaművet az Alapítvány a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül, digitális vagy nyomtatott formában közzétegye, vagy a közzétételt partnere részére engedélyezze.
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Pályaműnek ő a szerzője és ez által joga van azt publikáltatni, továbbá garantálja a Pályamű eredetiségét.

A jeligés pályázat két részből áll:

 1. Adatlap: a Pályázó nevével, születési adataival, elérhetőségével (lakáscím, telefon, e-mail), a felkészítő tanár nevével, a Pályázó iskolájának adataival (iskola neve, címe, igazgató/intézményvezető neve, e-mail címe), valamint a Pályamű azonosítására
  alkalmas jeligével és munkacímmel, a választott témakör megjelölésével, a Pályázó aláírásával (az adatlap letölthető a www.novofer.hu/alapitvany internet címről).
 2. Pályamű:
  Esszédolgozat: 6-10 oldal terjedelemben, jeligével és címmel.

A Pályamű tartalma:

 • Az infokommunikáció etikai, biztonsági kérdései, az eszközök használatának körülményei (a megosztás, posztolás, lájkolás, hekkelés, stb. veszélyei, illetve következményei pl.: öngyilkosság a virtuális térben történő támadások miatt,
  okostelefon használó figyelmetlenségéből származó balesetek, stb.)
 • Digitális orvoslás és nanomedicina jövőkép (pl.: emberbe ültethető elektronikus készülékek üzembiztos működése, azok szándékos zavarásának megelőzése, stb.)
 • A holográfia felhasználása a modern kutatásban
 • Elektronoptika fejlődése, modern mikroszkópok (PEM/SEM – pásztázó elektronmikroszkóp, TEM – transzmissziós elektronmikroszkóp, etc.) A Pályaműben a megadott témakörök egyikét kell ÖNÁLLÓAN feldolgozni, értelmezni, az alkalmazási lehetőségeket továbbgondolni, az újszerű felhasználási lehetőségekre rámutatni. Természetesen megengedett az ismert alkalmazások rövid bemutatása.

Formai követelmény:

 • Az írott szöveg 12 pont nagyságú Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal készüljön, az oldalmargók mérete 2 cm legyen. A dolgozat tartalmazhat képeket, illusztrációkat vagy vonatkozó mellékleteket. Az írott szöveg terjedelme ne
  haladja meg a 10 oldalt.
 • A dolgozat tartalmazzon címoldalt a jelige és a cím feltüntetésével, tartalomjegyzéket, oldalszámot és egy maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalót (absztraktot), valamint a felhasznált irodalom jegyzékét is. Az idézett vagy kimásolt szövegrészeket
  idézőjelbe kell tenni, és a lábjegyzetben hivatkozással kell ellátni.
 • Nem lehet a dolgozaton semmilyen személyes adat, vagy a pályázó fényképe.
 • A jelige legalább 5 betű és legalább 3 szám karakterből álljon. A pdf file neve a jelige legyen!

Az elbírálás szempontjai:

 • az ismeretek feldolgozásának önállósága,
 • a megfogalmazás érthetősége, a pályamű átgondoltsága, kidolgozottsága,
 • a mondanivaló figyelemfelkeltő hatása, a pályamű jelentősége,
 • a megadott témakörhöz való illeszkedése.

A bírálat során a zsűri elsősorban az újszerű gondolatokat tartalmazó dolgozatokat értékeli.
A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje:  2016. február 29. éjfélig.

A pályázati adatlap benyújtási helye és módja:
Az adatlapot elektronikusan az osztondij@novofer.hu e-mail címre és a kinyomtatott, aláírt példányt postai úton a NOVOFER
Alapítvány, 1112 Budapest, Hegyalja út 86. szám alatti címre kérjük beküldeni.
A pályamű benyújtási/beérkezési határideje: 2016. március 31. éjfélig.

A pályamű benyújtási helye és módja:
A jeligével és címmel azonosított dolgozatot (esszét) csak elektronikus formátumban (PDF file) kell megküldeni az osztondij@novofer.hu e-mail címre. A pdf file neve a jelige legyen! Az e-mail tárgyában a jeligét és a dolgozat címét kell feltüntetni.

Elbírálás:
A pályaműveket az Alapítvány által felkért pedagógusok és Gábor Dénes-díjas szakemberek értékelik, rangsorolják. Az egyszeri ösztöndíjra vonatkozó döntést a beérkezett értékelések figyelembevételével a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke hozza meg.
A bírálók a jeligével és címmel azonosított pályaműveket kapják meg az Alapítványtól. Az elbírálásból kizárjuk az azonosíthatatlan vagy határidő után benyújtott pályaműveket.

Nyilvános eredményhirdetés: 2016. június első felében rendezett ünnepségen.

Díjazás:
A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 30.000, maximum 100.000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet kapnak, továbbá: a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai programokon való részvételi és táborozási lehetőséget nyerhetnek. (Az ösztöndíjak száma nem limitált, az a színvonalas pályázatok függvénye.)
A nyilvános eredményhirdetés alkalmával az erre előzetesen felkért diákok, egy 5-10 perces előadás keretében bemutathatják dolgozatukat.
A nyertes pályaműveket a NOVOFER Alapítvány honlapján, a szerzők nevének feltüntetésével hozzáférhetővé tesszük és a sikeres Pályázókat a terv szerint a Parlamentben tartandó Gábor Dénes-díj átadási ünnepségre is meghívjuk.

További felvilágosítás:
NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86., E-mail: osztondij@novofer.hu, Tel: +36 1 319-8913 Mobil: +36 30 4848-004
WEB: www.novofer.hu/alapitvany
A felkészüléshez segítséget nyújtanak a megyei és városi könyvtárak.