palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat 14 év alatti gyermeket nevelő kutatónők, valamint kiskorú gyermeket egyedül nevelő kutatók számára

Pályázat a 14 év alatti gyermeket nevelő kutatónők, valamint kiskorú gyermeket egyedül nevelő kutatók számára.


A pályázat célja és a támogatás formája
A Magyar Tudományos Akadémia kisgyermeket nevelő kutatónők és kiskorú gyermeküket egyedül nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében pályázatot ír ki az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatására.

A pályázat keretében bruttó 1 800 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el, melyet a kedvezményezett 2020. július 1. és 2021. június 30. között vehet igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos támogatási időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban. (Így pl. tizenkét hónapos támogatási időtartam esetén havonként bruttó 150 000 Ft, négy hónapos támogatási időtartam esetén pedig havonként bruttó 450 000 Ft az ösztöndíj-támogatás.) A Magyar Tudományos Akadémia szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatból a 2020. évben 20 millió forint keret kerül elkülönítésre, melynek terhére várhatóan tíz pályázat támogatására nyílik lehetőség.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki
– magyar állampolgár; vagy munkássága igazolhatóan a magyar tudományossághoz kapcsolódik;
– amennyiben magyar állampolgár, tagja az MTA köztestületének;
– PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme;
– a pályázat benyújtásakor 14 év alatti gyermeket nevelő kutatónő, vagy kiskorú gyermeket egyedül nevelő kutató (azaz gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa);
– vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, annak lejártát követően egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.

A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázat a kitöltött pályázati űrlapból, a pályázó kutató – publikációs listát tartalmazó – szakmai önéletrajzából, kísérőlevélből, valamint a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolatából, illetve a kiskorú gyermeket egyedül nevelő pályázó nyilatkozatából áll.
– A pályázati űrlap minden rovata kitöltendő, és szerepelnie kell rajta a pályázó kutató aláírásának.
– A pályázathoz csatolni kell a pályázó rövid tudományos életrajzát, melynek részeként elkészítendő publikációs listát az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével működtetett Adatbázisban (Magyar Tudományos Művek Tárában) előzőleg már rögzített adatai alapján állítja össze. Ezen adatok hivatkozási linkjét a pályázati adatlapon köteles megadni (útmutató).
– A kísérőlevél terjedelme maximum 2 oldal lehet, ki kell térnie annak bemutatására, hogy a pályázó az MTA doktori habitusvizsgálat tudománymetriai követelményeit milyen mértékben tekinti teljesítettnek, tartalmaznia kell a tervezett disszertáció tematikai ismertetését, arról egy legalább 800, legfeljebb 1500 karakter terjedelmű, közérthetően megfogalmazott, nyilvánosságnak szánt kommunikációs összefoglalót, továbbá a pályázó szándéknyilatkozatát, miszerint a támogatás elnyerése esetén, a kifizetés utolsó részletét követő hónap első napjától számított egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.
– A pályázathoz mellékelni kell a kiskorú gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának egyszerű másolatát (örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló határozat másolatát, gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozatot) és amennyiben a pályázó kiskorú gyermekét egyedül neveli, erről szóló közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

Letölthető dokumentum

teljes pályázati felhívás

A pályázatok benyújtása és formai ellenőrzése

A pályázatokat legkésőbb 2020. március 30-án déli 12.00 óráig (közép-európai idő szerint) kell megküldeni az MTA elnökének címezve, az alábbi módokon:
– az aláírt pályázati űrlapot, a szakmai önéletrajzot, a kísérőlevelet, valamint az anyakönyvi kivonat egyszerű másolatát, illetve kiskorú gyermekét egyedül nevelő pályázó aláírt nyilatkozatát PDF-formátumban kell elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályára, a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu e-mail címre;
– az előző pontban megjelölt dokumentumokat papír alapon is kérjük benyújtani, postai úton vagy személyesen az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályához (cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző, illetve személyes benyújtás legkésőbbi dátuma 2020. március 30. lehet.

Pályázati díj nincs.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályától kérhető a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu e-mail címen és a +36 1 411 6287 telefonszámon.

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtási határidőt követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Ha a pályázó a beküldési határidő után nyolc nappal nem kap értesítést a pályázat beérkezéséről, a pályázat határidőn belüli feladását megfelelő dokumentumokkal 3 munkanapon belül igazolhatja a Kutatási Pályázatok Főosztályán.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A benyújtott pályázatok elbírálása
A formailag érvényes pályázatot benyújtók publikációs és hivatkozási listáját a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT) munkatársai ellenőrzik, és elkészítik a pályázó tudományterületének megfelelő, MTA doktori eljáráshoz előírt tudománymetriai összefoglaló táblázatot. A benyújtott pályázatokat – a pályázati anyagok és az MTMT által elkészített összefoglaló táblázatok alapján – az MTA elnöke által felkért szakértői zsűri rangsorolja. A zsűri rangsorolása alapján a nyertes pályázatokról az MTA elnöke dönt, várhatóan 2020. május 31-éig. Csak olyan pályázat támogatható, ahol az MTA doktori habitusvizsgálat tudománymetriai követelményeinek teljesülése – az MTMT által készített összefoglaló táblázat alapján, a mutatók összességét tekintve – a rangsoroló zsűri megállapítása szerint legalább 80%-osnak tekinthető. A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak, a nyertesek névsorát az MTA a honlapján közzéteszi.

Jogorvoslat, tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs. A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A támogatás folyósítása, beszámolás
A sikeres pályázatot követően az MTA Titkársága a pályázóval kötött ösztöndíjszerződés alapján biztosítja a megítélt ösztöndíj-támogatást. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.) A támogatás folyósításának felfüggesztése csak várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával kérhető és az MTA elnökének erre vonatkozó engedélyéhez kötött.

A pályázó a támogatási időszakot követően 30 napon belül szakmai beszámolót nyújt be az MTA Kutatási Pályázatok Főosztályára, melyben tájékoztatja az MTA elnökét a támogatási időszakban végzett, MTA doktora cím megszerzésére irányuló munkájáról, valamint az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmének további tervezett ütemezéséről. Nem kell szakmai beszámolót benyújtani, amennyiben a pályázó az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét az MTA Doktori Tanács Titkárságán már benyújtotta és erről igazolást nyújt be az MTA Kutatási Pályázatok Főosztályára. A támogatott pályázót visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben a támogatási időszakot követően egy éven belül nem igazolja, hogy benyújtotta az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét. (A kérelem igazolt benyújtásának egy éves határideje várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával, MTA elnöki engedéllyel meghosszabbítható.)

Egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő,
– a pályázatot kiíró,
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
– a döntéshozó
személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban és az ösztöndíj-szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja
a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
b) A személyes adatkezelés jogalapja, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényben meghatározott közfeladat ellátása, ennek keretében tudományos pályázat kiírása.
c) A pályázó a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu e-mail címre jelezheti a személyes adataiban bekövetkezett változásokat.