palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NHP Hajrá – Növekedési Hitelprogram Hajrá – Részletes terméktájékoztató

A MNB a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került hazai vállalatok támogatása érdekében elindította NHP Hajrá! néven új, mikro, kis- és középvállalkozások megsegítését célzó programját, melyhez 1000 milliárd forint forrást rendelt az eddigi NHP fix programban is elérhető 500 milliárdos keretösszeg mellé. Az új programban 10 milliárd forintra emelkedett az egyes vállalkozások számára elérhető összeg, és 20 évre nőtt a futamidő. A hitelt bérfizetésre is lehet igényelni árbevétel híján, illetve hitelkiváltásra is felhasználható. A jegybank emellett a gyors segítség érdekében előírta a bankok számára a kéthetes hitelbírálati határidőt.

Mire vehető fel a Növekedési Hitelprogram Hajrá-ban a KKV-nak kínált ~2,5% hitel?

I. Beruházási kölcsön

 • immateriális javak – használt vagy új – tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.
 • tartós részesedések közül a 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése céljából azzal, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságokban (nyrt.) való részesedésszerzés esetén annak legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot kell eredményeznie.
 •  üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására
 • lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, illetve építésére,
  • Ha a lakóingatlan hasznosítása tartósan kizárólagosan üzleti célúra változik
  • Legalább 10 lakásból álló lakóingatlan építésére vagy ilyen új építésű ingatlan megvásárlására,
 • Személygépkocsi beszerzésére, ha a KKV főtevékenysége 2020. január 1-től folyamatosan személyszállítás

II. Forgóeszköz-finanszírozásra

III. Támogatás előfinanszírozása – az Európai Uniós forrásból, az Európai Uniós Támogatási programok keretében elérhető vissza nem térítendő támogatás, valamint az ezen támogatásokhoz kapcsolódó – akár nemzeti forrásból – folyósított nemzeti támogatások (pl. társfinanszírozás és átmeneti nemzeti támogatások; de ide nem értve az uniós állami támogatási szabályok – csoportmentességi rendeletek, csekély összegû de minimis rendeletek és notifikált programok – alapján nyújtott támogatásokat) előfinanszírozására nyújtott hiteleket
IV. Hitelkiváltás – KKV által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett (nem a Növekedési Hitelprogram keretében létrejött) legkésőbb 2020. január 1. napjáig megkötött forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására is.

 

A program célja és felépítése

A program keretében a jegybank 0 százalékos kamatozású, legfeljebb 20 éves futamidejű refinanszírozási hitelt nyújt (azzal, hogy a jelen terméktájékoztatóban meghatározott forgóeszközhitelek esetén a refinanszírozási hitel futamideje legfeljebb 3 év lehet) a hitelintézeteknek, amit azok egyrészt egy felülről korlátozott éves költség mellett kölcsön vagy pénzügyi lízing formájában továbbhiteleznek a KKV-knak (a továbbiakban KKV Szerződés), másrészt ugyanezen cél érdekében refinanszíroznak pénzügyi vállalkozásokat.

A részvétel feltételei –  A programban részt vevő bankokról
A programban közvetlen VIBER vagy BKR tagsággal és KELER Zrt.-nél értékpapír-számlával rendelkező belföldi tartalékköteles hitelintézetek vehetnek részt közvetlenül az MNB szerződéses partnereként. A többi bank, integrált takarék- és hitelszövetkezet, valamint pénzügyi vállalkozás a programban közvetlenül részt vevő hitelintézeten mint ernyőbankon keresztül, közvetetten vehet részt (levelezett hitelintézet). Az ernyőbanknak a rajta keresztül a programban részt vevő levelezett hitelintézetet az MNB-vel kötött keretszerződésben és a jelen Terméktájékoztatóban előírtak szerint kell kezelnie, vagyis érvényesítenie kell velük szemben is minden olyan feltételt, amelyet az MNB a vele szerződő partnerektől elvár. A programban csak azon hitelintézetek vehetnek részt, amelyek legkésőbb 2020. május 29-ig a vonatkozó keretszerződést cégszerűen aláírva visszaküldik az MNB részére. A programban részt vevő hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások kizárólag pénzkölcsönt és pénzügyi lízinget6 nyújthatnak a KKV-k számára a program keretében.
A programban való részvétel feltétele az MNB AL8 azonosító kódú adatszolgáltatásának teljesítése a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, illetve a jelen tájékoztatóban hivatkozott, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletnek7 (a továbbiakban: adatszolgáltatási MNB rendelet) megfelelően. A programban közvetetten részt vevő hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által kötött KKV Szerződések vonatkozásában az ernyőbank teljesíti az MNB felé az AL8 azonosító kódú adatszolgáltatást.

