palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program pályázat

A Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program célja a vállalkozások munkaerő-utánpótlásának, a pótlás zökkenőmentes lebonyolításának támogatása, a generációk közötti tudás-átadás és a pályakezdő álláskereső munkaerő beilleszkedésének segítése.

A program közvetett célcsoportja
A közvetett célcsoportot az idősebb, illetve a helyükre érkező pályakezdő álláskereső munkavállalók alkotják.
A pályázat közvetett célcsoportjába azok a Pályázónál foglalkoztatott idősebb, tapasztalt munkavállalók tartozhatnak, akik(et) a pályázat benyújtásának időpontjában:

 • napi 8 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaviszonyban foglalkoztatja, és
 • a projekt keretében munkakör-megosztással érintett(ek), és
 • a munkakör-megosztás befejezésével öregségi nyugdíjjogosultságot szerez(nek) (nők esetében – amennyiben releváns – a nők kedvezményes öregségi nyugdíjjogosultságát elérik).

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés k) pontja alapján pályakezdő álláskereső a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki

 • csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül,
 • letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, kivéve, ha a fogvatartott reintegrációs őrizetben van, valamint elzárás büntetését tölti,
 • önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít.

A pályázók köre

A pályázati program keretében kizárólag olyan munkáltatók pályázhatnak, akik megfelelnek az alábbiaknak: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működik:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság (közkereseti társaság – GFO 116, betéti társaság – GFO 117, korlátolt felelősségű társaság – GFO 113 vagy részvénytársaság – GFO 114),
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (GFO 226),
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (GFO 231).

Rendelkezésre álló keret: 2.400.462.000 Ft

A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország.

Pályázat tartalma
A program keretében a pályakezdő álláskereső részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatására kerülne sor, melyhez a munkaadó támogatást kap a garantált bérminimum szintjéig. A munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályakezdőt egy idősebb, tapasztalt kolléga folyamatosan betanítja. A betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya a korábbi teljes munkaidő helyett 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre változik. A kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, illetve a mentorálás díjazására az idősebb munkavállaló havi 150 ezer forintban részesül. A munkáltató többletköltségeit (pl: munkába járás) részben vagy egészben átvállalja a támogatásközvetítő OFA Nonprofit Kft., ennek kapcsán havi 50 ezer forint átalányköltséggel lehet számolni. A támogatást legfeljebb egy éves időtartamig lehet igénybe venni, amennyiben a munkakör-megosztás keretében történő foglalkoztatás legkésőbb 2024. május 1. napjával megkezdődik. A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.
A pályázat keretében több nyugdíj előtt álló munkavállaló vonatkozásában is igényelhető támogatás. Minden egyes nyugdíj előtt álló munkavállaló munkakörének megosztása egy fő állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskereső felvételével kell megvalósuljon.

A támogatás odaítélésének feltételei
A pályázati program keretében támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki

 1. a pályázat beadásakor rendelkezik két lezárt üzleti évvel és a két lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozásból származó jövedelem) nem negatív,
 2. a pályázat benyújtásának időpontjában napi 8 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaviszonyban foglalkoztatja, a projekt keretében munkakör-megosztással érintett, és a munkakör-megosztás befejezésével öregségi nyugdíjjogosultságot szerző (nők esetében – amennyiben releváns – a nők kedvezményes öregségi nyugdíjjogosultságát elérő), munkavállalót,
 3. a fenti munkavállaló munkatapasztalatának átadása és munkakör-megosztás céljából, a projektmegvalósítás időtartama alatt az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresővel munkaszerződést köt, mely a munkakör-megosztás idejére vonatkozóan részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatás lehet. A program keretében a munkáltató a betanítás idejére legfeljebb havonta 244.500 Ft támogatást számolhat el (felvételre került pályakezdő álláskeresőnként),
 4. a munkakör-megosztással érintett nyugdíj előtt álló munkavállaló napi 8 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidejét munkaszerződés-módosítás keretében 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre módosítja, azzal, hogy az arányosított bérhez a kieső munkaidőre jutó bért, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, és a mentorálás díjára havi 150 ezer Ft összeget hozzászámítja és ezt a munkaszerződés-módosításban feltünteti,
 5. vállalja, hogy mindkét érintett munkavállalót (nyugdíj előtt álló és pályakezdő álláskereső) „átfedő” részmunkaidőben foglalkoztatja, ezzel biztosítva a tapasztalatátadást, a munkavégzés folyamatosságát, az ügyfél-kapcsolatok zavartalanságát,
 6. a pályázati adatlap részét képező ütemterv alapján megtervezi a betanítás és munkakör-megosztás időtartamát, több munkavállalót érintő munkakör esetén munkavállalónként,
 7. vállalja, hogy a támogatással érintett munkavállalón és felvett pályakezdő álláskeresőn túl egyik foglalkoztatott munkavállalójának munkaviszonyát sem szünteti meg a projekt időtartama alatt működésével összefüggő okból,
 8. vállalja a munkakör-megosztással érintett, felvételre kerülő pályakezdő álláskeresőnek a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatás időtartamának felével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamába az eltérő munkahelyen, más foglalkoztatónál történő munkavégzés, illetve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás időtartama nem számít bele.
 9. tudomásul veszi, hogy a tervezett munkakör-megosztás ideje alatt támogatást
  • a felvételre került pályakezdő álláskereső munkavállaló kiesése esetén (pl. munkavállalói felmondás miatt megszűnik a munkaviszonya) kizárólag a kieső munkavállaló 3. pontban leírt feltételeknek megfelelő pályakezdő álláskeresővel történő, 30 napon belüli pótlásával, vagy
  • a nyugdíj előtt álló munkavállaló betegsége vagy egyéb okból történő kiesése esetén kizárólag a kieső munkavállaló 2. pontban leírt feltételeknek megfelelő munkavállalóval történő pótlásával,  a pályázatban megjelölt munkakör-megosztás céljából és a pályázatban tervezett időtartamra veheti igénybe,
 10. tudomásul veszi, hogy a pályázat támogatása esetén a megítélt támogatási összegen felül többlet támogatás igénybevételére nincs lehetőség,
 11. tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás azon munkavállalóhoz kapcsolódóan, akit átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztat [Mt. 53. §], valamint akit munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony keretében foglalkoztat.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás kifizetése utólagos formában, a kifizetési bizonylatok, átutalási igazolás, illetve alátámasztó dokumentumok Támogatott általi benyújtását és elfogadását követően történik, közvetlenül a Támogatott fizetési számlájára. A támogatási összeg kifizetése negyedéves elszámolás alapján történik.

