palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KKV kapacitásbővítő támogatás pályázat

Pályázati felhívás Magyarország leghátrányosabb helyzetű régióiban működő KKV-k kapacitásfejlesztésének támogatására. Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 2 467 920 Ft.

Pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 31.

A projekt célja azon kis-, és közepes vállalkozások kapacitás-fejlesztésének támogatása, akik a négy leghátrányosabb helyzetű magyarországi régióban – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,  Dél-Dunántúl – működnek és legfeljebb 10 munkavállalóval bővítenék a foglalkoztatottaik számát. A támogatás célja emellett, hogy hosszabb távon is segítse a kkv-k alkalmazkodását a zöld és a digitális átállás okozta kihívásokhoz, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a létrejövő munkahelyek hosszabb távon is fenntarthatók legyenek.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • a bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

Amennyiben a ténylegesen foglalkoztatott új munkavállalók száma kevesebb a támogatási kérelemben jelzettnél, alacsonyabb összegre jogosult a vállalkozás, úgy az alacsonyabb összeg kerül a vállalkozás számára kifizetésre, illetve megtörtént kifizetés esetén visszakövetelésre kerül sor.
A támogatói okiratban megállapított támogatási összegnél magasabb összeg a támogatást igénylő részére nem fizethető ki.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott vállalkozás által benyújtott támogatási kérelem csak a fenti elszámolható költségeket tartalmazhatja. A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

Felhívás keretében rendelkezésre álló forrás 4 500 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Pályázók köre – jogi forma

 • Csak olyan szervezet igényelhet támogatást, aki kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság és non-profit gazdasági társaság (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)
 • Kapcsolt és partnervállalkozások vizsgálata.

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások

Támogatásban azon KKV-k részesülhetnek, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő) beszámolóval lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a 651/2014/EU Bizottsági Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek;

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Foglalkoztatás megvalósulásának helyszíne
A támogatást igénylő székhelye/telephelye/fióktelepe Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régióban működik.

A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesítenie

 • Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a négy leghátrányosabb helyzetű magyarországi régióban működő, bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén legalább 1 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2023. október havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
 • Olyan új munkavállaló alkalmazásához igényelhető támogatás, akinek a felvételt megelőző hónapban nem volt munkából származó jövedelme, kivéve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett alkalmi munkából származó jövedelmet. A feltételnek való megfelelést az OFA Nonprofit Kft. az elszámolás során ellenőrzi.
 • Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 2 467 920 Ft.
 • A vállalkozásnak 30 % önrészt, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítania, így a megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a lehet.
 • Támogatható a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó), valamint a bérköltség 30%-át kitevő mértékig eszközbeszerzésre, a digitális átállás ösztönzése érdekében online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
 • Új munkavállalók vonatkozásában a KKV-nek a támogatott foglalkoztatást követő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van. A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a nem támogatott továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 4 hónap.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a nem támogatott továbbfoglalkoztatási időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség alá.
 • A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.
 • A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással határozatlan idejű szerződéssel vagy a támogatott foglakoztatási és a nem támogatott továbbfoglalkoztatás időtartamára (továbbiakban foglalkoztatási kötelezettség) szóló határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Kedvezményezett a támogatási összeg arányos csökkentését kezdeményezheti, vagy amennyiben a támogatott vállalkozás a minimálisan elvárt 1 fős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatói okiratot visszavonja.
 • A támogatott vállalkozás más támogatási forrásból támogatásban nem részesülhet, kivéve a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján nyújtott kedvezményeket. A foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó továbbadott támogatás keretében állományba vett személyek után egyidejűleg más forrásból támogatás nem nyújtható, e személyeket más projekt alapján fennálló foglalkoztatási kötelezettség nem érintheti.
 • Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a támogatott foglakoztatási vagy a nem támogatott továbbfoglalkoztatás időtartam alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új – azonos munkaerőpiaci státuszú – munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum az érintett álláshelyre vonatkozó foglalkoztatási kötelezettséggel érintett időszakból hátralévő időtartam.
 • Amennyiben a munkáltató a támogatott munkavállaló helyére új, de nem azonos munkaerőpiaci státuszban levő munkavállalót alkalmaz, abban az esetben az OFA Nonprofit Kft. megvizsgálja, hogy a pályázó a változtatás után megfelel-e a jelen Közlemény 2. számú mellékletében meghatározott Szakmai szempontrendszer a támogatást igénylő vállalkozások kiválasztására alapján elérendő minimum pontszámnak. Amennyiben az ezen bekezdés szerinti változtatás miatt a munkáltató nem éri el a meghatározott minimum pontszámot (legalább 60 pont), az OFA Nonprofit Kft. a támogatói okiratot visszavonja és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaköveteléséről rendelkezik.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a támogatási kérelemben be kell mutatnia, hogy milyen kihívást jelent a kettős átálláshoz (zöld – és digitális átállás) való alkalmazkodás és a projekt hogyan segít ebben.

A környezetvédelmi kihívások az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás következményeiként hatnak a KKV szertorra is. Kihívást jelent az erőforrás-hatékonyság és a versenyképesség növelése érdekében az új környezetkímélő és gazdaságélénkítő technológiákban rejlő előnyök kiaknázása, az ipari termelés és a közlekedés fenntarthatóságának növelése és a környezeti szennyezés csökkentése.

