palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NTP-OKA-IV.-Tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítására

okaAz Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-IV. számú pályázata a  Tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítására.  A pályázati kiírás jogszabályi háttere: 1120/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat. A fenti Kormányhatározatában foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki: A területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítására, működtetésére, a jó gyakorlatok elterjesztésére.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:
a) a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
b) a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
c) egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
d) a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
e) a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
f) a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását

Jelen pályázati rendszer hozzá akar járulni a tehetségműhelyek munkájának folyamatos fenntartásához.

Térségi tehetséggondozó szolgáltatás:

A Pályázat alapvető célja:

 • Pénzügyi támogatást nyújtani térségi tehetséggondozó szolgáltató központok létrehozására, szakmai programok kidolgozására, a működésükhöz szükséges feltételek biztosítására.
 • Pénzügyi segítséget nyújtani a már működő térségi tehetséggondozó hálózati program további működtetéséhez,
 • Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek bevonásával hozzájárulni a térségben a tehetség tanácsadó, tehetségazonosító, tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztéséhez, a tehetséggondozó programokban résztvevő fiatalok nyomon követési rendszerének kidolgozásához.
 • Támogatni:
  • a térségi tehetséggondozó munkaközösség létrehozását és működtetését,
  • olyan ötórás szakmai továbbképzések szervezését és megtartását, amelyek komplex ismereteket adnak a résztvevőknek tehetség tanácsadás, tehetségazonosítás témában, felkészíti őket és egyéni fejlesztési tervek készítésére és megvalósítására,
  • szaktanácsadás megszervezését és működtetését a térségben,
  • a térségben folyó tehetséggondozó műhelyek feltérképezését, módszertani segítését, a programban részt vevők nyomon követését,
  • intézményen kívüli partnerek bevonását, mentori hálózat építését tanácsadást a szülőknek, pedagógusoknak fiataloknak.

Rendelkezésre álló forrás: 24.500 ezer Ft

Várható támogatandó pályázatok száma: 25  ( Támogatandó térségenként 1 pályázat!)

Maximálisan megpályázható összeg: A támogatás mértéke minimum 800.000,- Ft maximum 1.000.000,- Ft.

A támogatás formája
vissza nem térítendő támogatás.

Pályázók köre:

 • Önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású nevelési oktatási intézmények, pedagógiai szakmai és szakszolgálati intézmények.
 • Non-profit szervezetek: egyesületek, alapítványok, egyházak, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek.
 • Többcélú kistérségi társulások.

Pályázat tartalma:

A) Általános elvárások:

 • az adott térség eddigi tehetséggondozó tevékenységének a bemutatása,
 • a pályázó rövid bemutatkozása, tehetséggondozás terén végzett eddigi tevékenysége,
 • a program kidolgozásában és magvalósításában résztvevő szakemberek bemutatása,
 • az adott térség komplex tehetséggondozó rendszerének kidolgozása (hogyan képzelik el az adott térségben tehetséggondozó munka térségi összehangolását, a kistérségi hálózat kiépítését, más kistérségekkel való együttműködést).

B) A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

 • személyi kiadások (szaktanácsadó, pszichológus munkaközösség-vezető, egyéb szakemberek megbízása)
 • öt órás továbbképzések megszervezése, és lebonyolítása, (évente minimum három)
 • dologi kiadások, amelyek a továbbképzések megtartását garantálják,
 • a foglakozásokhoz, továbbképzésekhez szükséges anyagok vásárlása
 • a foglakozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.
 • komplex tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása
 • módszertani segédanyag készítése azonosításhoz, tanácsadáshoz, gondozáshoz,
 • tehetségfejlesztő programok pszichológiai és pedagógiai, támogatási formáinak kidolgozása
 • éves tehetséggondozói kistérségi munkaközösségi terv összeállítása és megvalósítása
 • információs központ működtetése.