A maximálisan igényelhető refinanszírozási hitel és a rendelkezésre tartási időszak

Keretösszeg
Az MNB a programban részt vevő hitelintézetek által igénybe vehető összeget az alábbiak szerint határozza meg. A hitelintézetek az 1500 milliárd forintos keretösszeg első 1200 milliárd forintos összege (közös keretösszeg) erejéig a KKV Szerződések AL8 azonosítókódú adatszolgáltatás keretében történő beküldésének sorrendjében juthatnak forráshoz. Az 1200 milliárd forint kimerülését követő naptól további refinanszírozási hitelt maximálisan a keretösszeg fennmaradó részéből (legfeljebb 300 milliárd forint) a részükre allokált hitelkeret (a továbbiakban: allokált hitelkeret) erejéig vehetnek igénybe a részt vevő hitelintézetek. A közös keretösszeg felhasználását követően fennmaradó keret egyes hitelintézetekre jutó arányáról az MNB a hitelintézeteket a közös keretösszeg 1100 milliárd forintos kihasználtságának elérését követő 5 munkanapon belül értesíti. Az 1200 milliárd forintos kihasználtság elérését követő munkanapon az MNB tájékoztatja a hitelintézeteket az allokált hitelkeretük pontos összegéről (a továbbiakban: allokált hitelkeret értesítő).

Állományátruházás
A programban részt vevő hitelintézetek, levelezett hitelintézetek a Hpt.-ben meghatározott feltételek szerint – átruházhatják egymás között a program keretében kötött KKV Szerződéseiket (a továbbiakban: állományátruházás). Az állományátruházás időpontját követően az MNB az átadó hitelintézet helyett az átvevő hitelintézet részére biztosítja a refinanszírozási hitelt az átruházott KKV Szerződésekhez kapcsolódóan. 11 Az állományátruházás szándékát az átadó és az átvevő hitelintézet az általuk (illetve levelezett hitelintézetek esetén a levelezett hitelintézetek által is) cégszerűen aláírt közös nyilatkozat megküldésével jelzik az MNB-nek az állományátruházás időpontját legalább 5 munkanappal megelőzően. A közös nyilatkozatban meg kell jelölni az állományátruházás időpontját, továbbá az átruházott KKV Szerződések átadó hitelintézetnél (vagy levelezett hitelintézetnél) fennálló, illetve átvevő hitelintézetnél (vagy levelezett hitelintézetnél) alkalmazásra kerülő szerződésazonosítóját, szerződéses összegét és az állományátruházáskor várhatóan fennálló állományának összegét, valamint nyilatkozni kell, hogy az állományátruházáshoz szükséges valamennyi hatósági engedély mind az átadó, mind az átvevő hitelintézet (levelezettek érintettsége esetén a levelezett) rendelkezésére áll.

