palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-DP-09-A-Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatására

nca-palyazatJelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:


Pályázati kategóriák:

A/1. Meglévő civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek további működtetése, fejlesztése.
Közös érdekekért, szakmai célokért tevékenykedő, illetve azonos ágazatban vagy területen (település, statisztikai kistérség, megye, statisztikai régió, ország) működő civil szervezetek tartós együttműködésének továbbfejlesztése. Például civil kerekasztalok, fórumok, területi, ágazati együttműködések, ernyőszervezetek, egyéb érdekképviseleti hálózati rendszerek bővítése, érdekérvényesítést elősegítő szakmai programok lebonyolítása.

A/2. Olyan meglévő helyi, kistérségi, esetleg megyei hatókörű szervezetek együttműködésének segítése, amelyek éves bevétele szervezetenként nem haladja meg a 3 millió forintot
Támogatható tevékenységek: fórumok, találkozók, közös tervezés, jó gyakorlat-látogatás, olyan egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, melyek lehetőséget adnak a civil szervezet kreativitásának megmutatására, illetve a településeken felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.

A/3. Társadalmi kohéziót erősítő, illetve a válságkezeléssel összefüggő többletfeladatok ellátását segítő programok végrehajtása.
Olyan feladatok ellátását szándékozik támogatni a kollégium, amelyek közvetve, vagy közvetlenül segítik a munkanélküliség csökkentését (információs központok működtetése, álláskereséssel kapcsolatos nyílt napok szervezése, munkaügyi központok aktuális támogatási – és képzési rendszerének megismertetése stb.).

Témaleírás:
A pályázat célja, hogy olyan, civil szervezetek összefogásán alapuló programokat támogasson, melyek megvalósulása során létrejön egy tartós – a pályázati időszakon túl is fennmaradó – együttműködési rendszer vagy elősegíti ennek létrejöttét. A tartós együttműködés formája lehet jogi személy szervezet vagy szövetség, megállapodáson nyugvó kerekasztal, fórum, informális hálózat, illetve minden szervezeti keret nélküli rendszeres kapcsolattartási és egyeztetési mechanizmus is (amennyiben ennek működése egyértelműen igazolható).
A cél az, hogy program eredményeképpen olyan együttműködési rendszer alakuljon ki, mely a programba bevont vagy a program által érintett civil szervezetek részére folyamatosan lehetőséget biztosít a jövőben a közös fellépésre, érdekérvényesítésre, szakmai kooperációra, az önkormányzati és államigazgatási szervekkel való együttműködésre.
A kollégium tehát nem olyan pályázatokat vár, melyben több civil szervezet együtt óhajt megvalósítani valamilyen közös eseményt/rendezvényt, hanem olyanokat, melyekben civil szervezetek azért dolgoznak közösen, hogy kialakíthassák, fejleszthessék hosszú távú együttműködésüket.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: A Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 173.500.000.- Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre

 1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
 2. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1. pontja szerint.

A pályázatban be kell mutatni:

 • a program, tevékenység indokoltságát;
 • a program, tevékenység célját;
 • a megvalósítás időbeni ütemezését (az ütemtervnek tartalmaznia kell az időpontot, a tevékenységet, a helyszínt, a megvalósító szervezet nevét);
 • a várt eredményeket;
 • a folyamat fenntarthatóságát;
 • a részletes költségvetést szöveges indoklással;
 • már meglévő együttműködés működtetése, fejlesztése esetén az előző három évi, elsősorban a programhoz kapcsolódó tevékenység bemutatásakor térjen ki az együttműködés kialakulásának történetére, megvalósult programjaira, az eddig elért eredményeire, a civil közösségre gyakorolt hatására.

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

A támogatási időszak és a támogatás formája: A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. december 1. és 2010. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott: vissza nem térítendő támogatás.

Egyéb feltételek:

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egyszer lehet főpályázó, és egyszer partner.

A megpályázható összeg:

 • A/1 kategória esetén: maximum 1,5 millió Ft
 • A/2 kategória esetén: maximum 200 ezer Ft
 • A/3 kategória esetén: maximum 3 millió Ft

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A benyújtás módja: A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!
Papíralapú pályázat esetén (csak A/2 kategória): A pályázat magyar nyelven, kizárólag az NCA Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon nyújtható be. A programűrlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti-, ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.
Kérjük, hogy a pályázati programűrlap kitöltése során fordítson fokozott figyelmet a forrás- és költségkalkulációs tábla (pályázati programűrlap 3. pont) kitöltésére. A forrás és a költség összesen oszlopainak meg kell egyeznie!

E-pályázat esetén: Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutató 4.5. pontjában rögzített módon kell elvégezni.

Beadási határidő: 2009. október 26. 24.00 óra

A beadás helye
A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez NCA pályázók számára
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum)
Program időbeni ütemezése (ütemterv) elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum)
Pályázati programűrlap papíralapú pályázat benyújtásához (Word formátum)
Költségvetési táblázat papíralapú pályázat benyújtásához (Excel formátum)


Forrás: NCA