A Személyi kiadásoknak az igényelt összeg és a teljes költségvetés min. 60%-ának kell lennie!

Pályázat tartalmi követelményei
A pályázati programnak részletesen kidolgozottnak kell lennie, amelynek legalább az alábbi témákat kell tartalmaznia:

 • 6/A és 6/B pontban meghatározottak részletes kifejtése,
 • A térségben folyó tehetséggondozói munka múltja, előző tanévben kifejtett főbb tevékenységek, elért sikerek, eredmények, problémák (az előző időszak működésének önértékelése, stb.)
 • Egy komplex térségi tehetséggondozó program bemutatása, megvalósításának helyszíne
 • Az együttműködő partnerek nyilatkozatai
 • Tervezett továbbképzések témái, időpontok, helyszíne, tervezett előadók.
 • Programba bevonni kívánt szakemberek, tanulók létszáma, lehetséges partnerek, előadók, trénerek megnevezése, bemutatása.
 • Milyen eszközökkel kívánják mérni a programmal elért eredményeket, hatásokat.
 • Milyen módon, eszközökkel kívánják értékelni a program sikerét.

Pályázat formai követelményei

 • A)   Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (megadott melléklet).
 • B)   Hiánytalanul kitöltött költségvetési összefoglaló táblázat.
 • C)   Részletes költségvetés és az ahhoz kapcsolódó szöveges magyarázat.
 • D)   A kiírásban leírtaknak megfelelő részletes terv.
 • E)   A kistérségi Tehetséggondozó központ munkaterve.
 • F)    Tehetséggondozó központ működési rendje.
 • G)   Bármely egyéb dokumentum, melléklet, mely a pályázat további alátámasztásául szolgál, az elbírálás szempontjából fontos lehet (nem kötelezően).
 • H)   Kötelező mellékletek csatolása.
 • I)     A kistérségi Tehetségközponttal együttműködő partnerek nyilatkozatai.
 • J)    Pályázati díj befizetését igazoló banki utalás bizonylatának másolata.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 25.
Az aznapi postai bélyegzővel ellátott pályázatokat a kiíró még elfogadja.
Egy adatlapon csak egy tehetséggondozó műhelyre nyújtható be pályázat.
Egy szerv csak pályázatot nyújthat be.

Bírálat tervezett határideje: 2010. február 15.

Pályázat megvalósításának ideje:
A pályázati program megvalósításának időtartama : 2010. február 15. – 2010. december 15.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje tételes elszámolással: 2011. január 15.

Beszámoló tartalmi követelményei:
A beszámolóban szükséges kitérni a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetére, arra, hogy hány intézményre, szervezetre terjedt ki a program. A program tartalma, jellege. Eredmények, tapasztalatok, nehézségek, a folytatás/változtatás tervei.

Pályázat elbírálásának szempontjai:

 • A térség eddigi tehetséggondozó tevékenységének szakszerű bemutatása,
 • A kistérségi Tehetséggondozó központ munkatervének részletessége, szakszerűsége
 • A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége
 • A kiírásban leírtaknak megfelelően kidolgozott és megvalósítható továbbképzési program leírása
 • Azoknak az eszközöknek és módszereknek a kidolgozottsága, bemutatása, amelyekkel értékelni kívánják a program sikerét az elért eredményeket
 • Az adott térség komplex tehetséggondozó rendszerének kidolgozottsága, megvalósíthatósága
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

Pályázat érvénytelen, illetve formai hiba miatt elutasítható, amennyiben:

 • Határidő után kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, egy csomagban vagy borítékban kell benyújtani.
Kérjük ráírni: „Tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása”

A pályázat benyújtásának címe:

Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthory utca 10., 604. szoba

Pályázati díj:  A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 5000 Ft.
A pályázati díj 2010. január 2. – 2010. január 25. között utalható.
Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-IV).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

Letölthető dokumentumok

kistersegi_felhivas_v.doc
kistersegi_adatlap_v.doc

Forrás: Oktatásért Közalapítvány