 A keretösszeg felhasználása
A hitelintézet által korábban már felvett hitelek törlesztésre kerülő részei nem vehetők újra igénybe, azaz nincs rulírozási lehetőség. Kivételt képez ez alól:

 1. az állományátruházás során, a közös keretösszeg kimerülését követően az átadó hitelintézet által visszafizetett refinanszírozási hitel amely felhasználható más KKV Szerződések – rulírozás nélküli – refinanszírozására a jelen Terméktájékoztatóban meghatározott szerződéskötési időszakon belül, a hitelintézet allokált hitelkeretének mértékéig, valamint
 2. a jelen terméktájékoztató szerinti forgóeszközhitel refinanszírozása, valamint
 3. a jelen terméktájékoztató szerinti támogatás (évente járó normatív támogatás esetén) előfinanszírozására nyújtott kölcsön refinanszírozása.

Az NHP Hajrá keretében 2020. április 20. napjától kezdődően a közös keretösszeg kimerülését követően kiküldésre kerülő, allokált hitelkeretről szóló értesítőben szereplő időpontig van lehetőség KKV Szerződéseket megkötni (szerződéskötési időszak), és azokat az MNB részére AL8 adatszolgáltatás útján bejelenteni.12 A KKV Szerződésekhez kapcsolódó refinanszírozási kölcsön lehívására első alkalommal 2020. április 21. napján (értéknap) van lehetőség, a lehívás végső határideje pedig az egyes KKV Szerződések megkötésének napjától számított 3 év (rendelkezésre tartási időszak) azzal, hogy az első lehívásnak a KKV Szerződés megkötésének napjától számított 1,5 éven (azaz 548 naptári napon) belül meg kell történnie. Amennyiben nem kerül sor az első lehívásra a KKV Szerződés megkötésének napjától számított 1,5 éven (azaz 548 naptári napon) belül, úgy a rendelkezésre tartás megszűnik az adott KKV Szerződés vonatkozásában.
Állományátruházásra a szerződéskötési, illetve rendelkezésre tartási időszak végét követően is van lehetőség, így az átvett állományhoz kapcsolódó KKV Szerződésekről szóló adatszolgáltatás – átvevő hitelintézet általi – első alkalommal történő beküldésére, illetve az ahhoz kapcsolódó refinanszírozási hitel lehívására is. Az átvett KKV kölcsönök szerződéses összegeinek az átadó hitelintézet által korábban még nem folyósított hitelrésze(i)hez kapcsolódó refinanszírozási kölcsön lehívására állományátruházás esetén is a rendelkezésre tartási időszak végéig van lehetőség.

A programban kizárólag új beruházási hitel, forgóeszközhitel, valamint olyan hitel folyósítására van lehetőség, amelynek célja a jelen terméktájékoztatóban meghatározott hitelek kiváltása.

Új beruházási hitelnek minősül az 1.5. pont szerinti beruházási célú kölcsön és pénzügyi lízing, ha azt nem valamely hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál már fennálló kölcsön vagy pénzügyi lízing törlesztésére fordítják, illetve ezek finanszírozására a KKV nem vett fel más hitelt. (A forgóeszközhitelre és a hitelkiváltási célú kölcsön meghatározását, valamint a rájuk vonatkozó részletes szabályokat az 1.5. pont tartalmazza.)
A hitelcélnak megfelelő felhasználást az 1.6. pont szerint a KKV-nak dokumentumokkal kell igazolnia, a folyósító hitelintézetnek, illetve pénzügyi vállalkozásnak pedig ezt ellenőriznie kell. Amikortól a program kihasználtsága elérte a 100 milliárd forintot, az MNB a keretösszeg kihasználtságának mértékét minden naptári hónap első keddi munkanapján közzéteszi a megelőző hét utolsó munkanapjával bezárólag beküldött KKV szerződések összegei alapján.

Hitelbírálati időre vonatkozó feltételek
A hitelbírálat ideje nem haladhatja meg a hitelkérelem és az annak mellékleteként előírt, a hiteldöntéshez szükséges további dokumentumok, információk hiánytalan beérkezését követő 10 munkanapot, azzal hogy ezen dokumentumok körét a pénzügyi intézmény saját eljárásrendje keretében határozhatja meg.
Amennyiben a hiteldöntésre ezen határidőn belül nem kerül sor, a pénzügyi intézmény az adott hiteligény vonatkozásában nem jogosult a program keretében refinanszírozás igénybevételére. A jelen pontban meghatározott elvárások 300 millió forint alatti hitelösszeg (pénzügyi lízing) iránti hitelkérelem esetén alkalmazandók.