Jelen projekt zöld átállás tekintetében hozzájárul:

  • környezetbarát megoldások alkalmazásához
  • környezettudatos gondolkodásmód erősítése
  • energiahatékonyság előmozdításához
  • fenntartható közlekedés/mobilitás elősegítéséhez

A digitális technológiák alkalmazása elengedhetetlen a KKV-k fennmaradása és növekedése szempontjából, új lehetőségeket nyit meg a vállalkozások előtt és ösztönzi a megbízható technológia fejlesztését.

Jelen projekt digitális átállás tekintetében hozzájárul:

 • online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatás vásárlásához

A támogatást igénylő vállalkozásnak a jelen Közleményben meghatározott környezetvédelmi tevékenységek közül kötelezően kell választania egy környezetvédelmi tevékenységet a zöld átálláshoz kapcsolódóan, amelyet a projektben megvalósít.

Kötelezően megvalósítandó környezetvédelmi tevékenység (1 elem választandó)

 • HTK02 A kerékpáros közlekedés ösztönzése
 • HTK06 Részvétel fenntarthatósági képzésen
 • HTK11 Zöld közbeszerzés
 • HTK13 Környezetvédelmi szemléletformáló akciók a projektben
 • HTK15 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

A tevékenység vállalását az OFA Nonprofit Kft jogosultsági szempontként vizsgálja.

 • Amennyiben a munkáltató vállalta, hogy a támogatott munkavállalók közül legalább 1 fő új munkavállaló munkaköre kiterjed a kettős átállás kapcsán a jelen Közlemény 2. számú mellékletében meghatározott Szakmai szempontrendszer 3. pontjában foglaltakra, abban az esetben az OFA Nonprofit Kft. a vállalásban foglaltak teljesítését vizsgálni fogja. Amennyiben a vállalás nem teljesítése/részbeni teljesítése miatt a munkáltató nem éri el a meghatározott minimum pontszámot (legalább 60 pont), az OFA Nonprofit Kft. a támogatói okiratot visszavonja és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaköveteléséről rendelkezik.
 • Támogatott vállalkozások, azon KKV-k lehetnek, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a vállalkozás az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. Bérelt telephely esetén határozatlan idejű, vagy legalább a továbbfoglalkoztatási időszak végéig szóló bérleti szerződéssel kell a vállalkozásnak rendelkeznie. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra
 • A kiválasztás során előnyben kell részesíteni azon vállalkozásokat, amelyek a szabad vállalkozási zónába eső településen valósítanak meg a projektjük keretében beruházást a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján.
 • A támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell saját bankszámlával, illetve Ügyfélkapu regisztrációval.
 • támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az üres álláshelyeit az állami foglalkoztatási szerv felé bejelenti.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság részére lehetővé teszi, amelyeket erre a Támogató vagy jogszabály jogosít, illetve kötelez.
 • A támogatott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdheti a foglalkoztatást, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
 • A támogatott vállalkozásnak a működési tevékenységéhez szükséges megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkeznie kell. A támogatott vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik a vállalt foglalkoztatás és fejlesztések alakulására vonatkozóan.
 • A támogatási kérelem szakmai elbírálása jelen Közlemény 2. számú mellékletében szereplő szakmai szempontrendszer alapján történik. A támogatás csak olyan KKV-nak ítélhető meg, mely a szakmai szempontrendszer értékelésekor legalább 60 pontot elér a maximálisan elérhető 100 pontból.
 • A támogatás iránti kérelemben a támogatást igénylő vállalkozásnak – a GINOP Plusz-3.2.4-23 Felhívás5 6. fejezete alapján – nyilatkozni kell, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájában6 és a horizontális útmutatóban7 foglaltakat megismerte, vállalja az abban foglaltak betartását a megvalósítás és a fenntartási időszak során.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalni kell, hogy a támogatás összegének legalább 30%-át önrészként, állami támogatástól mentes saját forrásból biztosítja.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalóktól beszerzi a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy foglalkoztatásukkal összefüggésében keletkezett dokumentumokat (a továbbadott támogatással összefüggő munkaadó együttműködési kötelezettségek teljesítése céljából), a munkáltató postai úton az OFA Nonprofit Kft. felé továbbítja. Az adatkezelés tudomásulvételéről szóló nyilatkozat jelen Közlemény 1. sz. melléklete. Az új munkavállaló által aláírt nyilatkozatot a munkaszerződéssel együtt kell a támogatott vállalkozásnak benyújtania.
 • A projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben meghatározottak szerint a támogatott KKV-nak adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport (új munkavállalók) tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el. Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való kilépéskor kérdőívet szükséges kitöltetni a KKV-nak, majd a megadott adatokat az első negyedévi elszámolás, a második negyedévi elszámolás, illetve a záróelszámolás keretében fel kell tölteni. A támogatási kérelem benyújtásával a KKV ezen feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja.

A pályázatát elkészíttetheti velünk!- Pályázatírás

 

Letölthető dokumentumok

Közlemény_KKV kapacitásbővítő támogatás
1.sz. melléklet Nyilatkozat adatkezelés tudomásulvételéről_
2.sz. melléklet Bírálati szakmai szempontrendszer
3.sz. melléklet Nyilatkozat válságtámogatásról_
4.sz. melléklet Nyilatkozat átláthatóságról
5.sz. melleklet_Ügyfélszolgálatok elérhetősége
6. sz. melléklet Támogatási Kérelem

Támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelem benyújtására a támogatást igénylő vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy az általa meghatalmazott természetes személy jogosult.

Pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 31.