A pályázó az elnyert támogatás 30%-ára vonatkozó előleget igényelhet. Az igényt a pályázat benyújtásakor írásban szükséges jelezni. Az előleget az OFA Nonprofit Kft. a Támogatói Okirat kiadását követő 15 napon belül utalja a kedvezményezett részére. Az előleg elszámolásának szabályait az Általános Szerződési Feltételek dokumentum tartalmazza.

Támogatás mértéke, elszámolható költség

A program keretében az alábbi költségek kerülhetnek támogatásra:

 1. a munkakör-megosztással érintett nyugdíj előtt álló munkavállaló bérköltsége az alábbiak szerint: a munkaszerződés-módosítás keretében 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre módosított arányosított bérhez hozzászámított és kifizetett havi 150 ezer Ft összeg (a kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, valamint a mentorálás díjára) azzal, hogy ezt a munkaszerződés-módosításban a munkáltató feltünteti,
 2. a munkakör-megosztás céljából, a projektmegvalósítás időtartama alatt az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresőnek a munkakör-megosztás idejére vonatkozó részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatása után fizetett bérére havonta 244.500 Ft támogatás igényelhető,
 3. a munkakör-megosztás miatt felmerülő, a munkáltató indokolt többletköltségei (pl. munkába járás) kompenzálására havi maximum 50 ezer Ft átalányköltség.

A fenti foglalkoztatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket a munkáltató saját forrásból köteles megfizetni, azokra támogatás nem igényelhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályakezdő álláskeresők tekintetében a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 11. § (2) bekezdésében fennálló feltételek teljesülése esetén a jogszabály a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti adókedvezmény vehető igénybe.
A támogatás legfeljebb a projekt időtartamára, a pályázatban részletezett ütemezés alapján nyújtható, a támogatás ideje az 1 évet nem haladhatja meg. A támogatás időtartamába a pályakezdő álláskereső továbbfoglalkoztatásának időtartama nem számít bele. A projektmegvalósítás időrendjére vonatkozó szabályokat a „15. Projektek időrendje” pont tartalmazza.
Jelen pályázati program esetén munkabér alatt a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és azok definícióiról szóló KSH által kiadott, hatályos „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” elnevezésű közlemény „kereset” címszó alatt meghatározott juttatások tartoznak, a prémium, a jutalom, 13. és további havi illetmény és a szabadságmegváltás kivételével.
Nem kerülnek megtérítésre, továbbá az alábbi jogcímeken kifizetett járandóságok: a betegszabadság idejére fizetett távolléti díj, a helyettesítési díj. A támogatás nem számolható el továbbá a táppénz időtartama alatt.

A projekt megvalósításának végső határideje 2025. október 31.

A „Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program” pályázati dokumentációja itt tölthető le.
Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.
Az érdeklődők kérdéseiket a jobsharing@ofa.hu címen tehetik fel.
A program elérhetősége: Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program

Pályázni szeretnék! Felveszem a kapcsolatot!

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2024. január 10-től 2024. június 30-ig lehet benyújtani.