palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lendület program – pályázat tudományos kutatóknak

A Lendület program pályázati kiírás 2019-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást.

Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására várhatóan 540 M Ft fordítható, amelyből legfeljebb 15 új kutatócsoport indítására van lehetőség 2019. július 1. és 2019. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

  • Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.
  • Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.
  • „Célzott Lendület” – Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók. A „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás legalább felének (forint átutalással történő) folyósítását olyan – Magyarországon legalább 2 éve bejegyezett, magyarországi székhellyel rendelkező – gazdasági társaságnak kell vállalnia, amely a magyar versenyszférában tevékenykedik. Ebben a kategóriában a kutatónak szabadon publikálható eredményeket, és – ezekkel összefüggésben – a támogató gazdasági társaság tevékenységéhez illeszkedő, konkrétan hasznosítható eredményeket kell megcéloznia. E kategória tervezett támogatási ideje 3, 4, vagy 5 év lehet a jelen kiírás első bekezdése szerinti feltételekkel, amely – a támogatók közös döntése alapján – 3 év esetén legfeljebb 2 évvel, 4 év esetén egy évvel meghosszabbítható.

Bármely kategóriában, kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

Az a kutató, aki bármely kategóriában nyertes pályázóként támogatást kapott, ugyanabban a kategóriában nem nyújthat be újabb pályázatot.

A Lendület program keretében pályázni kizárólag akadémiai intézményekben és hazai felsőoktatási intézményekben folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó akadémiai intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A Lendület kategóriák közötti választást a pályázóknak a befogadó kutatóhely vezetőjével egyeztetve kell mérlegelniük.

A pályázatban kizárólag új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója – nemzetközi értékelés szerint – kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérleti témájú pályázatok.

A támogatás vissza nem térítendő, minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I. kategóriában évi 50 millió Ft, a Lendület II. kategóriában évi 60 millió Ft lehet; a „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás minimális összege az MTA és a gazdasági társaság részéről egyaránt évi 25-25 millió Ft, maximális összege pedig – a külső támogatások összegétől függően – az előbbi határoktól eltérhet. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken – indokolt esetben – magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

A leendő Lendület I. és II. kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10–15 évben aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és a Lendület-támogatás ideje alatt vagy annak végén ERC (esetleg más nemzetközi) kiválósági pályázatot nyerjenek el vagy nyertes pályázatban bizonyíthatóan meghatározó szerepű partnernek kell lenniük. Ugyancsak elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a befogadó kutatóhely versenyképességét.

A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I., illetve a „Célzott Lendület” kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:

a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy oktatói állás.
b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot Lendület I. és II. kategóriában csak indokolt esetben, és kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2019/).

A pályázati anyagok feltöltésének határideje

  • a Lendület I. és Lendület II. kategóriákban pályázók számára:
    2019. március 8. 12:00 (közép-európai idő szerint);
  • a „Célzott Lendület” kategóriában pályázók számára:
    2019. március 22. 12:00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati weboldalról letölthető nyilatkozatot egy példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület-pályázat 2019”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet@titkarsag.mta.hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok)
+36 1 411 6100/550 (élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematika és természettudományok).

A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében kérjük a pályázókat, hogy szükség esetén az AAT-ben tárolt adataikat frissítsék.

Amennyiben a pályázónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 4. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

Lendület program – pályázat tudományos kutatóknak