A KKV Szerződés adósával szemben támasztott elvárások

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásánál a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény fogalmai az irányadóak, hitelt a program keretében kizárólag a törvényben előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-k igényelhetnek, azzal, hogy nem minősül KKV-nak (az NHP vonatkozásában) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

A KKV a KKV Szerződés megkötésekor nem lehet a levelezett, valamint az azt refinanszírozó Hitelintézet – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti – kapcsolt vállalkozása.
További elvárás a programban részt vevő KKV-val szemben, hogy a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek nem megfelelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése a KKV Szerződés futamideje alatt sem haladhatja meg a 25%-ot.
Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, a refinanszírozási kölcsönt haladéktalanul vissza kell fizetni. A refinanszírozási kölcsön haladéktalanul visszafizetendő abban az esetben is, ha a KKV Szerződés adósa más társasággal (társaságokkal) való egyesülése folytán nem minősül már a jelen terméktájékoztató szerinti KKV-nak, kivéve ha az egyesülésben érintett más társaság(ok) az egyesülés időpontjában szintén megfelel(nek) a jelen terméktájékoztató KKV-ra vonatkozó személyi elvárásainak.
A KKV Szerződés adósa nem lehet a hitelt nyújtó hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása, valamint pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás. Továbbá a KKV Szerződés adósa által az NHP keretében felvett kölcsönből finanszírozott eszközök bérbe vevője nem lehet a finanszírozást (illetve refinanszírozást) nyújtó hitelintézet, pénzügyi vállalkozás és azok kapcsolt vállalkozásai.

A KKV kölcsönnel szemben támasztott követelmények

A program keretében kizárólag beruházási kölcsön, forgóeszköz-finanszírozási kölcsön, valamint hitelkiváltás célú kölcsön nyújtható, az alábbi korlátozásokkal.

I. Beruházási kölcsön

 • Beruházási kölcsön alatt a jelen program alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. §-a szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. §-a szerint meghatározott – használt vagy új – tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.
 • Emellett beruházási kölcsön folyósítható az Szmt. 27. §-a szerint meghatározott tartós részesedések közül a 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése céljából azzal, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságokban (nyrt.) való részesedésszerzés esetén annak legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot kell eredményeznie.

A KKV kölcsön adósa által előállított („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül.

 • Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül abban az esetben folyósítható beruházási hitel, ha a KKV a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelettel szabályozott tevékenységek közül a Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott szálloda, panzió, kemping, üdülőház illetve közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, illetve építésére, a program keretén belül az alábbi két esetben folyósítható beruházási hitel:
  • Ha a lakóingatlan hasznosítása tartósan kizárólagosan üzleti célúra változik, és ez a tény az ingatlan-nyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerül. A jelen alpontban foglalt esetben megengedett az ingatlan bővítésének, felújításának, illetve átalakításának finanszírozása is. Amennyiben azonban az átminősítést az illetékes földhivatal bármely okból mégsem jegyzi be, illetve a kölcsön futamideje alatt újra lakáscélú felhasználás valósulna meg az ingatlanban, úgy az NHP-s forrás – jogosulatlan felhasználás miatt – azonnali hatállyal visszafizetendővé válik.
  • Legalább 10 lakásból álló lakóingatlan építésére vagy ilyen új építésű ingatlan megvásárlására, amennyiben a hitelfelvevő KKV a beruházás megvalósításától kezdődően a KKV szerződés futamidejének végéig kizárólag magánszemélyek saját részére történő, hosszú távú (legalább 30 napra történő) bérbeadás formájában hasznosítja üzletszerűen (oly módon, hogy a bérbevevő a bérelt lakást harmadik félnek sem használatra, sem hasznosításra nem adhatja tovább), valamint a hitelfelvevő vállalkozás tevékenységi körei között szerepel a saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó tevékenység.

