palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagyvállalati beruházási támogatási program

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet azon tőkehiányos hazai nagyvállalatok, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatására, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és modernizációjához.

A fenti célok megvalósítását az NGM fejezetében létrehozott Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat szolgálja, a 2018. évben 15 milliárd Ft keretösszeggel.

A támogatás nyújtásának szempontrendszere

A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:

 • a beruházás milyen mértékben járul hozzá a termelési folyamat modernizálásához,
 • a projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik,
 • a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam,
 • a beruházás által érintett járás elmaradottsága,
 • a projekt keretében fejleszteni kívánt tevékenység[1] az Irinyi Terv kiemelt fejlesztendő ágazatba tartozik,
 • a projekt újdonság/innováció[2] tartalma, a tervezett beruházás mennyiben tekinthető innovatívnak,
 • a tervezett beruházás milyen mértékben célozza vagy segíti elő az Ipar 4.0 megoldások[3] alkalmazását a támogatást igénylőnél,
 • a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat,
 • a beruházás következtében új beszállítói kapcsolatok kiépülése,
 • a támogatást igénylő a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz,
 • a beruházás eredményeként elérhető energia-megtakarítás, növekvő megújuló energia felhasználás,
 • a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra.

Kiemelt szempontként kerül figyelembe vételre, hogy a fejlesztéshez biztosítandó támogatás a projekt fenntartási időszakában az államháztartás részére milyen mértékben térül meg (pl. többletfoglalkoztatás, bérfejlesztés, gazdálkodási eredmény növekedés hatására).

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Az elszámolható költségeken belül az új termelőeszközök beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot. Amennyiben az induló beruházás a termelőeszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az összes elszámolható költségen belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

Az előirányzatból önállóan az Ácsr. szerinti regionális beruházási támogatás vagy – amennyiben erre a Közép-magyarországi régióban nem lesz lehetőség – a de minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

Regionális beruházási támogatás jogcímen az Atr. 25.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalkozások támogatására induló beruházások esetében van lehetőség.[4] Regionális beruházási támogatás jogcímen a Közép-magyarországi régiónak az Atr. 25.§ (1) bekezdés da)-db) alpontjai szerinti településein a kis- és középvállalkozások támogatására induló beruházások, míg a nagyvállalatok támogatására csak új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások[1] esetében van lehetőség. A Közép-magyarországi régió egyéb településein kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.

A regionális beruházási támogatás esetén alkalmazandó támogatási intenzitás maghatározásánál figyelembe kell venni az Átr. 25. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott maximális támogatási intenzitásokat illetve, ha ennek feltételei fennállnak, az Ácsr. 8. cikke szerinti támogatáshalmozási szabályokat.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis rendelet ezt lehetővé teszi. A de minimis rendelet szerinti megfelelést a hazai Európai Uniós forrás kihelyezési gyakorlatnak megfelelően vizsgáljuk.

A regionális beruházási támogatáshoz / csekély összegű támogatáshoz kapcsolódóan az Ácsr. 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás továbbá az Ácsr. 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás nyújtható.

A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatási intenzitások/arányok meghatározására a 4. pontban meghatározott szempontok figyelembe vételével kerül sor, azzal, hogy a támogatási arány sem támogatási kategóriánként, sem összességében nem haladhatja meg az 50%-ot.

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

 • A fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy építőipari (TEÁOR 41-43) ág körébe tartozik.
 • A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
 • A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.
 • A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.
 • Munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül.
 • Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a beruházónál kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő
  • kapcsolódó vállalkozásának,
  • partnervállalkozásának, vagy
  • támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.

Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesít.

 • A támogatást igénylő a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig köteles fenntartani. (Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a kötelező üzemeltetési időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a kötelező üzemeltetési időszakban a támogatást igénylő támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. Az új eszközre vonatkozó, a jelen pontban meghatározott feltételek fennállásának alátámasztására a támogatást igénylő köteles az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a támogató számára.)
 • Munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – illetve amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban már meglévő – vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő – foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt köteles fenntartani. A kölcsönzött munkaerő csökkentésére csak abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére.
 • A támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa. Saját forrásként a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás vehető figyelembe.
 • Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)
 • A beruházó által Magyarországon foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt. (A foglalkoztatási adatok meghatározása az Ácsr. 1. mellékletében rögzített módszertan szerint, a kapcsolt- és partnervállalkozások adatainak figyelembe vételével történik.)
 • Amennyiben a támogatást igénylő olyan KKV, amely a beruházás hatására eléri a nagyvállalati méretkategóriát, akkor a támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást igénylő vállalja, hogy jelen támogatás megítélésétől kezdődően, legalább a támogatott projekt fenntartási időszakának végéig nem vesz igénybe semmilyen, KKV-k részére elérhető támogatási forrást.

A támogatott beruházás elszámolható költsége

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
  • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
  • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
 • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás (ide nem értve a bontást), korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).
 • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
 • Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége.
 • Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítés kiállításának napját követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.
 • A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
 • A beruházás esetében az Sztv. 47-51. §-ában meghatározott költségek számolhatók el, a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel.
 • Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.
 • Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
  • kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
  • az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
  • piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
  • legalább 5 évig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
  • az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.
 • A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
  • a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen vagy ugyanazon régióban működő vállalkozásnál a támogatást igénylővel piaci áron kötött beszállítói szerződés birtokában használhatja fel,
  • a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet.
 • Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
 • Ha a támogatást igénylő ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
 • A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi.
 • A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie.

A támogatás igénylése

A támogatás igénylése az NGM Vállalati Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti.

A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.

Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. december 31-éig van lehetőség, amely alapján támogatás kifizetésére 2019. június 30-áig kell, hogy sor kerüljön.

A 2018. évi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására 2018. szeptember 30-ig van lehetőség.

[1] Javasolt hogy a tervezett beruházás szakmai tartalmának a támogatási program feltételrendszeréhez való illeszkedésének előzetes vizsgálata érdekében, még a támogatási kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot az NGM Kiemelt Vállalati Kapcsolatok Főosztályával.

A támogatás folyósítása, támogatási előleg

A támogatás folyósítása – a támogatási előleg kivételével – a támogatást igénylő által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.

Támogatási előleg egy alkalommal igényelhető, melynek maximális mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a, de maximum 500 millió Ft. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg folyósítása esetén a kifizetésétől számított legkésőbb tizenkét hónapon belül az előleggel elszámolni szükséges. A támogatási előleggel való elszámolásig további támogatás nem kerül folyósításra.

A támogatás (ideértve az előleget is) folyósításának feltétele a 9. pontban részletezett biztosíték rendelkezésre bocsátása.