palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NTP-OKA-I.-Pályázat a felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatására

okaA pályázati kiírás jogszabályi háttere: 1120/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának kétéves (2009-2010. évi) kormányzati cselekvési programja kiemelt fejlesztési területként jelöli meg a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását, ezen belül a felsőoktatás, továbbképzés és pályakezdés tehetségsegítő műhelyeinek támogatását. A fenti Kormányhatározatban foglaltak megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki
az országban működő felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatására.


Jelen pályázati rendszer hozzá kíván járulni a tehetségműhelyek munkájának folyamatos fenntartásához.

Pályázat alapvető célja:

 • Pénzügyi segítséget nyújtani a már működő tehetséggondozó műhelyek munkájához a felsőoktatás, továbbképzés és pályakezdés területén.
 • Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásával, szakmai továbbképzésével hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának fejlesztéséhez.

Rendelkezésre álló forrás: 100 millió forint
Támogatandó intézmények száma: minimum 35
Támogatandó tehetségműhelyek száma: minimum 90

Pályázhatnak: Hazai felsőoktatási intézmény karai, kari szintű egységei, kollégiumai vagy maguk az intézmények önállóan a Befogadó intézménnyel együtt.
A felsőoktatási karok, kari egységek, intézmények a tehetségműhelyeik (ideértve a Nemzeti Tehetségtanácsnál regisztrált „Tehetségpontokat”) támogatása céljából nyújthatnak be pályázatot.
A támogatási keretösszeg tehetségműhelyenként értendő. A közalapítvány fenntartja annak a jogát, hogy az egy pályázat keretében benyújtott több tehetségműhely programja közül ne mindegyiket támogassa.

Befogadó intézmény lehet: A Felsőoktatási Törvény szerinti felsőoktatási intézmény.

Pályázat tartalma
Tartalmi elemek:
A pályázható projekt tehetséggondozó műhelyenként legalább 60 órára tervezett tehetséggondozó program, melyben az időfelhasználás mind egyenletesen, a teljes pályázati futamidőre elosztva, mind intenzív szakaszolással megoldható, de a programnak le kell zárulnia 2010. december 15-ig.
Általános elvárás, hogy a pályázat tartalmazza mind a projekt előkészítés fázisait, mind a projekt bemutatásnak tervezett körülményeit.

A pályázat tartalmi elemei továbbá

 • a tehetséggondozó műhely eddigi tevékenységének és eredményeinek bemutatása (röviden, tényszerűen),
 • a tehetséggondozó műhely fenntartójának rövid bemutatása,
 • a tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a tehetségazonosítás módszerének, elveinek bemutatása,
 • a célzott tehetségígéretek körének, az alkalmazott módszereknek és az elvárható eredményeknek a leírása,
 • a tehetséggondozó munkába bevont diákok/pályakezdők összefoglaló jellemzése (milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek/tehetségígéreteknek)

Amennyiben egy pályázat több tehetséggondozó műhely programját is tartalmazza, csak a műhelyenként eltérő tartalmi elemeket kell műhelyenként benyújtani. Több műhely programját magába foglaló pályázat támogatása esetén a kiíró fenntartja a jogot egyes műhelyek programjának elfogadására, illetve elutasítására.

Költségvetés és elszámolható költségek: A pályázat lényegi eleme a kitűzött célokkal összhangban álló, megfelelően indokolt költségvetés.

Elszámolható költségek:

 • Személyi kiadások (az igényelt támogatás és a teljes költségvetés min. 60%-a!)
  • bér jellegű kifizetések, járulékaikkal (pl. beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, tudományos diákkonferenciákra és versenyekre való felkészítés, esetmegbeszélések, a foglalkozások tematikájának kidolgozása /összeállítása, konferenciák/versenyek szervezése),
  • a versenynyertesek számára ösztöndíj folyósítása.
 • Szolgáltatások és dologi kiadások (max. 40%).
  • a program megvalósításához szükséges anyagok és szolgáltatások,
  • indokolt esetben a programhoz nélkülözhetetlen kis értékű tárgyi eszközbeszerzés.

A program nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést és beruházást nem támogat! A programból intézményi általános elvonás/rezsi nem érvényesíthető.

A Személyi kiadásoknak az igényelt összeg és a teljes költségvetés min. 60%-ának kell lennie!