A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. A beruházással érintett eszköznek (ideértve az ingatlant is) a KKV üzleti célját kell szolgálnia.

A finanszírozott eszköz az alábbi két esetben adható bérbe:

 1. A KKV tevékenységei közt a szerződéskötés időpontjában szerepel a bérbeadásnak megfelelő TEÁOR kódú tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt (ideértve az előző bekezdés 2) alpontjában foglaltak szerinti lakóingatlan-bérbeadás esetét is), amelyet a beruházási hitelből megvásárol (épít, átalakít stb.).
  2. A beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is) cégcsoporton belül kerül bérbeadásra vagy üzemeltetésre történő átadásra (függetlenül a KKV tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető kizárólag az 1. pontban foglalt tevékenysége keretében adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt eszköz használatának jogát. Csoporton belüli bérbeadás nem engedélyezett azonban, amennyiben a bérbevevő saját maga nem valósíthatná meg ugyanezt a beruházást az NHP keretén belül annak feltételrendszerére tekintettel.
 • Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2020. január 1-től folyamatosan személyszállítás. Amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra (ide nem értve a program keretében nyújtott pénzügyi lízing kiváltása és állományátruházás keretében történő átruházást) kerül, a hitelt haladéktalanul vissza kell fizetni. Amennyiben a hitellel finanszírozott beruházásnak egy része kerül átruházásra, abban az esetben a hitel fennálló összegének az érintett eszköz(ök)höz kapcsolódó hányadát kell csak visszafizetni. A fent említett feltételeknek a hitel futamideje alatt végig fenn kell állnia, ellenkező esetben annak visszafizetése a feltétel megszegésekor vagy meghiúsulásakor azonnal esedékes.

Amennyiben a hitelintézet vagy levelezett hitelintézet által finanszírozott beruházás megvalósításához a KKV a KKV Szerződés megkötését követően EU-s vagy állami támogatást nyer el, annak beérkezésekor a hitel önerején felüli résznek megfelelő összegben a hitelt előtörleszteni szükséges, a beruházás támogatással érintett hányadára tehát nem tartható fenn NHP-s finanszírozás (erre a KKV-nak kötelezettséget kell vállalnia). A KKV szerződés megkötésének időpontjában már elnyert támogatásra nem nyújtható beruházási célú finanszírozás a program keretében.

II. Forgóeszköz-finanszírozás
A program keretében nyújtott forgóeszközhitel, valamint a vállalkozás likviditásának finanszírozása céljából felvett forgóeszközhiteleinek együttes összege nem haladhatja meg a KKV az Szmt. 28. § (2)-(4) bekezdése szerint meghatározott készletállománya, az Szmt. 29. § (2) bekezdése szerint meghatározott, nem lejárt, valamint legfeljebb 30 napja lejárt vevőkövetelései, az Szmt. 79. § (1) bekezdése szerint meghatározott személyi jellegű ráfordításai együttes összegét (a továbbiakban: limit). A program keretében nyújtott forgóeszközhitelt a KKV a működéséhez kapcsolódó kiadásainak fedezésére (korlátozás nélkül) használhatja, ideértve akár a már fennálló forgóeszközhitelének kiváltását is.
A program keretében nyújtott forgóeszközhitel futamideje az első részlet folyósításától számítva legfeljebb 3 év lehet, azzal hogy a hitel törlesztésre kerülő része(i) újra igénybe vehetők a hitel futamideje alatt. A hitelintézet a KKV limit összegét első alkalommal a hitelfelvételkor határozza meg, melyet évente köteles felülvizsgálni A limit megállapításakor, illetve az éves felülvizsgálat során a KKV – a hitelkérelem benyújtását/felülvizsgálatot megelőző évre vonatkozó – éves beszámolójában/adóbevallásában szereplő adatokat, ezek hiányában a legfrissebb főkönyvi kivonat adatait kell figyelembe venni. Amennyiben főkönyvi kivonat alapján történt a limit megállapítása/felülvizsgálata, úgy a bank az éves beszámoló/adóbevallás rendelkezésre állását követő soron következő rendszeres (normál banki) monitoring keretében köteles az éves beszámoló/adóbevallás szerinti adatok alapján is ellenőrizni a limitnek való megfelelést.
Amennyiben a felülvizsgálat időpontjában számított limit összege alacsonyabb, mint a forgóeszközhitel(ek)ből fennálló aktuális tartozás, úgy a limitet meghaladó összeggel a programban nyújtott forgóeszközhitel előtörlesztendő a felülvizsgálat napját követő 30 napon belül. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában a limit összege magasabb, mint a program keretében nyújtott forgóeszközhitel(ek)ből fennálló aktuális tartozás, úgy a limit ki nem használt összege erejéig lehívást kezdeményezhet a KKV.

