palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

LAFARGE Közösségi Érték Program pályázat

A LAFARGE Közösségi Érték Program című pályázat, célja a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya helyi közösségeinek támogatása.


A pályázati felhívás célja a Királyegyházi Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló, a településen élők összetartozását, együttműködését erősítő és építő programok támogatása az alábbi fókusz területeken a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 2030-as fenntarthatósági pilléreivel összhangban:

 • oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi programokon keresztül;
 • egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását célzó közösségi tevékenységek;
 • a helyi közösségi élet előmozdítására, fejlesztésére irányuló kezdeményezések;
 • környezetvédelmi, ezen belül elsősorban a klímavédelemmel, körkörös gazdasággal, valamint víz és természet megőrzésével kapcsolatos közösségi programok;
 • a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések, beleértve a fenntartható építészet témájában született projekteket.

A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.
A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) és szociális szövetkezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. A pályázaton részt vehetnek szervezetek konzorciumai is. A pályázaton nem indulhatnak pártok és politikai tevékenységet folytató szervezetek, illetve pártok finanszírozásával működő alapítványok, civil szervezetek.
Csak azon szervezetek pályázhatnak, amelyek bejegyzett székhelye az alábbi 30 település valamelyikén található, továbbá tervezett projektje is itt valósul meg illetve hasznosul:

Jogi forma szerint pályázhatnak:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 • a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
 • a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket)
  A pályázó szervezet működése és célja meg kell, hogy feleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet több pályázatot is benyújthat!

A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI

 • A jelen felhívás szerinti pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 22.
 • A jelen felhívás szerinti pályázatok támogatásáról szóló döntés határideje: 2018. július 18.
  (A LAFARGE Közösségi Érték Program következő pályázati felhívásának megjelenése 2018. novemberében várható. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. fenntartja a jogot a kijelölt dátumtól való eltérésre.)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

 • Pályázatot 2018. június 22–ig az online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatlapot nem tudja módosítani. A kitöltés megkezdésekor kérjük, azt fejezze is be, egyéb esetben a megkezdett pályázat tartalma el fog veszni. (Javasoljuk, hogy a kifejtendő kérdésekre adott válaszokat először szövegszerkesztőben írja meg, és a kész szövegeket mentse be az adatlapra.)
  Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati anyag benyújtása és a kiíró, valamint a közreműködő szervezettel történő kapcsolattartás során megadott személyes adatokat az irányadó adatkezelési szabályok szerint a „LAFARGE Közösségi Érték Program” pályázat értékelése, elbírálása keretében és céljából használjuk fel, az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodunk az adatok védelméről és biztonságáról, további adatkezelés céljára harmadik felek részére nem továbbítjuk azokat.
 • A pályázati felhívással és benyújtással kapcsolatos kérdésekkel a leadási határidő végéig (2018. június 22.) kérjük, forduljanak a közreműködő szervezet (MAF) kapcsolattartójához az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  Veres-Papp Hajnalka, lafargetamogatas@donorsforum.hu +36 (1) 700-0020

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA

 • A rendelkezésre álló keret: 5.000.000 Ft – ötmillió forint
 • Az egy pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft (ötszázezer).
 • A pályázati projektek futamideje: a futamidő kezdő napja az a nap, amelyiken a pályázó nyertes pályázatáról értesítést kapott, záró napja pedig 2018. december 31, azaz a nyertesek kötelesek a projektet legkésőbb 2018. december 31-ig lezárni.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 • Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:
 • olyan költségek, amelyek szükségesek a projekt végrehajtásához;
 • szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
 • ésszerűek, indokoltak, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok, eszközök, irodai felszerelések költségei.
 • Utazási, szállítási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díjak és rezsiköltségek (a projekthez szükséges helyszínekre), postai és más kommunikációs költségek, eseményekhez kapcsolódó ellátás stb.
 • Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Közösségi terek, közösségi célú intézmények felújításának anyagköltségei (festék, faanyag, kötőelemek stb.)
  A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

A pályázat oldala:  LAFARGE Közösségi Érték Program pályázat