palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Országos Futópálya-építési Program pályázat

Az Országos Futópálya-építési Program célja az 5000 fő és afeletti lakosságszámú településeken 600 és 800 méter közötti, 800 és 1000 méter közötti, vagy legalább 1000 méter hosszúságú rekortán borítású futópálya kialakítása.

Az alábbi jellemzőkkel rendelkező futópálya támogatható:

 1. futófelülete 120 centiméter széles (a szegély szélessége nem számít bele),
 2. nem keresztez közforgalmú autóutat,
 3. mentes az éles kanyaroktól,
 4. nincs benne nagyszámú kanyar és
 5. egy kör végig, egybefüggően futható legyen úgy, hogy a futó egy irányba haladhasson, és a futópálya teljes hossza alatt ne kelljen haladási irányt változtatnia.

A Támogatási kérelemben szükséges bemutatni és ismertetni az alábbi műszaki-szakmai szempontokat:

 • a futópálya szegély nélküli tervezett hossza, szélessége, rétegrendje
 • a település, a megvalósítási helyszín és a futópálya környezetében lévő kiszolgáló épületek bemutatása azzal, hogy előnyt jelent, ha a pálya körül világítás, ivókút, öltöző, illetve WC rendelkezésre áll
 • a futópálya megközelíthetősége gépjárművel, tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan; parkolók rendelkezésre állása (gépjármű, kerékpár)
 • futás szempontjából kedvező táji adottságok és egyéb tényezők
 • jelenlegi terepviszonyok; futópálya építés igényel-e nagyobb mérvű terep beavatkozást (pl. bevágás, földfeltöltés)
 • jelenlegi növényzet bemutatása; futópálya építés igényel-e nagyobb mérvű beavatkozást a jelenlegi növényzetben (pl. fakivágás, faültetés)
 • futóélet, sporttevékenységek a futópálya vonzáskörzetében
 • mekkora területről várható a futókört használók köre (közvetlen lakókörnyezet, teljes település, környező település).

Az igényelhető támogatás összege:

Az igényelhető támogatás összege futópálya típusonként:

 1. ) 600 és 800 méter közötti hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 25 millió forint,
 2. ) 801 és 1000 méter közötti hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 40 millió forint,
 3. ) legalább 1001 méter hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 55 millió forint.

Támogatási intenzitás:

 • Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.
 • A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75 % lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.

Az igényelhető támogatás összegen ezen Támogatást igénylők esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.

A Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására fordítja. Nem képezi a saját forrás részét a telek értéke, amelyre a futópálya épül.

A projekt költségvetési összege nem használható fel az esetleges világítás, ivókút, öltöző vagy WC megépítésére.

A Támogatást igénylők köre:

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 – Részvénytársaság
 • 116 – Közkereseti társaság
 • 117 – Betéti Társaság
 • 228 – Egyéni cég
 • 231 – Egyéni vállalkozó
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

 • 311 – Központi költségvetési irányító szerv
 • 312 – Központi költségvetési szerv
 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 551 – Bevett egyház
 • 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 557 – Nyilvántartásba vett egyház
 • 558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
 • 559 – Egyéb egyházi szervezet
 • 561 – Közalapítvány
 • 562 – Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

b) Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

Az elszámolható költségek struktúrája:

Költségkategória megnevezése *%-os korlát
I. Működési kiadások
1. Anyagköltség  
2. Igénybevett szolgáltatások
Szállítás, tárolás-raktározás
Bérleti díjak (pl. eszköz-, gép-, terembérlet)
Jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 0,5 %
Közbeszerzési költségek 1 %
Egyéb szakértői szolgáltatás
Projektmenedzsment költség 2,5 %
Hatósági díjak, engedélyek
3. Személyi jellegű költségek
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
II. Felhalmozási kiadások
Építési beruházások
Építés, helyiségek kialakítása, terület-előkészítés
Felújítás (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)
Eszközbeszerzés
Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Tervezés (pl. engedélyes, kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)
Üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, amennyiben az aktiváláshoz szükségesek)
Immateriális javak  
Szellemi termékek felhasználási joga, licencek
Szellemi termékek beszerzése (szoftvertermékek, formatervezési minta, szabadalom stb.)

* %-os korlát: Az egyes költségsorok tekintetében megállapított százalékos korlátok a Projekt teljes költségére vonatkozóan (támogatás + saját forrás) kerülnek számításra.