III. Támogatás előfinanszírozása

Támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsön alatt a jelen program alkalmazásában az Európai Uniós forrásból, az Európai Uniós Támogatási programok keretében elérhető vissza nem térítendő támogatás, valamint az ezen támogatásokhoz kapcsolódó – akár nemzeti forrásból – folyósított nemzeti támogatások (pl. társfinanszírozás és átmeneti nemzeti támogatások; de ide nem értve az uniós állami támogatási szabályok – csoportmentességi rendeletek, csekély összegû de minimis rendeletek és notifikált programok – alapján nyújtott támogatásokat) előfinanszírozására nyújtott hiteleket kell érteni. A program keretében olyan támogatás előfinanszírozására nyújtható hitel amelyet a KKV már elnyert vagy olyan normatív támogatás, amelyre a KKV jogosult, és a támogatás még nem került kifizetésre.
A támogatás folyósításakor a támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsönösszeg visszafizetése egy összegben (a támogatás több részletben történő folyósítása esetén a folyósított rész összegéig) esedékessé válik. Évente igényelhető, azaz nem beruházáshoz kapcsolódó (pl. normatív) EU-s támogatások előfinanszírozása céljából nyújtott kölcsönök esetében lehetőség van azok – a támogatás befolyásakor történő – visszafizetését követően, a szerződéskötést követő 3 éven belül, azonos célú felhasználásra történő lehívására.

IV. Hitelkiváltás
A program keretében lehetőség van (kizárólag ugyanazon) KKV által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett (nem a Növekedési Hitelprogram keretében létrejött) legkésőbb 2020. január 1. napjáig megkötött forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására is, ebben az esetben a hitel folyósítása kizárólag egy részletben történik. Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing váltható ki a program keretében amelyek összhangban vannak az új beruházási kölcsön céljára vonatkozó 1.5.1. pontban meghatározott, a beruházás tárgyára és annak hasznosítására vonatkozó feltételekkel.
A Kiváltó KKV szerződés lejárata lehet későbbi, mint a kiváltásra kerülő KKV kölcsön lejárata, de legfeljebb kiváltásra kerülő kölcsön szerződéskötésének napjától számított 20 év lehet.

A KKV-nak nyújtható hitel összege

A KKV-knak a program keretében nyújtható hitel összegének alsó határa 1 millió forint, felső határa 20 milliárd forint.

Felszámítható kamat, díj, költségek

A hitelintézet és a refinanszírozó hitelintézeten keresztül a pénzügyi vállalkozás a program keretében kapott kölcsönt a teljes futamidő alatt legfeljebb 2,5 százalék éves kamatteher melletti kölcsön, vagy pénzügyi lízing nyújtásával adhatja tovább a KKV számára, azaz a KKV által fizetendő éves költség nem lehet magasabb 2,5 százaléknál.

Letölthető dokumentum

NHP Hajrá részletes terméktájékoztató