palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KÖZösség-SZERvezés-VEZetés pályázat civil szervezetek és helyi közösségek számára

ökotárs pályázatAz Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet közösségi kezdeményezések támogatására. Célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők hatékony állampolgári ellenőrző képességének erősítése.

A program célja, hogy a támogatásban részesülő civil szervezetek vagy helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és ezzel lakóhelyük életének, állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására.

MIT ÉRTÜNK KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS ALATT?
A közösségszervezés lényege, hogy állampolgárok helyi közösségei érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek megoldását. A közösségszervezés során a helyi közösség növeli a hatalmát: egy adott csoport aktívan bevonódik saját problémái megoldásába – megosztja, feltérképezi ezeket és a megoldási lehetőségeket, illetve azonosítja a hatalmi intézményeket és azokat a szereplőket, akik ezeket a megoldásokat lehetővé tudják tenni; célszemélyeket választ, akikkel tárgyalásos úton, vagy nyomásgyakorlással, ha szükséges, akár a konfliktus felvállalásával eljuthat a kijelölt célig. A program szakmai együttműködője a Civil Kollégium Alapítvány.

I. PÁLYÁZÓ SZERVEZETEK, CSOPORTOK KÖRE
A pályázatra tízezer főnél kisebb lélekszámú településen (vagy településrészen) aktívan működő civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és leendő közösségszervezőik jelentkezését várjuk.

Pályázó lehet minden (A) olyan bíróságon bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány és szövetség) vagy (B) nem bejegyzett, informális állampolgári csoport, amely megfelel a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából

A) Azon magyarországi székhellyel működő, köztartozás-mentes civil szervezetek pályázathatnak, amelyek Magyarországon kerültek bejegyzésre és tevékenységüket azóta folyamatosan végzik.

Jogi formájuk szerint pályázhatnak:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 • a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján létrehozott egyesületek és alapítványok;

A kiválasztás során előnyt élvez az a pályázó szervezet, amely a pályázat beadásának napja előtt kevesebb, mint 3 évvel került bejegyzésre.
Továbbá előnyt élveznek azon pályázatok, ahol a jelentkezők a közösségszervezői folyamatok továbbvitelére hosszabb távú adományszervezési ötletet is felvázolnak.

B) Azon legalább 5-8 fő együttműködő magánszemélyből álló állampolgári csoportok, társaságok, érdekközösségek pályázhatnak, melyek tevékenységeiket nem bejegyzett szervezeti keretek között valósítják meg. Egy szervezet vagy csoport a felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

A PÁLYÁZÁS ÉS A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

Letölthető dokumentumok

A pályázatokat elektronikus formában a kozossegszervezes@okotars.hu elektronikus postacímre kell elküldeni a megadott határidőig.

A pályázatok egy háromlépcsős kiválasztási folyamaton esnek át.

 1. Első lépésben minden pályázónak egy rövid, tömör írásos jelentkezést kell benyújtania, melyben összefoglalja települése, településrésze helyi viszonyait, ez alatt értve a helyi társadalom összetételének bemutatását, a helyi társadalmi, közösségi problémák körét és az ezek megoldására tett eddigi kísérleteket.
  A jelentkezésnek tartalmaznia kell a közösség, csoport, szervezet által a programba delegálni kívánt helyi közösségszervező(k) önéletrajzát és rövid motivációs levelét. Ennek benyújtási határideje: 2016. április 20., 18 óra.
  Minden jelentkezés formai ellenőrzésen esik át, ennek szempontjai:

  • a pályázat határidőre beérkezett;
  • a pályázó szervezet, csoport és település megfelel a fenti feltételeknek;
  • a pályázati adatlap minden pontja kitöltésre került (a közösségszervező motivációs levelét is ideértve);
  • a pályázat minden kötelező melléklete (közösségszervező önéletrajza) beküldésre került. A formailag nem megfelelő pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A formailag megfelelő pályázatok elbírálásáról egy közösségszervezésben jártas szakemberekből álló szakmai bizottság dönt, mely a határidőre beérkezett jelentkezések közül a legjobbra értékelt 20-25 pályázatot javasolja továbbjutásra. Valamennyi pályázó emailen kap értesítést az eredményről, várhatóan május első felében.
  • Az értékelés szempontjai:
   • A jelentkező szervezet vagy csoport rendelkezik tapasztalattal a közösségi munka, az érdekérvényesítés és a közösségi mozgósítás területén.
   • A jelentkező szervezet leendő közösségszervezője rendelkezik már érdekérvényesítési tapasztalattal, illetve elkötelezett a társadalmi problémák közösségszervezői típusú megoldása iránt.
   • A jelentkező szervezet vagy csoport hátrányos helyzetű településen működik és valósítja meg programját.
   • A jelentkező szervezet vagy csoport által bemutatott helyi probléma valódi szükségletekre épül, és megoldására esély mutatkozik.
   • A jelentkező szervezet vagy csoport legalább 5-8 tagja képes aktív „magként” együttműködni, a helyi közösségi folyamatok motorjává válni.
   • A jelentkező szervezet a pályázat beadásának napja előtt kevesebb, mint 3 évvel került bejegyzésre (előny).
   • A jelentkező szervezet konkrét adományszervezői ötlettel rendelkezik (előny).
 2. Második lépésben, május folyamán a 20-25 javasolt jelentkezővel az Ökotárs Alapítvány helyszíni személyes interjúkat készít. Ennek során az Ökotárs munkatársai találkoznak a közösség vagy csoport tagjaival, esetleges vezetőivel és a leendő közösségszervezővel.
 3. Harmadik lépésben a 20 továbbjutónak részletes írásos tervet kell benyújtania, mely a helyi viszonyok bemutatásán túl már kitér a helyben azonosított probléma (vagy problémák) megoldási módjaira és a közösség aktivizálásának javasolt irányaira is.
  • A részletes terv benyújtási határideje: 2016. május 20. (péntek), 18 óra. A továbbjutók közül legfeljebb 10-15 közösségszervezési program kerül támogatásra, a támogatottak június 15-ig írásban kapnak értesítést a támogatás tényéről.

III. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA
A nyertes 10-15 szervezetnek, csoportnak és a közösségszervezőknek, vezetőknek a program biztosítja a képzések és konzultációk költségeit, illetve a kiválasztott közösségszervezőknek maximum 18 hónapos időtartamra szükség és megegyezés szerinti (részmunkaidős) munkavégzés személyi költségeit.

A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti besorolás szerint.

A nyertes szervezeteknek vagy csoportoknak vállalniuk kell a teljes folyamatban és az alábbi programelemeken való aktív részvételt és együttműködést. A kiválasztott közösségszervezőkkel az Ökotárs Alapítvány szerződést köt, a feladatvégzéssel kapcsolatos elvárások leírása megtalálható a www.okotars.hu/kozossegszervezes internetes oldalon.

A képzések várhatóan 2016. június második felében kezdődnek, és az alábbi fő elemekből állnak:

 • alapozó közösségszervező képzés (5 nap, bentlakásos, 2016. június 22-26.);
 • helyi közösségi vezetők képzése (kétszer 3 nap, 2016. október és 2017. január);
 • haladó közösségszervező képzés (1 nap, bentlakásos, 2016. november);
 • helyi szervezet fejlesztése – közösségszervezés, (tagságépítés, önkéntes-szervezés, szervezeti kommunikáció) forrásteremtés – szükség szerint (2016. július-szeptember között);
 • konzultációk a mentorral (havonta két alkalom, ebből egy személyes – szükség szerint a program végéig).

A támogatás felhasználásának határideje, azaz ameddig az Ökotárs Alapítvány a képzési támogatást és a személyi költségeket a támogatás terhére biztosítja: 2017. november 30.

HATÁRIDŐK

 • Az első fordulós jelentkezés beadási határideje: 2016. április 20., 18 óra.
 • A második fordulós részletes terv beadási határideje: 2016. május 20. (péntek), 18 óra.
 • A támogatás felhasználásának határideje: 2017. november 30.

Bővebb információk a KÖZ-SZER-VEZ programról és a közösségszervezésről az Ökotárs Alapítvány honlapján és az alábbi elérhetőségeken kérhetőek: www.okotars.hu/kozossegszervezes kozossegszervezes@okotars.hu 06 1/411-3505