 • A Program keretein belül csak a létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
 • Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
 • A Programban műszaki ellenőr költsége nem elszámolható, a tevékenység ellátásra a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (a továbbiakban: SZEOSZ) futópálya kivitelezésében jártas, jogosultsággal rendelkező szakembert alkalmaz.
 • A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez szükséges és azzal arányos mértékű, a létesítmény működésének része.
 • Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök nem elszámolhatók.
 • A Programban rezsi költség nem elszámolható. Az üzemeltetési kiadásokat a Támogatást igénylő vállalja, melyről nyilatkoznia kell.
 • Amennyiben a fakivágás a futópálya nyomvonaláról elengedhetetlen, a kivágott fa pótlása kötelező, annak költsége elszámolható.
 • Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Projekt költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) eléri az 50.000.000,- Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni, amely során a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak. A könyvvizsgálói nyilatkozattal kapcsolatos támogatói előírást a Támogatói okirat részletezi.
 • A kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó 50.000 Ft.

Az Országos Futópálya-építési Program 2024 felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja közötti időszakban kizárólag tervezési költség számolható el, a Támogatást igénylő saját kockázatára, saját forrás terhére.

Piaci ár alátámasztása:

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • az ajánlat kiállításának dátumát,
 • az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:

 • közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
 • hatósági díjak, adók, közterhek,
 • helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai

Támogatási kérelem benyújtása:

A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon.  A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a Támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra.  A benyújtási határidő után beadott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

A Támogatási kérelem elbírálása:  A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra, a beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

Támogatás biztosítása: A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

A támogatás biztosításának feltételei:

a) Támogatást igénylő vállalja a mellékelt műszaki leírásban részletezett rétegrend megvalósítását azzal, hogy az ott megadott rétegrend ajánlás, azonban attól eltérni kizárólag akkor lehet, ha egyéb az IAAF (Nemzetközi Atlétikai Szövetség) által minősített burkolatot használnak és ahhoz más rétegrendet ajánl a forgalmazó. Az eltéréshez a Támogató írásbeli hozzájárulása is szükséges,
b) Támogatást igénylő vállalja a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló (a továbbiakban: Beszámoló) elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak),
c) Támogatást igénylő a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot,
d) Támogatást igénylő vállalja, hogy a Beszámoló elfogadását követően, a fenntartási időszakban évente legalább 4 alkalommal szervez ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot a futópályán, amelyről az éves fenntartási jelentésben köteles beszámolni,
e) Támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a Támogató és megbízottjai a projektmegvalósítás időszakában, valamint a kivitelezés során bármikor ellenőrizhetik a munkafolyamatokat és betekinthetnek a kiviteli tervekbe is,
f) Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült futópálya átadására sajtónyilvános eseményt szervez, arról tájékoztatja a Támogatót, és jól látható helyre a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig.
g) Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült futókörön az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti logót két helyen, a futókör pálya elején és annak felénél a pályára egy színnel (fehér), a futókör pálya anyagának megfelelő tartós technikával felfesti. A felfestés technikai specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza.

A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:

 1. a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lapja (elegendő szemle másolat),
 2. idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő – a tulajdonos felhatalmazása alapján – a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában,
 3. önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a saját forrás biztosításának bemutatása,
 4. átnézeti helyszínrajz a futópálya nyomvonalával, elhelyezkedésével és megközelíthetőségével,
 5. helyszínrajz (nyomvonal tervezet, meglevő/tervezett faállomány, meglevő és tervezett útvonal hálózat és a futópálya kapcsolata, terepviszonyok, futópálya szempontjából releváns műtárgyak).
 6. a futópálya megvalósításának műszaki leírása (burkolat, mintametszet a tervezett futópálya rétegrendjével),
 7. költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció,
 8. a futópálya megvalósításáról és fenntartásáról, valamint rendezvények megszervezéséről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat, önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében polgármester által hitelesített képviselő-testületi döntés,
 9. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, képviselő-testületi alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata, alapszabály, társasági szerződés),
 10. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi kivonat),
 11. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.

Pénzügyi elszámolás:

A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása a Támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség.

Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges a Támogatói okiratban meghatározott záradékolási szövegrésszel. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját forrás felhasználása keretében is elszámolhatja.

A Beszámoló benyújtását megelőzően a SZEOSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

Az Országos Futópálya-építési Program 2024 időrendje, határidői:

Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja Regisztrációs határidő Benyújtási határidő Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma Beszámoló benyújtásának határideje
2023. október 16. 2023. december 6. 16:00 óra 2023. december 8. 16:00 óra 2024. január 1. 2024. december 31. Megvalósítászáró dátumától számított 2 hónap

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Kapcsolattartás:

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

 • Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatban: futopalya@szeosz.hu; +36 20 407 6668
 • Pénzügyi, jogi kérdéssel, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban: tamogatas@aofk.hu

Mellékletek és segédletek: