palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

velencei biennalePályázata 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására.

2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megszervezése. A múzeum vezetője – az előző évek hazai gyakorlatát folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2016. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2016. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále nemzeti biztosa.
A pályázat tárgya: a 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy pályázhat, aki jártas a kortárs építőművészetben, valamint rendelkezik kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal. Társkurátori pályázat esetén meg kell jelölni a vezető kurátor személyét.

A pályázat beadási határideje: 2015. november 2. (A postai felvétel legkésőbbi napja.)

A pályázat beadásának módja: a pályázatot nyomtatott formátumban és DVD-én, két példányban elsőbbségi és ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre: Ludwig Múzeum 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (A borítékra ráírandó: Velencei Biennále pályázat.)

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 1. A pályázó, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát.
 2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.
 3. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.
 4. A kiállítás tervezett katalógusa szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.
 5. Kommunikációs tervet.
 6. A projekt költségvetési tervét.

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez: A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió forintnál.  Amennyiben a tervezett költségek meghaladják ezt a keretet, a pályázó köteles írásbeli nyilatkozatot benyújtani a pluszköltségeket finanszírozó támogatójától.

A költségvetésnek tartalmaznia kell:

 • a kiállítás kivitelezésének teljes költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),
 • a katalógus költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),
 • a szállítás és a projekt résztvevői kiutazási költségeit.

A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.

A megvalósítás ütemezését különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.

Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:

a.)  A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy

 • a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,
 • a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,
 • nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.

b.) Valamennyi kiállító írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.

c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail).

A nyilatkozati űrlap letölthető a múzeum honlapjáról.

A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

A pályázat érvényességének feltételei:

a.) A postára adás előírt dátumának való megfelelés.

b.) Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

Elbírálás, döntés:

A pályázatot szakmai testület bírálja el, melynek tagjai:

 • Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum főtanácsadója,
 • Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke),
 • Pelényi Margit Ybl-díjas építész,
 • Sáros László György Ybl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke,
 • Somogyi Krisztina építészetkritikus, vizuális intelligenciakutató, egyetemi docens, a BME Építőművészeti Doktori Iskola oktatója,
 • Somlai-Fischer Ádám építész, designer, a 2006. évi Velencei Építészeti Biennále magyar és a 2008. évi Velencei Építészeti Biennále központi kiállításának résztvevője,
 • Sulyok Miklós művészettörténész, a 2002. évi Velencei Építészeti Biennále magyar kiállításának kurátora,
 • Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum főosztályvezetője, a Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője.

A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után – várhatóan november 20-ig – zártkörű prezentációt rendez. A zsűri fenntartja azt a jogot, hogy a prezentációra kizárólag azokat a pályázókat hívja be, akiknek a pályázatát szakmai szempontból nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg, és technikai-pénzügyi szempontból is megvalósíthatónak tartja.

A prezentáción csak olyan pályázó vehet rész, aki az esetlegesen szükséges hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívást követő két munkanapon belül eleget tett.

A döntéshozatal várható időpontja: 2015. november 23.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő 2 munkanapon belül kerül sor a Ludwig Múzeum honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázat rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe.

A pályázat kiírója az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt.  Az eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül valamennyi benyújtott pályázati anyag – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – felkerül a múzeum honlapjára.

A pályázat nyertes kurátorával a Ludwig Múzeum megbízási szerződést köt. Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – az eredményhirdetést követő két hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni. Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

Tájékoztató adatok:

A 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále időpontja: 2016. május 28 – november 27.

Főkurátora: Alejandro Aravena

A főkurátor Reporting from the Front címen meghirdetett központi programját a pályázók saját koncepciójuk függvényében vehetik figyelembe.

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait. (A magyar pavilon alaprajza ésprezentációja a múzeum honlapján.)

További kontakt: velenceibiennale@ludwigmuseum.hu