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája
: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: tehetségsegítő műhelyenként minimum 800.000,- Ft, maximum 1.200.000,- Ft.

Pályázat formai követelményei:

 • A)   Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (megadott melléklet).
 • B)   Hiánytalanul kitöltött költségvetési összefoglaló táblázat (megadott melléklet).
 • C)   Részletes költségvetés és az ahhoz kapcsolódó szöveges magyarázat – a részletes költségvetést tehetségműhelyenként szétbontva kell benyújtani!
 • D)   A kiírásban leírtaknak megfelelő részletes tehetséggondozó program – a programot tehetségműhelyenként szétbontva kell benyújtani!
 • E)   Tehetséggondozó műhely munkaterve (amennyiben van).
 • F)    Tehetséggondozó műhely működési rendje.
 • G)   Bármely egyéb dokumentum, melléklet, mely a pályázat további alátámasztásául szolgál, az elbírálás szempontjából fontos lehet (nem kötelezően).
 • H)   Kötelező mellékletek csatolása.
 • I)     A pályázati díj befizetését igazoló dokumentum másolata.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 25. (Legkésőbb az aznapi postai bélyegzővel ellátott pályázatok kerülnek befogadásra.)

Bírálat tervezett határideje: 2010. február 15.

Pályázat megvalósításának ideje:
A pályázati programot 2010. február 15. és 2010. december 15. között kell lebonyolítani.
A beszámoló benyújtásának határideje 2010. december 31.

Beszámoló tartalmi követelményei: A beszámolóban szükséges kitérni a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetére, arra, hogy hány főre terjedt ki a program. A program tartalma, jellege. Eredmények, tapasztalatok, nehézségek, lemorzsolódás, a folytatás/változtatás tervei.

Pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. A tehetséggondozó műhely eddigi tevékenységének szakszerű bemutatása. A pályázatban különösen az elmúlt 5 év tevékenységét kell, röviden, tényszerűen és eredménycentrikusan kifejteni. Meg kell mutatni, hogy a pályázott tevékenység hogyan folytatja, újítja meg, vagy egészíti ki az eddigi sikeres tevékenységet.
 2. A tehetségazonosítás módszereinek, a tehetségfejlesztés elveinek bemutatása. Be kell mutatni, hogy a hagyományos vagy új módszerek és elvek hogyan segítik a tömegesedett és többciklusú felsőoktatásban, illetve az új munkaerőpiaci helyzetben a felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetséggondozást.
 3. A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége. A pályázatnak nem a szakemberek tudományos felkészültségét kell igazolni, hanem azt, hogy emellett, erre alapozva e szakemberek magára a tehetséggondozásra felkészültek.
 4. A kiírásban leírtaknak megfelelően kidolgozott és megvalósítható, minimum 60 órás tehetséggondozó program. A programnak reálisnak, a mai hazai viszonyok között a tervezett forrásokból biztonságosan és az eredményesség jó esélyével kell lenni. Konkrét terveket kell benyújtani, az üres (közhelyes) és a túldimenzionált programok nem kerülnek támogatásra. A programnak tartalmaznia kell a tervezett ütemezést is.
 5. Azoknak az eszközöknek és módszereknek a kidolgozottsága, bemutatása, amelyekkel értékelni kívánják a program sikerét, az elért eredményeket. Azt kell megmutatni, hogy hogyan mutathatók fel azok az eredmények, amelyeket a pályázott programtámogatás elmaradása esetén nem tudnának az adott időszakban elérni.
 6. A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja. Meg kell megmutatni, hogy a pályázott program hogyan építi magába a 1120/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat által megfogalmazott prioritásokat.

Pályázat érvénytelen, illetve formai hiba miatt elutasítható, amennyiben:

 • Határidő után kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton határidőig, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, egy csomagban vagy borítékban kell benyújtani.
Kérjük ráírni: Tehetséggondozó műhely pályázat

Postacím:
Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthory utca 10., 604. szoba

Web: http://www.oktatasert.hu

Pályázati díj: A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 5000 Ft tehetségműhelyenként!
A pályázati díj 2010. január 2. – 2010. január 25. között utalható.
Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-I).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.


Letölthető dokumentumok:

felsookt_felhivas_v2.doc
felsookt_adatlap_v.doc

Forrás: OKA